Endelig vedtagelse af lokalplan 3.17 lokalplan for solcelleanlæg Hundetudevej Læsø

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 28. august 2017 endeligt vedtaget lokalplan nr. 3.17 for et solcelleanlæg på Hundetudevej med tilhørende kommuneplantillæg og miljøscreening.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere et solcelleanlæg på matrikel nr. 73a, 73b og 158a alle Vesterø By, Vesterø.

Lokalplanen har til hensigt at sætte rammerne for etableringen af anlægget.

Solcelleanlægget er placeret i kystnærhedszonen, som dækker størstedelen af Læsø. Samtidig er anlægget placeret i det åbne land frem for en bynær placering.

Læsø Kommune giver med lokalplanens vedtagelse dispensation fra skovbyggelinjen til at opføre solcelleanlægget.

Lokalplanen er ændret i forhold til det den 6. juni 2017 offentliggjorte forslag med følgende tilføjelse i afsnit 10.4 ”Der stilles krav om en juridisk/økonomisk sikkerhed for oprydning efter endt drift.”

Retsvirkningerne indtræder fra den 29. september 2017. Dette medfører, at der ikke retsligt eller faktisk må bygges nyt eller ændres anvendelse af arealer i strid med lokalplanens bestemmelser.

I henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Eventuel klage indgives til Planklagenævnet ved hjælp af Klageportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være indgivet inden fire uger fra offentliggørelsen af lokalplanen, dvs. inden den 27. oktober 2017.

Såfremt man vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra offentliggørelsen af lokalplanen, dvs. inden den 30. marts 2018.

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg og miljøscreening kan ses på kommunekontoret eller på kommunens hjemmeside www.laesoe.dk.