Kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune ønsker et tæt samarbejde med alle frivillge, foreninger, organisationer og private, der arbejder med kunst, kultur, miljø, sundhed og fritidsaktiviteter, der skaber værdi.

 

Det er derfor en glæde for Kommunalbestyrelsen at se, hvordan kultur- og fritidslivet, foreningslivet og de kulturelle aktiviteter trives i bedste velgående.
På disse sider kan du orientere dig lidt i de mange tilbud, der er til øens borgere og gæster.

 

Foreninger og oplysningsforbund kan i følge Læsø Kommunes Kultur- og Folkeolysningspolitik og Folkeoplysningsloven søge om tilskud til sin virksomhed.

Kommunalbestyrelsen har i december 2011 vedtaget Retningslinjer for tildelingen af tilskud.

Du kan læse retningslinjerne i nedenstående:

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune:

Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til kulturelle institutioner m.v.

Budgettet er opdelt i

A. Stadion-, idrætsanlæg og andre lokaler

B. Folkeoplysning (tilskud som følge af lovgivning)

 1. Voksenundervisning
 1. Løn
 2. Anden tilrettelæggelse
 3. Lokaletilskud
 4. Mellemkommunal betaling
 5. Nedsættelse af deltagerbetalingen for visse aktiviteter og deltagergrupper
 1. Fritidsaktiviteter
 1. Aktivitetstilskud
 2. Befordringstilskud
 3. Lokaletilskud

C. Kulturel virksomhed

 1. Tilskud til foreningers drift
 1. Tilskud til nye foreninger
 2. Uddannelse af ledere og instruktører
 3. Materialepulje
 1. Tilskud til nye tilrettelæggelsesformer
 2. Tilskud til kulturelle arrangementer
 3. Udviklingspulje, tilskud til særlige indsatsområder og nye initiativer
 4. Tilskud og administrative bidrag til koordinerende opgaver
 5. Tilskud til Kulturaftale Nordjylland og Fritidssamvirket i Nordjylland
 6. Andet

A. Tilskud til Stadion, idrætsanlæg og andre foreningsejede lokaler besluttes konkret af Kommunalbestyrelsen.

Der ydes et fast tilskud til vedligehold og til betaling for forbrug samt evt. andre aftalte drifts- eller anlægsudgifter, f.eks. rengøringstilskud.

Tilskuddet fastsættes årligt i forbindelse med vedtagelsen af det kommunale budget.

Det øvrige budget administreres af Kultur- og Folkeoplysningsrådet efter følgende principper og retningslinjer:

B. Tilskud til folkeoplysning og fritidsaktiviteter jf. Folkeoplysningslovens kapitel 4 – 5.

Vedr. Kapitel 4: tilskud til voksenundervisning:

Retningslinjerne for tilskud til voksenundervisning følger bestemmelserne i Folkeoplysningslovens kapitel 4.

Ad 1.a:

Der ydes et tilskud på 1/3 af udgifter til lærer- og lederløn

Ad 1.b

Der ydes tilskud annoncering og undervisningsmaterialer til hold inden for fleksible tilrettelæggelsesformer

:Ad 1.c:

Kommunen stiller vederlagsfrit lokaler til rådighed for voksenundervisningsaktiviteter.

I de situationer, hvor kommunen ikke kan anvise et egnet lokale ell. lign. ydes et tilskud på 75 % af dokumenterede udgifter til leje af privat lokale.

Ad 1.d:

Læsø Kommune yder via mellemkommunal refusion tilskud til borgeres deltagelse i voksenundervisning i andre kommuner.

Der ydes ikke tilskud til befordring i forbindelse med deltagelsen.

Ad 1.e

Læsø Kommune yder et tilskud til 50 % reduktion af deltagerbetalingen for deltagere, der er berettigede til at modtage helbredstillæg og et tilskud til reduceret deltagerbetaling for alle til undervisning inden for emner, der fremmer de indsats- og udviklingsområder, som kommunalbestyrelsen fastsætter.

Tilskuddet udbetales gennem kommunens administration af lønudbetalinger til lærere efter anvisning fra aftenskolen, og det samlede tilskud reguleres i forbindelse med aftenskolen indsendelse af årsregnskab og – beretning til kommunalbestyrelsens orientering senest den 31. marts efterfølgende år.

Vedr. kapitel 5: Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Retningslinjerne for tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde følger bestemmelserne i Folkeoplysningslovens kapitel 5.

Læsø Kommune yder tilskud til godkendte foreningers aktiviteter og dermed forbundne udgifter.

Tilskud ydes til idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde samt aktiviteter for voksne.

Foreninger, der ønsker tilskud indsender til Kommunalbestyrelsen årsregnskab og -beretning til orientering samt ansøgning om godkendelse senest den 30. april.

Krav til godkendte folkeoplysende foreninger.

En folkeoplysende forening skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af foreningens vedtægt.
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven
 • have en ansvarlig bestyrelse. Ledende personer i selskaber, foreninger m.v., der udlejer lokaler til foreningen, kan ikke være medlem, dog undtaget selvejende institutioner, hvis hovedformål er at udleje lokaler til børn og unge.
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. - som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, og være almennyttig og kontinuerlig.
 • indhente børneattest på ledere og instruktører, der arbejder med børn og unge i foreningen.
 • anvende eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter folkeoplysningsloven, inden for lovens område. Ved foreningens ophør skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling, tilfalde almennyttige formål.
 • være hjemmehørende i kommunen.
 • være åben for alle, og virksomheden skal være almennyttig og kontinuerlig.
 • føre en medlemsliste og opkræve kontingent for deltagelse i aktiviteter

Der ydes tilskud til følgende:

 1. Aktivitetstilskud (tilskud til aktive medlemmer under 25 år og medlemmer over 60 år)
 2. Befordringstilskud til færgefart og kørsel til stævner, mesterskaber og turneringskampe.
 3. Lokaletilskud til betaling af udgifter til hal-og lokaleleje samt driftsudgifter og forbrug i forbindelse med brug af egne lokaler.


Tilskud beregnes således:

Ad 2.a) Aktivitetsstilskud

Foreningens medlemstal pr. 31. december vedr. børn og unge under 25 og medlemmer over 60 år udgør tilskudsgrundlaget.

Foreningen opgør to gange årligt det såkaldte deltagertimetal for disse to grupper og kan på den baggrund ansøge om tilskud.

Deltagertimetallet beregnes som det antal timer medlemmerne i de to aldersgrupper har deltaget i en planlagt og lederstyret aktivitet.

Tilskuddet udgøres af et beløb pr. deltagertime.

Beløbet til fordeling fastsættes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for efterfølgende år.

Ad 2.b) Befordringstilskud

Der ydes tilskud til befordring i forbindelse med aktiviteter på fastlandet. Tilskuddet fordeles forholdsmæssigt blandt ansøgerne efter dokumenterede udgifter med fradrag af tilskud fra andre instanser (eks. JBU)

Ad 2.c) Lokaletilskud

Kommunen stiller vederlagsfrit lokaler til rådighed for der frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

I de situationer, hvor kommunen ikke kan anvise et egnet lokale ell. lign. ydes et tilskud til leje af privat lokale.

Tilskudsgrundlaget beregnes på baggrund af foreningens aktivitetstimetal.

Kommunalbestyrelsen fastsætter et samlet budget til lokaletilskud, og beløbet fordeles mellem de godkendte foreninger forholdsvist i forhold til de enkelte foreningers deltagertimetal.

Tilskud udbetales en gang årligt på baggrund af oplysninger, der indsendes senest den 31. januar

C. Tilskud til kulturel virksomhed:

 1. Tilskud til foreningers drift
 1. Tilskud til nye foreninger
 2. Driftstilskud efter ansøgning
 3. Uddannelse af ledere og instruktører
 4. Materialepulje
 1. Tilskud til nye tilrettelæggelsesformer
 2. Tilskud til kulturelle arrangementer
 3. Udviklingspulje, tilskud til særlige indsatsområder og nye initiativer
 4. Tilskud og administrative bidrag til koordinerende opgaver
 5. Tilskud til Kulturaftale Nordjylland
 6. Andet


Budgettet administreres af Kultur- og Folkeoplysningsrådet efter delegation fra Kommunalstyrelsen.

Foreninger, organisationer, enkeltpersoner og sammenslutninger kan ansøge om tilskud til arrangementer og drift, eksklusiv tilskud, der ydes jf. Folkeoplysningslovens tilskudsregler

Tilskud ydes efter følgende principper og retningslinjer:

Tilskud til foreningers og organisationers etablering drift

Ad 1.a.

Der kan efter ansøgning ydes et kommunalt tilskud til alle folkeoplysende og kulturbærende foreningers etablering og drift.

Nydannede foreninger kan ansøge om et to-årigt etableringstilskud.

Beløbet fordeles efter først-til-mølle princippet.

Ad 1.b.

Kommunalbestyrelsen medfinansierer foreningers uddannelse af trænere og instruktører

med op til 75 % af dokumenterede udgifter til kursus og transport.

Ad 1.c

Der afsættes en årlig pulje til støtte for foreningers og organisationers indkøb af materialer og udstyr.

Puljen kan efter ansøgning medfinansiere indkøb med 25 % af udgifterne.

Beløbet fordeles efter først-til-mølle princippet.

Ad 2.

Tilskud til kulturelle arrangementer

Kommunalbestyrelsen yder hel eller delvis underskudsdækning eller –garanti.

Ad 3.

Tilskud til nye tilrettelæggelsesformer, særlige indsatsområder og nye initiativer.

Kommunalbestyrelsen beslutter efter indstilling fra Kultur- og Folkeoplysningsrådet særlige indsats- og udviklingsområder, som man ønsker fremmet.

Indsatsområderne besluttes for to-årige periode og følger Kultur- og Folkeoplysningsrådets funktionsperiode.

Initiativer og projekter inden for de besluttede satsområder har førsteprioritet ved tildeling af tilskud. Der afsættes en særskilt pulje til formålet.

Ad 4.

Tilskud og administrative bidrag til koordinerende opgaver

Læsø Kommune løser efter ansøgning fra foreninger og andre i samarbejde med ansøgerne forskellige administrative opgaver, f.eks. opgaver som administrativ, økonomisk og/eller juridisk ansvarlig i forhold til eksternt ydede tilskud.

Ad 5.

Tilskud til Kulturaftale Nordjylland og Fritidssamvirke i Nordjylland.

Der afsættes hvert år et budget til betaling af kontingent til aftalen samt et beløb til støtte for deltagelse i aftalernes projekter.

Sidstnævnte beløb kan ansøges af institutioner og andre som medfinansiering ved projektdeltagelse eller oplevelser af projekter under aftalen.

Ad 6.

Tilskud til kulturelle institutioner og særlige formål

Der ydes faste årlige driftstilskud til følgende institutioner, virksomheder og særlige formål:

Læsø Bio

Læsø Kunstforening / Skjoldborgsamlingen

Driftstilskuddene størrelse og betingelser aftales i en kontrakt mellem institutionen og Læsø Kommune.

Nye institutioner kan ansøge om godkendelse og fast årligt tilskud. Ansøgningen sendes til Kultur- og Folkeoplysningsrådet, der indstiller en beslutning til Kommunalbestyrelsen.

Ad 7.

Kultur-og Folkeoplysningsrådet kan prioritere at yde tilskud til arrangementer, større satsninger eller udviklingsprojekter uden forudgående ansøgninger eller ansvarlige arrangører.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune PDF

 

Læs også:

Kultur- og Folkeoplysningspolitik

Kultur- og Folkeoplysningsrådet

 

Kontakt

Leif Ladefoged
Kulturkonsulent ved Administration
2925 0919
ll@laesoe.dk