Forbrug af midler fra værdighedspuljen.

Det har de sidste år været en udfordring at skaffe arbejdskraft nok på Læsø indenfor ældreområdet. Der er ikke altid ansøgere med de rette kvalifikationer til de opslåede stillinger, eller der er ingen ansøgere overhovedet. Derfor har det været nødvendigt at se på nye muligheder for at få frigivet "varme hænder".

Den 7. marts 2016 var ældreråd, handicapråd og bruger-pårørenderådet af Social- og Kulturudvalget inviteret til et møde om værdighedspolitikken og nogle af de områder der ønskedes prioriteret i udmøntningen af midlerne fra værdighedspuljen var bl.a.

  • Plejehjemsbeboerne som omdrejningspunkt
  • Investering i nyt system med skærme på stuerne, idet det kan spare administrativ tid, så der frigives varme hænder til mere tid hos borgerne
  • Timer låses fast til demensområdet, således der til enhver tid er timer til rådighed i særlige situationer, som f.eks. når en dement flytter til ny bolig

Efterfølgende var der borgermøde den 10. maj 2016 hvor der bl.a. kom følgende input til den overordnede værdighedspolitik:

  • Omsorg og respekt
  • Flere varme hænder og tid til nærvær
  • Støtte og omsorg til særligt udsatte

Efter dialogmødet med Ældreråd, Handicapråd og Bruger- og pårørenderåd samt borgermødet har Læsø Kommunalbestyrelse besluttet at prioritere plejehjemsbeboerne ved indkøb og opsætning af WIFI og touch skærme i alle boligerne.

Skærmene forventes bl.a. at lette arbejdsgangen omkring dokumentation og dermed frigive personaleressourcer til mere tid hos og pleje af borgeren på dennes præmisser. Dette er vigtigt ikke mindst i den sidste tid, hvor der vil være ressourcer til en mere værdig og respektfuld død. Skærmene er brugervenlige og vil give borgeren lettere ved at træffe egne valg f.eks. omkring ernæring. Det vil også blive let for borgeren at komme i kontakt med pårørende via skype, som for de fleste vil være med til at øge livskvaliteten. 

Skærmene vil desuden lette det tværfaglige samarbejde, da medarbejderne ved enkelte tryk på skærmen i plejehjemsbeboerens hjem, kan se aftaler, handleplaner m.v. lavet af de forskellige faggrupper og dermed give øget sammenhæng i plejen.

Ud fra de beregninger der foreligger, når touch skærme systemet er fuldt implementeret, forventes der at blive frigivet et antal timer, svarende til mellem 1 og 1½ fuldtidsansat og dermed imødegå det ønske om "flere varme hænder", som opslag af ekstra stillinger med al sandsynlighed ikke vil kunne opfylde.

Du kan læse Læsø Kommunes værdighedspolitik ved at trykke på nedenstående link:

Værdighedspolitik i Læsø Kommune