Læsø Kommunes tiltag til bedre bredbåndsdækning på Læsø

Læsø Kommune arbejder på et projekt for bedre bredbåndsdækning, med hjælp fra Social- og Indenrigsministeriets tildelte lånedispensation til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. 

Læsø Kommune fik bevilget et lånebeløb på 15,3 mio.kr., hvoraf 14,5 mio. kr. hensættes til kommunens medinvestering til udbredelse af bredbånd i et udbud, som Læsø Kommune afholder i 2016.

Udbuddet blev afholdt med hjemmel i medfør af Lov om erhvervsfremme. 

Vi holder siden opdateret med yderligere information, indtil alle formalia vedrørende EU-statsstøttemidler er på plads.

 

Opdateret den 9 maj 2017

Sprøgsmål og svar i forbindelse med beslutningen om aftaleophør.

I forbindelse med aftalen om ophør af aftale melem Nord Erergi Fiber og Læsø Kommune har det været muligt at fremkomme med bemærkninger, spørgsmål og kommentarer til Læsø Kommune.

Spørgsmål og svar kan læses i et samlet dokument, der kan hentes ved at trykke på linket nedenfor.

Dokument med spørgsmål og svar vedr. ophør af aftale

 

Beslutning om at ophæve aftalen

Nord Energi Fiber ønskede på grund af ændrede forudsætninger at bringe aftalen til ophør, idet selskabet har tilkendegivet, at det i tilfælde af aftalens ophør er vurderingen, at der kan udrulles bredbånd på hele Læsø på rent kommercielt grundlag og uden offentlig støtte.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde mandag den 24. april 2017, at man er indstillet på, at aftalen kan ophæves.

Læsø Kommune udsendte i den anledning  følgende pressemeddelelse:

Påtænkt ophør af aftale mellem Nord Energi Fibernet A/S (NEF) og Læsø Kommune vedrørende levering af WAN-netværk og udbygning af NGA-infrastruktur på Læsø.
Som det er bekendt har Læsø Kommune og Nord Energi Fiber (NEF) efter EU-udbud indgået en aftale den 4. november 2016 om NEFs levering af WAN-infrastruktur og tjenester til Læsø Kommune samt udrulning af bredbånd på Læsø efter nærmere angivne specifikationer og med støtte fra Læsø Kommune på op til 10 mio. kr.

NEF har rettet henvendelse til Læsø Kommune og tilkendegivet, at NEF på grund af ændrede forudsætninger ønsker at bringe aftalen til ophør, idet NEF har tilkendegivet, at det i tilfælde af aftalens ophør er NEFs vurdering, at der kan udrulles bredbånd på hele Læsø på rent kommercielt grundlag og uden offentlig støtte. NEF har endvidere tilkendegivet sin hensigt om at gøre dette selv og om at tilkendegive dette til markedet.

Læsø Kommune vurderer, at det på denne nye baggrund er hensigtsmæssigt at bringe aftalen til ophør, hvorved Læsø Kommune ikke skal støtte projektet og kan opnå en betydelig besparelse.

Da støtten bortfalder, er det forventningen, at det kommercielt etablerede fibernet ikke – eller i hvert fald ikke indtil videre - vil være åbent for andre udbydere end de af NEF udpegede. Det betyder, at det vil være NEF i samarbejde med Bredbånd Nord/Eniig, der vil forestå tilbud til udnyttelse af fibernet.

Det er endvidere hensigten i tilfælde af ophævelse at genudbyde leveringen af WAN-netværk til kommunen.

Der vil fra d.d. og frem til den 8. maj 2017 være mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger til det påtænkte ophør af aftalen. Bemærkningerne skal fremsendes til Læsø Kommune på mailadresse kommunen@laesoe.dk.

Det er endvidere planlagt, at der afholdes borgermøde i uge 18, onsdag den 3. maj 2017, kl. 19.00, hvor der vil være mulighed for afklaring af spørgsmål

Norde Energi Fiber udsendte ligeledes en pressemeddelelse.

Læs Nord Ernergi Fibers pressemeddelelse

Opdateret den 10. januar 2017

Borgermøde, onsdag den 30. november 2016 kl. 19.00 i Læsø Hallen.

Nord Energi inviterede alle interesserede til møde i Læsø Hallen.

Læsø får i 2017 udrullet lynhurtigt bredbånd

Pløjer de nu hele Læsø op på kryds og tværs???

Nord Energi ville gerne orientere alle interesserede om udrulningen, konsekvenser og muligheder i aftalen mellem kommunen og selskabet, og hvoran man som husejer skal forholde sig, tilmelde sig osv.

Det blev i begyndelsen annonceret, at Bredbånd Nord var medarrangør. Det var ikke tilfældet.

Salget af internetopkobling og andre pakker starter i foråret 2017. Dette sker for at give andre leverandører af internet tilsvarende muligheder for at markedsføre deres produkter. 

Opdateret den 4. november 2016
Opdateret den 19. september 2016

Orientering om det kommende forløb med udbudsprocessen på bredbånd

Tilbudsfristen på bredbåndsudbuddet var den 14. september kl. 12.00.

Administrationen kan meddele, at der er indkommet bud på projektet indenfor tidsfristen. I de kommende uger vurderer administrationens projektmedarbejdere indkomne tilbud i samarbejde med rådgivere fra Netplan.
Målet er at udpege det objektivt bedste tilbud i henhold til udbudsbetingelserne.

Når der ved tildelingsprocessen er udpeget et vindende tilbud, som lever op til udbudskriterierne, fremsendes et dagsordenspunkt til Økonomiudvalget, som herefter fremsender indstilling til Kommunalbestyrelsen.
Ved et positivt udfald af udbuddet, vil administrationen indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at man godkender indstilling til to emner:

  • Kontraktindgåelse med vindende tilbudsgiver
  • Administrationen iværksætter hjemtagelse af lån som Læsø Kommune har modtaget lånedispensation på, fra lånepuljen til udbredelse af bredbånd
     

Kommunalbestyrelsen vil forud for beslutning på dette dagsordenspunkt blive orienteret af administrationens projektansvarlige samt få redegørelse og anbefaling fra rådgiver (Netplan vil være til stede) omkring udbuddets indhold og tekniske løsning.

Opdateret den 29. juni 2016

Læsø Kommune er den 28. juni 2016 gået i EU-udbud på en netværksydelse til kommunens datakommunikation (WAN). Løsningen omfatter et netværk, der skal forbinde kommunens decentrale lokationer (administration, skoler, plejecentre, dagtilbud m. fl.) med kommunens centrale driftscenter. Løsningen skal leveres med båndbredder fra 100/100 Mbit/s til 1/1 Gbit/s, med mulighed for opgradering op til 10/10 Gbit/s.

Erhvervsudvikling: Samtidig efterspørger Læsø Kommune udbygning af NGA-infrastruktur til erhvervsfremme og regional udvikling i de dele af kommunen, hvor erhvervsliv og borgere i dag ikke har tilbud om højhastighedsforbindelser. Det gøres i overensstemmelse med Lov om Erhvervsfremme og regional udvikling. Læsø Kommune ønsker herved, at erhvervsliv og borgere i disse områder hurtigst muligt får tilbudt højhastighedsforbindelser på 100/30 Mbit/s, med mulighed for opgradering på kommercielle vilkår.

Læsø kommune vil i forbindelse med udbuddet tildele direkte støtte til udbygning af NGA-infrastrukturen. Projektet er omfattet af gruppefritagelsesforordningen (Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014) Jf afd 10, artikel 52 stk 2).

Tilbudsfristen for udbuddet er efter anmodning fra teleudbyder ændret fra mandag den 29. august 2016 til denne gældende dato: Onsdag den 14. september kl. 12.00.

Henvendelse omkring udbuddet bedes rettet til Niels Odgaard, nod@laesoe.dk

Efter gennemførelse af teknisk høring og supplerende teknisk høring, hvori adresselisterne var justeriet i forhold til helt uaktuelle matrikler og adresser, offentliggør Netplan det samlede udbudsmateriale.

Opdateret den 24. november 2016

 

Udbudsmateriale

Forud for udbuddet blev der gennemført en teknisk høring vedr. udbudsmaterialet og den aktuelle adresseliste.
Materialet vedrørende den tekniske høring kan læses nedenstående.

Der er meddelt en anden supplerende teknisk høring, idet yderligere 12 adresser ønskes medtaget i udbuddet.

Anden supplerende tekniske høring

Adgangsadresser - regnark

Den 3. juni 2016 er der meddelt en supplerende teknisk høring vedr. hurtigere internet.
Høringsfristen er sat til den 16. juni 2016

Supplerende teknisk høring

Adgangsadresser - regneark

På nedenstående link kan du læse de anonymiserede svar, der er indkommet i forbindelse med de tekniske høringer.

Høringssvar på tekniksk høring