Hvis du vil opføre et nyt byggeri, skal du søge byggetilladelse digitalt

Byggeloven og bygningsreglementet

Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger. Derimod opstiller bygningsreglementet, med udgangspunkt i byggeloven, de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed, og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, reglementet udstikker.

Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man derimod hente hjælp i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

Andre love og regler

Byggeloven, bygningsreglementet og SBI-anvisningerne er grundlaget for alt byggeri, men også andre love og regler kan have konkret betydning for et byggeri. Det gælder f.eks. visse Danske Standarder og Dansk Ingeniørforenings normer, der har samme gyldighed som SBI’s anvisninger, Stærkstrøms-reglementet, der er grundlag for el-arbejde, og Planloven, efter hvilken landet er opdelt i forskellige zoner.

Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

Byggemyndigheder og -tilladelser

I praksis er det den enkelte kommune, der behandler byggesager i kommunen og kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

Kommunen behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan kommunen fastsætte strammere eller anderledes regler end bygningsreglementet foreskriver, og det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

Ansøgning om byggetilladelse og indsendelse af anmeldelser skal derfor altid ske til din hjemkommune. Har du spørgsmål til din byggesag, er det de relevante medarbejdere i kommunen, du skal henvende dig til.

Du skal indsende din ansøgning om byggetilladelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket

Obligatorisk byggeskadeforsikring

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og forsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.v.

Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring, selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Der findes på siden web-gis et omfattnde kortmateriale over Læsø.

Her kan du søge på din adresse og se mange relevante oplysninger om ejendommen og landskabet omkriing den.

Læsø web-gis

Nyt byggeri

Du skal have tilladelse fra kommunen til nyt byggeri, større ombygninger og andre væsentlige forandringer af eksisterende byggeri. Det gælder også, hvis du ændrer brugen af en bygning, så den oprindelige indretning ikke længere opfylder byggelovgivningens krav. Reglerne om byggeri er omfattet af bygningsreglement 2010

Eksempler på sådanne byggerier og forandringer kunne være at

  • opføre et nyt hus, garage, tagterrasse m.v.
  • lave en tilbygning eller ændre brugen af eksisterende bygning,
  • nedrive huset,
  • skifte en olietank, anlægge et jordvarmeanlæg
  • søge om indvindingstilladelse
  • lave ændringer i naturområder m.v.?

 
Hvis du skal bygge nyt eller bygge til eksisterende bygninger skal du søge gennem Byg og Miljø. Du finder link i bunden af denne side.Ved spørgsmål kan du kontakte Teknisk Forvaltning, Doktorvejen 2, 9940 Læsø.

Du er altid velkommen til at ringe og forhøre dig, hvorledes det går med din ansøgning. 

Tegninger:
Det er ikke et krav, at tegningerne er udført af en arkitekt eller ingeniør. Derimod er det et krav, at tegningerne er korrekt udført og indeholder alle oplysninger, som er nødvendig for kommunens sagsbehandling. 

Ansøgning om byggetilladelse finder du under Selvbetjening. Tryk på nedenstående link til Byg og Miljø. 

 

Ansøg om byggetilladelse

Andre selvbetjeningsløsninger for byggeri

Ansøg om landzonetilladelse