Børnepasning

Læsø stiller et veludbygget pasningstilbud til rådighed for forældre med behov for pasning af børn - der er pasningsgaranti i Læsø Kommune.

Dagtilbuddet til de mindste børn foregår i Læsø Børnehus på Doktorvejen i Byrum, hvor der er masser af natur og udfoldelsesmuligheder. Skolebørnene passes i skolens SFO.

Læsø Kommune har pladsgaranti. Normeringen i Børnehuset er således varierende i forhold til pasningsbehovet.
Den daglige åbningstid er fra kl. 6.30 til kl.17.00, fredag fra 6.30 - 16.30
Børnehuset holder kun lukket den 24. december samt grundlovsdag den 5. juni.

Pladsanvisning

Kontakt

Anni Greisik Rulle på Læsø Kommune, tlf. 9621 3073

Maja Lunnemann, Læsø Børnehus, tlf. 9849 1478.

 

Ind- og udmeldelse:
Ind- og udmelding foregår fra den kommunale administration.
Ind- og udmeldelse forgår via. selvbetjeningsløsningen. Se nederst.

Indmeldelse i børnehuset samt tilmelding til fuldtid fra deltid kan ske fra dag til dag, såfremt det passer ind i institutionen, ellers kan der være op til tre måneders ventetid jvf. vejledning om dagtilbud §271.

Udmeldelse i børnehuset samt ændring til halvdagsplads sker med en måneds varsel fra den 1. eller den 15. i måneden.

Takster

I 2018 er forældrebetalingen jf. takstbladet:
Børnehuset:
VUGGESTUEN:
Fuldtidsplads – inkl. frokostordning, 0-2 år: 3.336,00/mdr.
Halvdagsplads – inkl. frokostordning 0-2 år: kr. 1.827,00/md

BØRNEHAVEN:
Fuldtidsplads – inkl. frokostordning, 3-5 år: 2.175,00/md
Halvdagsplads – inkl. frokostordning 3-5 år: kr. 1.246,00/md

Friplads
Der kan søges om hel eller delvis friplads, afhængig af den aktuelle husstandsindkomst. Indtægtsgrænser for friplads i 2018 er 539.800kr. Herover er der fuld egenbetaling. Under 173.801kr. er der hel friplads. Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr for hvert hjemmeboende barn. Indtægtsgrænsen forhøjes med 60.801 kr. for enlige forsørgere.

Der gives endvidere søskenderabat.

Kommunalbestyrelsens tilsyn

Det kommunale tilsyn med klub- og pasningstilbud sker gennem godkendelse af institutionernes kvalitetsrapporter.
Børnehusets kvalitetsrapport kan læses ved at klikke på nedenstående link.

 

Skriv dit barn op eller udmeld digitalt

Alle børn har ret til dagtilbud fra 26 uger

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til behovsdatoen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, at alle børn har ret til et dagtilbud fra 26 uger og til skolestart. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af pladser.

Du har også mulighed for kommunal pasning i en anden kommune.

Dagpleje

I en dagpleje passes børnene som regel i dagplejerens private hjem. Denne pasningsform bruges typisk til børn under tre år.

Dagplejeren må ikke passe mere end fem børn. Der kan dog godt være op til 10 børn i et dagplejehjem, hvis der er to eller flere personer til at passe børnene.

Dagplejerne kan være kommunale, det vil sige godkendt, ansat og aflønnet af kommunen, eller private dagplejere, der har indgået en aftale om driften med kommunen.

Du kan læse mere om oprettelse af privat dagpleje under 'Regler for dagtilbud'

Vuggestue

Vuggestuer er typisk for børn under tre år. Vuggestuer kan enten være drevet af kommunen, være selvejende institutioner, der har en aftale om driften med kommunen, eller være drevet som en privatinstitution uafhængigt af kommunen.

Børnehave

Børn kan typisk gå i børnehave fra de er knap tre år og frem til, at de skal starte i skole. Børnehaver kan enten være drevet af kommunen, være selvejende institutioner, der har en aftale om driften med kommunen, eller privatinstitutioner uafhængige af kommunen.

Du kan læse om oprettelse af selvejende og private institutioner under 'Regler for dagtilbud'.

Privat børnepasning

Privat børnepasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Kommunen skal dog godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene. Hvis du ønsker at benytte privat børnepasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud. Du kan læse om oprettelse af privat børnepasningsordning på

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Statsforvaltningen, hvor du bor.

Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Det vil sige, at Statsforvaltningen kun vurderer, om lovgivningen er overholdt. Tilsynet tager ikke stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller om sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Tilsynet vurderer blandt andet ud fra dine oplysninger, om der skal rejses en tilsynssag. Hvis en klagemyndighed, kan tage stilling til den pågældende sag, går tilsynet ikke ind i sagen.

Selvbetjening