Østerby Landbyråd holder til og driver Østerby Servicecenter.
Landbyrådet er initiativtager til en række aktiviteter i centeret – bl.a. den nystartede Strikkecafé, der er åben for alle tirsdag eftermiddag fra 16.15 – 17.45 i vinterhalvåret.
Østerby Servicecenter er åbent for foreninger m.m., der ønsker at holde deres møder i centrets lokaler. Bl. a. Diabetesforeningen Læsø Lokalforening holder flere af deres møder i Centret.
Alle kan blive medlem af foreningen, men medlemskab med stemmeret er kun for medlemmer med beboelse i det tidligere 9960 område.

§ 1. Foreningens navn er Østerby Landsbyråd.

§ 2. Foreningen er upolitisk. Og regnskabsåret er kalenderåret.

§ 3. Foreningens formål er at varetage interesserne for beboerne i Østerby, samt virke som talerør over for myndighederne ved fremsættelse og prioritering af forslag til det bedste for trivsel og udvikling samt med til at styrke aktiviteter i området.

§ 4. Enhver der har beboelse i det gl. 9960 postområde, kan optages som medlem med stemmeret i foreningen. Enhver kan blive støttemedlem...Medlemskort udstedes til alle over 16 år. Familie medlemskort med stemmeret kan udstedes til 2 personer der har beboelse på samme adresse i det gamle 9960.Der kan udstedes støttemedlems familiekort for 2 personer med samme adresse.
Medlemskontingent fastlægges på generalforsamlingen; men træder først i kraft næste regnskabsår.

§ 5. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og skal indkaldes med 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent 5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor
2. Årsberetning 6. Fremtidige aktiviteter og eventuelle udvalg
3. Årsregnskab 7. Kontingentfastsættelse
4.Indkomne forslag 8. Eventuelt.
Valg til tillidsposter afgøres ved kvalificeret flertal.

§ 6. Hvis bestyrelsen mener det er vigtigt at høre medlemmernes mening om væsentlige sager kan den indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Ligeledes kan mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ved henvendelse til formanden forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. De medlemmer der forlanger indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling har mødepligt, ellers bortfalder ekstraordinær generalforsamling.
.
§ 7. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år ad gangen. 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur. Suppleanten vælges for 1 år af gangen. Revisor vælges hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær ved første bestyrelsesmøde. Formand og næstformand bør ikke være på valg samme år. Der er mulighed for genvalg.

§ 8. Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og skal vedtages med mindst 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 9. Medlemmerne hæfter kun for årskontingent.

§ 10. Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af den ordinære generalforsamling går ind for det, og det ligeledes på en ekstraordinær generalforsamling vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes fra en uge til fire uger efter den ordinære generalforsamling og vedtage det.
Foreningens midler fordeles til almennyttige formål i Østerby.


Godkendt på Generalforsamlingen den 26. april 2011.
 

1. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Formanden kan indkalde til møde, når han finder det nødvendigt. Når 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder formanden om bestyrelsesmøde, skal denne indkalde til dette. Er der udsendt sager til skriftlig godkendelse i bestyrelsen, skal der afholdes bestyrelsesmøde bare 1 medlem kræver dette.

2. Formanden leder bestyrelsesmøderne. Kassereren forelægger regnskabet og er i øvrigt forpligtet til at holde bestyrelsen underrettet om foreningens økonomi og finans. Sekretæren fører forhandlingsprotokol der fremlægges og godkendes.

3. Suppleanten indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen, har taleret men ikke stemmeret.

4. Sager, hvor om der ikke er enighed i bestyrelsen, afgøres ved afstemning, hvor almindelig stemmeflertal er afgørende, dog således at et flertal skal bestå af mindst 3 af de afgivne stemmer. Står stemmerne lige eller har mindre end 3 medlemmer stemt for et forslag, betragtes det forslag, hvorom der er stemt, som bortfaldet. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være til stede for at bestyrelsesmødet kan afholdes.

5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver. Der kan i sådanne udvalg optages medlemmer som ikke er i bestyrelsen. Formanden for et sådan udvalg skal være bestyrelsesmedlem. Udvalget fungerer under de retningslinier som bestyrelsen har sat og skal referere til bestyrelsen. Udvalget kan arbejde med ideer og selvstændige udkast, men for at få dem ført ud i livet, skal de godkendes i bestyrelsen.

b. Denne forretningsorden skal altid være i overensstemmelse med de gældende vedtægter. Under hensyntagen hertil kan forretningsordenen ændres efter forslag, der vedtages på et bestyrelsesmøde og godkendes på næste bestyrelsesmøde.
 

Bestyrelsen 2018  

Formand:
Karin Engel Jønsson
E-mail: karinjoensson@hotmail.com
Tlf.: 6126 4488

Næstformand:
Inger Nielsen
Østerby Havnegade 19, 9940 Læsø
Tlf.: 2126 6639
E-mail: laesoeel@mail.dk

Kasserer:
Lone Broe Christiansen
Tlf:  40188203

Sekretær:
Karina Stoklund Jensen

Bestyrelsesmedlem:
Solveig Jacobsen

Suppleant 
Susan Poulsen

Medlemsskab 2018

Medlemsskab kan betales i Østerby Servicecenter.

Medlemsskab 30 kr.
Familiemedlemsskab (2 personer) 50 kr.

Det er også muligt at betale kontingent via netbank.
Vores konto er :
Dronninglund Sparekasse
9044 - 946257