Østerby Landbyråd holder til og driver Østerby Servicecenter.
Landbyrådet er initiativtager til en række aktiviteter i centeret – bl.a. den nystartede Strikkecafé, der er åben for alle tirsdag eftermiddag fra 16.15 – 17.45 i vinterhalvåret.
Østerby Servicecenter er åbent for foreninger m.m., der ønsker at holde deres møder i centrets lokaler. Bl. a. Diabetesforeningen Læsø Lokalforening holder flere af deres møder i Centret.
Alle kan blive medlem af foreningen med stemmeret. 

§ 1.
Foreningens navn er Østerby Landsbyråd.

§ 2.
Foreningen er upolitisk. Regnskabet følger kalenderåret.

§ 3.
Foreningens formål er at medvirke til trivsel og udvikling for alle beboere i Østerby, at virke som talerør udadtil samt for alle beboere at fremme aktiviteter i og omkring Østerby Servicecenter.

§ 4.
Enhver, med ønske om at støtte Østerby Landsbyråd kan optages som medlem med stemmeret. Medlemskort udstedes ved betaling til foreningen. Der kan tegnes medlemskab til enkeltpersoner eller til husstande. Medlemskontingent for fastsættes på generalforsamlingen med virkning for efterfølgende regnskabsår.

§ 5.
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Generalforsamling varsles i LæsøPosten og på sociale medier.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på samme måde og med samme frist, når 2/3 af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer retter skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.

§ 6.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Årsregnskab
 4. Kontingentfastsættelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
   

§ 7.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligtiger foreningen i henhold til vedtægter og forretningsorden. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer og 1 suppleant med møderet. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen og der afgår skiftevis 3-2.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær ved det efter en generalforsamling førstkommende møde.

Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem.

§ 8.
Revisor vælges for ét år ad gangen.

§ 9.
Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og skal vedtages med simpelt flertal.

§ 10.
Foreningen kan kun opløses hvis 2/3 af den ordinære generalforsamling stemmer for og det på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling ligeledes vedtages med 2/3 af stemmerne. Ekstraordinær generalforsamling med formål at opløse foreningen, kan varsles på den ordinære generalforsamling med 15 minutters varsel.

§11.
Ved opløsning af foreningen fordeles foreningens midler til almennyttige formål i Østerby.

Godkendt på generalforsamling d. 24. april 2019.

 1. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Alle bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til møde når de finder det nødvendigt. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være til stede for at bestyrelsesmødet kan afholdes.
 1. Formanden leder bestyrelsesmøderne. Kassereren forelægger regnskab og er i øvrigt forpligtet til at holde bestyrelsen underrettet om foreningens økonomi. Sekretæren fører referat, der på førstkommende bestyrelsesmøde godkendes.
 1. Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne. Suppleanten har taleret men ikke stemmeret.
 1. Sager hvor der i bestyrelsen ikke kan opnås enighed, afgøres ved afstemning, hvor almindeligt stemmeflertal afgør udfaldet. Ved stemmelighed udsættes punktet til førstkommende møde.
 1. Ved henvendelse til bestyrelsen kan der nedsættes udvalg til at varetage særlige opgaver. Udvalg kan arbejde med idéer og aktiviteter, hvilke godkendes af bestyrelsen. I sådanne udvalg kan optages medlemmer som ikke er i bestyrelsen.
 1. Denne forretningsorden skal altid være i overensstemmelse med de gældende vedtægter. Under hensyntagen hertil kan forretningsordenen ændres efter forslag, der fremlægges på et bestyrelsesmøde og godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

Godkendt på generalforsamling d. 24. april 2019.

Bestyrelsen 2019  

Formand:
Karin Engel Jønsson
E-mail: karinjoensson@hotmail.com
Tlf.: 6126 4488

Næstformand:
Pusser Vivian Ilberg Pedersen 
Tlf.: 31107135

Kasserer:
Lone Broe Christiansen
Tlf:  40188203

Sekretær:
Karina Stoklund Jensen

Bestyrelsesmedlem:
Solveig Jacobsen

Suppleant 
Susan Poulsen

Medlemsskab 

Medlemsskab kan betales i Østerby Servicecenter.

Medlemsskab 30 kr.
Familiemedlemsskab (2 personer) 50 kr.

Det er også muligt at betale kontingent via netbank.
Vores konto er :
Nordjyske Bank
7402-4004132