Ø-SU i skoleåret 2017-2018
- et tilskud til unges læsøboerers deltagelse i ungdomsuddannelse o.lign på fastlandet - en slags forskud på Statens Uddannelsesstøtte, SU’en”, som den unge kan få fra det fyldte 18. år.

Lovgrundlag: § 21 i lov om generelle tilskud til kommuner.

Øvrige beslutningsgrundlag:
Kommunalbestyrelsens beslutning af den 21. december 2009 vedrører også støtte til undervisning af 10. klasse på efterskoler.

Ø-SU’en gives for at sikre en økonomisk ligestilling med unge fra fastlandet i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen.


Retningslinjer for skoleåret 2017/2018

Hvem kan få Ø-SU?
Unge,
• der har forældre, der bor på Læsø
• der har forladt folkeskolen efter 9. eller 10. klasse
• der deltager i en uddannelse på fastlandet eller tager 10 klasse på efterskole
• der er startet på uddannelsen senest to år efter at have forladt folkeskolen
• der ikke får løn for arbejde udført som led i uddannelsen.

Ø-SU består af
• støtte til ophold

Støttens varighed
Opholdsstøtten bortfalder i kvartalet efter det fyldte 18. år, hvor den efter ansøgning afløses af SU.

Der ydes Ø-SU til følgende ungdomsuddannelser:
Uddannelser på folkeskoleniveau
10. klasse på godkendte ungdoms- og efterskoler
Erhvervsuddannelsernes grundforløb
Gymnasium.
International baccalaureate (IB).
HF
HHX – Højere Handelseksamen
HTX – Højere Teknisk Eksamen
Studenterkursus
Fodterapeut
Skibsassistent
Skipperskoleuddannelser – kyst- og fiskeskipper af 3. Grad
Vildforvalter /Vildforvaltningsskolen, Kalø)

Elever på Produktionsskole og i skolepraktik modtager skoleydelse eller skolepraktikydelse, og kan derfor kun søge rejsestøtte.

Opholdsstøtte.
Opholdsstøtte gives for at nedsætte de merudgifter ved uddannelsen, der skyldes fraflytning fra øen.
Opholdsstøtten er et tilskud til dækningen af udgiften til husleje og kost.
Læsø Kommune har ikke noget ønske om at blande sig i, hvilken bolig den unge vælger, f.eks. lejet værelse, kollegium eller lignende, skolehjem eller kostafdeling.
Støtten udbetales derfor som et ens beløb til alle, der opfylder betingelserne.
Ø-SU’en udgør et beløb svarende til SU’ens grundsats med tillæg for hjemmeboende.

Opholdsstøtten udgør kr. 2.593 pr. måned
Den udbetales bagud og vil blive udbetalt til din NEM-konto den sidste hverdag i måneden.

Hvis du ikke allerede har en NEM-konto, skal du oprette en i dit pengeinstitut hurtigst muligt.

Bemærk, at støtten ophører, når uddannelsen er færdiggjort. 

Tilbagebetaling.
Kommunen vil kræve udbetalt støtte tilbagebetalt, hvis
• den unge afbryder uddannelsen i løbet af skoleåret
• den unges forsørger(e) fraflytter øen i støtteperioden
I begge tilfælde sker tilbagebetaling fra det tidspunkt, hvor forudsætningen for støtte bortfaldt.

Forsørger
Det er som nævnt en betingelse for støtte, at den unges forsørger(e) bor på øen i støtteperioden.
Hvis den unges forsørgere har delt forældremyndighed, og den ene part bor i en anden kommune, er det en forudsætning, at den unge har været tilmeldt folkeregistret på Læsø et år forud for udbetaling af Ø-SU’en, eller at der er tale om anden relevant relation til Læsø, som i givet fald skal godkendes af økonomiudvalget.

Ansøgning.
Ansøgning om Ø-SU
Skemaet kan
• hentes på kommunens hjemmeside,
• udleveres ved henvendelse til kommunekontoret eller hos UU-vejlederen eller
• tilsendes ved henvendelse på Læsø Kommune tlf. 96 21 30 73.

Ansøgningen indsendes som tro og love-erklæring til Læsø Kommune, Doktorvejen 2, 9940 Læsø - gerne på mail til kommunen@laesoe.dk 

Udbetaling af opholdsstøtte.
Støtten udbetales månedsvis og bagud, og tidligst fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er fremsendt til Læsø Kommune, og støtten indsættes på Nemkonto.

Regler for anmeldelse af flytning.
Elever, der bor på kostafdelingen ved Viborg Katedralskole og skolehjem, skal ikke melde flytning til folkeregisteret, idet Læsø Kommune betragtes som bopælskommune.

Skatteforhold.
Ø-SU'en er skattepligtig.
Personfradraget for unge under 18 år er på 33.800,00 kr, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på skattekortet, hvis den unge arbejder f.eks. i ferierne.


Klage
Klage over Ø-SU’en kan inden 4 uger fra støttens meddelelse indsendes til kommunalbestyrelsen.

 

Ansøgningsskema til Ø-SU, findes i den orange boks nedenunder.

Ansøgningsskema til Ø-SU