Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 21. august 2017 administrationens basisbudget for 2018.

basisbudgettet blev præsenteret på borgermøde samme dag og indstilles til Kommunalbestyrelsen til første behandling på møde den 28. august.

Budgetforslaget kan læses på nedenstående link:

Budgetforslag 2018

Budgetprocedure, Budget 2018.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 27. februar 2017 budgetproceduren for arbejdet med budget 2018.
Den beslutning blev omgjort på Kommunelbestyrelsens møde i maj, hvor følgende plan blev besluttet:

Budgetproceduren indeholder følgende tidplan:

 • Regnskab 2016, korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018 danner grundlag for udarbejdelse af basisbudget.
 • Der er udarbejdet budgetrapporter indeholdende regnskab 2016, korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018 i 2018 prisniveau, hvor der er mulighed for at indarbejde de ændringer der ønskes i basisbudget 2018-2021.
 • Indarbejdede ændringer i basisbudget forudsættes at fastholde samme budgetniveau som oprindeligt budgetforslag 2018 indeholdt.
 • Eventuelle indarbejdede ændringer i basisbudget, der påvirker budgetniveauet, skal opføres på særskilt notat således, at der i Direktionen og i de politiske udvalg kan drøftes de mulige konsekvenser og løsninger.
 • Basisbudget udarbejdes således administrativt til behandling i de enkelte politiske udvalg, hvor eventuelle ændringsønsker, der påvirker det samlede budgetniveau kan indarbejdes, men ligeledes opføres på særskilt notat således, at Økonomiudvalg kan behandle de mulige konsekvenser og løsninger.
 • Hovedudvalget præsenteres for budgetprocessen på møde den 10. maj 2017. Eventuelle bemærkninger fra Hovedudvalget synliggøres i budgetprocessen.
 • Medio juni måned 2017 afleverer udvalg budgetforslag, hvor eventuelle ændringsønsker er indarbejdet og særskilt opført på notat ligesom anlægsbudget er indarbejdet inklusive afledt drift.

Ovenstående proces indebærer, at administration og udvalg arbejder med et budgetforslag, der forudsættes at være sammenligneligt med forudsætningerne i regnskab 2016, korrigeret budget 2017 og oprindeligt budgetforslag 2018.

Det er forudsætningen, at budgetforslaget indeholder et behov for budgettilpasning på driftsbudgettet, idet forventningen til resultatet af den ordinære drift er en marginal ubalance til finansiering af anlæg og afdrag. Men ubalancen forudsættes samtidig at være af en sådan overkommelig størrelse, at budgettilpasningen kan ske hen over året 2018, således at den samlede kommunalbestyrelse kan behandle relevante forslag til tilpasning.

 • Ultimo juni måned 2017 samler administrationen budgetforslag og indarbejder aktuel finansiering jf. indgået aftale mellem KL og Regeringen.
 • I juni/juli måned 2017 udarbejder administrationen ansøgning til særtilskud.
 • Økonomiudvalget orienteres om det foreløbige budgetforslag på juni mødet. Det må forudsættes, at der stadig udestår viden om samtlige finansieringsmuligheder.
 • Administrationen færdiggør budgetmateriale i perioden juni-august måned 2017 og forbereder afholdelse af budgetseminar.
 • Primo august måned 2017 orienteres Hoved MED, lokal MED og bestyrelser om budgetforslaget, hvor der efterspørges eventuelle bemærkninger.
 • Budgetseminar afholdes onsdag den 16. august 2017, hvor forudsætningen er præsentation af et færdiggjort budgetoplæg inklusive eventuelle høringssvar fra MED og bestyrelser. Et eventuelt behov for budgettilpasninger aftales indarbejdet igennem år 2018.
 • Budgetoplægget færdiggøres administrativt frem imod økonomiudvalgets behandling den 21. august 2017.
 • 21. august 2017 afholdes der borgermøde om budgetforslaget.
 • 28. august 1. behandles budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen.
 • 11. september 2017 er frist for fremsættelse af ændringsforslag.
 • 18. september 2017 har økonomiudvalget frist for fremsættelse af ændringsforslag.
 • 25. september 2017 2. behandles budgetforslaget.