Indhold

Beskæftigelsesplan 2020 er Læsø Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for beskæftigelsesindsatsen i 2020.

Formålet med Læsø Kommunes beskæftigelsesplan er, at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

I Beskæftigelsesplan 2020 tilrettelægger og fastsætter Læsø Kommune, med udgangspunkt i ministerens fastsatte mål, de lokale  beskæftigelsespolitiske udfordringer og hermed jobcentrets beskæftigelsesindsats. Planen indeholder mål for, hvordan vi sammen med arbejdsmarkedets parter og det lokale erhvervsliv, vil sikre virksomhederne den nødvendige kvalificerede arbejdskraft og støtte flere borgere i at få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet og blive i stand til at forsørge sig selv.

Det sker inden for de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget og de rammer, som følger af lovgivningen.

Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2020:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Beskæftigelsesplanen er forsøgt formuleret så præcis, overskuelig og kortfattet som muligt.

Beskæftigelsesplan 2020 - Læsø Kommune:

Beskæftigelsesplan 2020 er Læsø Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2020.

Beskæftigelsesplan 2020 er udarbejdet med fokus på at indsatsen kan være flerårig, således at der kan skabes kontinuitet i perioden i forhold til de erfaringer og investeringer der lægges i beskæftigelsesindsatsen.

Realisering af de overordnede ministermål og målsætninger kræver politisk opbakning, tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og ledelsesmæssigt fokus med henblik på forankring af beskæftigelsesindsatserne. Beskæftigelsesplanen er derfor udarbejdet med udgangspunkt i de vilkår og udfordringer der afspejler det lokale arbejdsmarked.

Implementeringen af beskæftigelsesindsatsen sker inden for de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget og de rammer, som følger af lovgivningen.

Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2020:

 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 2. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
 3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

 

En beskæftigelsesplan udarbejdet med fokus på flerårig indsats kan hvert år blive evalueret i en resultatrevision og sammenlignet med tidligere års resultater, hvorefter der kan foretages en justering af indsatsen – både i forhold til resultater og ændringer i ministermål. Samtidig er resultatmål udformet, så det løbende er enkelt og overskueligt at følge op på beskæftigelsesindsatsen via indikatorer fra Jobindsats.dk.

Beskæftigelsesplanen er forsøgt formuleret så præcis, overskuelig og kortfattet som muligt.

Lokalt placeret beskæftigelsesindsats.

Med baggrund i et forpligtende samarbejde med Frederikshavns kommune om beskæftigelsesindsatsen på Læsø, varetages denne indsats lokalt i Jobcenter Læsø. Dette er stor fordel i forhold til kendskab til det lokale arbejdsmarked. En tæt dialog med virksomhederne om behov og udfordringer er væsentlig i forhold til at sikre virksomhederne arbejdskraft.

Aktiv tilflytningskonsulent.

Udviklingen på Læsø, periodevis mangel på arbejdskraft og heraf politiske ambitioner om et øget indbyggertal allerede i løbet af få år, er blevet understøttet med ansættelsen af en tilflytningskonsulent. Dette skal sælge Læsø som en helhed og skabe opmærksomhed omkring de muligheder der findes på øen.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Aftalepartierne omkring beskæftigelsesindsatsen er enige om at procedurerne skal forenkles, således at der bliver frigjort ressourcer i jobcentre og a-kasser til effektivt at hjælpe ledige tilbage i beskæftigelse. Derudover skal der være større frihed til individuel tilpasning af indsatsen for de enkelte borgere, samtidig med at virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tage del i den aktive beskæftigelsesindsats.

Disse forenklinger og mindre fokus på proceskrav skal medvirke til at indsatsen rettes mod de enkelte borgeres individuelle behov, og heraf mulighed for at gøre en forskel hvor det giver mening. Derfor er det aftalepartiernes ønske at følge op på resultater i stedet for på overholdelse af proceskravene.

Denne aftale træder i kraft 01.01.2020 og vil således være et aktivt redskab i forhold til beskæftigelsesindsatsen i 2020.

Arbejdsstyrken.

Der er flere beskæftigelsesmæssige udfordringer, men en af de væsentligste lokale udfordringer er at sikre at virksomhederne på Læsø har den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Det er særligt inden for plejesektoren, hvor der er krav om faglige kompetencer og specialiseringer, samt i turismebranchen, hvor der i sommersæsonen er stor efterspørgsel på hotel- og restaurationsmedarbejdere.

Arbejdsstyrken er et centralt omdrejningspunkt for udviklingen på arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken omfatter både de beskæftigede og de ledige og er dermed et udtryk for det samlede udbud af arbejdskraft, der er i kommunen. Det samlede befolkningstal på Læsø forventes jf. fremskrivninger at holde sig omkring eller lidt over 1800 personer, men da mere end 38% af befolkningen er over 65 år er det en væsentlig udfordring i forhold til arbejdsstyrken.

 

 

Den nyeste prognose i forhold til fremskrivning af arbejdsstyrken viser, at denne vil stige på kort sigt frem mod 2020.

 

 

 

 

 

Jobomsætningen på Læsø er faldet meget de seneste 12 måneder, hvilket kan indikere et afdæmpet arbejdsmarked. Det underbygger vigtigheden af at virksomhederne skal sikres nødvendig kvalificeret arbejdskraft.

 

 

Jobomsætningen på Læsø er faldet meget de seneste 12 måneder, hvilket kan indikere et afdæmpet arbejdsmarked. Det underbygger vigtigheden af at virksomhederne skal sikres nødvendig kvalificeret arbejdskraft.
 

Som det ses af figuren, så er der tilbagevendende årlige udsving i arbejdskraftreserven – dog med tendens til at ledigheden i lavsæsonen bliver mindre år for år. 

Udbuddet af jobs har ikke samme udsving, men i perioder overstiger ledige stillinger arbejdskraftreserven. Og der skal også tages højde for at denne figur kun viser de opslåede stillinger på Jobnet.

 

En stor del af de ledige stillinger er slået op meget længe, og det indikerer at de efterspurgte kompetencer ikke er til stede på Læsø. Samtidig vidner det også om at det er svært at tiltrække de nødvendige kompetencer udefra og omskole deltidsledige til områder med jobgaranti.

 • Læsøs borgere og virksomheder skal hovedsageligt kunne sagsbehandles på Læsø
 • En klar fundering i en virksomhedsrettet indsats
 • Ledige tilknyttes med henblik på ordinært arbejde, sekundært med henblik på at en løsere tilknytning til virksomheden erstattes af en mere fast tilknytning
 • Fokus på bosætningspolitik for at øge arbejdskraftudbuddet
 • Både sæson og helårs pendlere, er en væsentlig faktor til kvalificeret arbejdskraft
 • Et tværgående samarbejde mellem erhvervs- og bosætningspolitik og
 • beskæftigelsesindsatsen, uddannelsesindsatsen, sundhedsindsatsen og den sociale indsats

Ministermål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Samarbejdet mellem Læsø Kommune, Jobcenter Læsø, tilflytningskonsulent og virksomhederne skal være stærkt. Det er afgørende både på kort og på lang sigt.

Derfor er det vigtigt med en intensiv virksomhedsrettet indsats, således vi er på forkant med hvilke profiler og kvalifikationer der efterspørges, og i samme ombæring kan tydeliggøre over for virksomhederne i hvilket omfang et godt samarbejde kan hjælpe alle. Dette resulterer i, at vi på kort sigt kan opkvalificere og formidle Jobcentrets egne målgrupper til virksomhederne og på lang sigt kan være med til at forme, tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft på Læsø.

En forudsætning for, at beskæftigelsesindsatsen kan understøtte virksomhederne i at få den nødvendige kvalificerede arbejdskraft er, at flest mulige virksomheder er med i samarbejdet. Virksomhederne skal opleve at der leveres en professionel service og at der hele tiden bliver fulgt op på forventningerne til samarbejdet, således at vi på sigt kan blive det lokale arbejdsmarkeds foretrukne samarbejdspartner.

Indsatser der understøtter og medvirker til realisering af beskæftigelsesplan 2020:

 • Massivt fokus på samarbejde med virksomhederne.
 • Opkvalificering til mangelområder for borgere tættest på arbejdsmarkedet.

Mål for beskæftigelsesindsatsen 2020:

 • Udviklingen i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse fordelt på målgrupper skal totalt set være lavere end samme måned sidste år.
 • Andelen af personer på kontanthjælp og ressourceforløb med deltidsbeskæftigelse skal være højere end samme måned sidste år.

Ministermål 2: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Der er ingen større udfordringer i forhold til beskæftigelse af flygtninge og familiesammenførte på Læsø på grund af antallet af disse.

En fleksibel tilrettelæggelse af sprogundervisning skal øge indslusningen til arbejdsmarkedet med henblik på, at opnå tilknytning på lige vilkår med de øvrige ledige på Læsø. Således skal der skabes tilknytning til jobåbninger ad mere midlertidig karakter, hvor et helårsarbejde på fuld tid ikke kan opnås.

Indsatser der understøtter og medvirker til realisering af beskæftigelsesplan 2020:

 • Opkvalificering til mangelområder for borgere tættest på arbejdsmarkedet.
 • Tidlig, helhedsorienteret og håndholdt indsats for de ledige.

Mål for beskæftigelsesindsatsen 2020:

 • Da der p.t. ikke er personer i denne målgruppe er et specifikt mål ikke relevant.

Ministermål 3: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Socialministeriet er sammen kommet med et udspil der skal sikre at flere handicappede kommer i beskæftigelse. Det omhandler blandt andet mindre bureaukrati, målrettet indsats for handicappede og bedre udbredelse af viden om handicappede på arbejdsmarkedet.

Indsatser der understøtter og medvirker til realisering af beskæftigelsesplan 2020:

 • Tidlig, helhedsorienteret og håndholdt indsats for de ledige.
 • Udvikling af indsatsen for at få flere handicappede i beskæftigelse - herunder systematisk screening og fokus på hjælpemidler og personlig assistance.
 • Øget tværfagligt samarbejde og dialog med Læsø Handicapråd.
 • Massivt fokus på samarbejde med virksomhederne om borgere længst væk fra arbejdsmarkedet.

Mål for beskæftigelsesindsatsen 2020:

 • Måltal fra Jobindsats.dk på baggrund af data fra Danmarks Statistiks Arbejdsmarkedsundersøgelse sammenholdt med årlig analyse af personer med handicap i beskæftigelse. Disse måltal er endnu ikke tilgængelige.