Fristen for indgåelse af nye overenskomster på det offentlige område blev forlænget med 14 dage, således at en evt. konlikt nu tidligst lkan træde i kraft den 8. maj. På Læsø træder den dog tidligst i kraft den 12. maj, da der ikke er medarbejeder i Læsø Kommune der er omfattet af strejkevarslrne

Såfremt der kommer en konflikt, kan den få indflydelse på flere af de serviceydelser, som Læsø Kommune leverer.

Økonomidvalget orienteres på mandag om det omfag konfliketne kan få på Læsø og det nødberedskab, der er aftalt.

På Økonomiudvalgets dagsorden fremstilles sagen således:

Læsø Kommune berøres ikke af udsendte strejkevarsler fra de faglige organisationer, men berøres kraftigt af lockout varslet fra KL.

Hvem er omfattet af lockoutvarsel? (overblik)

 • På dagtilbudsområdet er størstedelen af de ansatte omfattet af lockoutvarslerne bortset fra Pædagogisk personale ved specialinstitutioner og specialskoler samt støttepædagoger.
 • På undervisningsområdet er størstedelen af de ansatte omfattet af lockoutvarslerne bortset fra en række institutioner og områder, hvor der er sårbare børn, unge og voksne.
 • På det administrative område en stor del af medarbejdergrupperne omfattet af lockoutvarslerne bortset fra ansatte beskæftiget med løn-, personaleadministrative eller personalejuridiske.
 • Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger. 
 • Det Tekniske område.

Hvem er undtaget af lockoutvarsel? (overblik)

 • Ansatte ved kommunens forsyningsaktiviteter på det tekniske område for affald, varme, el, vand, naturgas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 •  Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse inden for affald, varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
 •  Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber. 
 • Ældre, sundhed, social og handicap.
 • Chefer og ledere. (For de overenskomster, der omfatter både medarbejdere og ledere, er udgangspunktet, at lederne er varslet til lockout.)
 •  Elever / praktikanter.
 • Tjenestemænd og reglement ansatte kan på grund af ansættelsesformen hverken strejke eller blive udsat for lockout, hvorfor de ikke er nævnt i noget konfliktvarsel.

For så vidt angår medarbejdere, der ikke er medlem af en forhandlingsberettiget organisation, gælder strejkevarsel og lockout varsel ikke. Det betyder, at disse medarbejdere skal møde på arbejde.

Der er i den forbindelse mulighed for, at undervise eller passe børn forholdsmæssigt reduceret set i forhold til normering.

Det er Læsø Kommunes vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at tilbyde delvis pasning eller undervisning. Medarbejderne vil derfor blive sat til det arbejde, der overenskomstmæssigt er muligt.

Der er udarbejdet et nødberedskab i Læsø Kommune dækkende følgende områder:

 • Nødvendig udbetaling af ydelser jævnfør lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og planlægning af offentlige begravelser.
 • Nødvendig IT drift.

Aftalerne om nødberedskab skal aftales med de relevante faglige organisationer

 

KL's liste over lockoutvarslede organisationer og overenskomster