Læsø Hallen forbliver selvejende

Læsø Hallens bestyrelse ansøgte i 2016 om, at Læsø Kommune overtog ejerskab af drift af Hallen, da der efter bestyrelsens eget skøn ikke var grundlag for at fortsætte driften som selvejende institution.

Lejeindtægterne og antallet af fritidsbrugere er faldet så kraftigt de seneste år, at man ikke anså det for muligt at vedligeholde og drive hallen på en forsvarligt økonomisk måde.

Den primære bruger af Hallen er Læsø Kommune og Læsø Skole.

I første omgang var Læsø Kommune positivt indstillet over for at overtage Læsø Hallen, men beslutningen blev alligevel, at kommunalbestyrelsen vurderede, at der ikke vil blive nogen forskal på, om hallen bliver kommunal eller fortsætter som selvejende institution. Det vil under alle omstændigheder være nødvendigt, at kommunen engagerer sig yderligere i driften og yder de samme tilskud.

En renovering og en energioptimering af Hallen kan Kommunen ligeledes bidrage til, uanset om hallen er kommunal eller selvejende.

Fordelen ved at fortsætte Hallen som selvejende er derimod, at den formodentlig lettere vil kunne opnå ekstern støtte til disse opgaver, og at Kommunen ikke i forhold til de to øvrige haller behøver at ændre på tilskudsvilkårene.

Der er nu nedsat en fælles arbejdsgruppen mellem Hallen og Kommunen, der skal foreslå en organisering, hvor de kommunale brugere får en øget repræsentation og dermed et ansvar i Hallens bestyrelse.
De kommunale brugere er føst og fremmest skolen, ungdosmsskolen og sundhedsafdelingen.