Borgmester Tobias Birch Johansen har den 1. maj 2017 fremsendt nedenstående mail til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt:

Læsø Kommune er blevet opmærksom på, at Energinet.dk planlægger en renovering af højspændingsmaster på Læsø.

Læsø Kommune vil i den forbindelse meget gerne høre om mulighederne for, at kablerne i stedet lægges i jorden eller trækkes som havkabler.

Det vil være særdeles forskønnende for Læsø at undgå master og lige netop Læsø lever ganske enkelt af naturen. Det er Læsø Kommune bekendt, at i vurderinger fra år 2009 af områder, der fortjente forskønnelse, var Læsø et område, der toppede en potentiel prioritering.

Læsø Kommune vil meget gerne have Ministerens hjælp til hvad der bør og kan gøre for at løfte dette spørgsmål op til en politisk beslutning således, at renoveringen af masterne ændres til jordlagte eller havlagte kabler.

Læsø Kommune er naturligvis klar til et møde med Ministeren og naturligvis også klar til at fremkomme med de yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige.

Læsø kommune ved, at der er høringsfrist i sagen den 2. Maj 2017 og håber derfor på et hurtigt svar.

Der foreligger nu svar fra Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt dateret den 15. maj 2017 med blandt andet følgende tilkendegivelse:

Det er korrekt, at Kontiskan-forbindelsernes luftledninger over Læsø blev vurderet i forbindelse med Forskønnelsesplanen fra 2009. Forskønnelsesplanen fra 2009 visualiserede miljøpåvirkningen af en række udvalgte strækninger og klassificerede dem i tre grupper, der beskrev en stor, moderat eller lille miljøpåvirkning. Eltransmissionsnettet over Læsø blev her klassificeret som en strækning med store miljøpåvirkninger, men var ikke et af de 6 projekter, som blev udvalgt til forskønnelse. 

 I forbindelse med at jeg i november 2016 indgik en politisk aftale om en tilpasning af kabelhandlingsplanen fra 2008, som del af den politiske aftale om afskaffelse PSO-afgiften af 17. november 2016, blev det bekræftet, at de 6 udvalgte forskønnelsesprojekter fra 2009 gennemføres. Der blev samtidig afsat midler til kabellægning af udvalgte eksisterende strækninger på 132/150 kV-nettet, men herudover er der ikke planer om nye forskønnelsesprojekter. 

Jeg har den 11. maj 2017 besvaret fire spørgsmål fra Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg om renoveringen af forbindelsen over Læsø. Jeg ved lægger mine besvarelser til din orientering. 

Som det også fremgår heraf, vil det kræve investeringer i en helt anden størrelsesorden end de planlagte, hvis forbindelserne i stedet skulle lægges som land eller søkabler. Disse løsninger ville heller ikke være uproblematiske i forhold til de beskyttede naturområder på og omkring Læsø. 

Læsø Kommunalbestyrelse har på møde den  29. maj 2017 besluttet, at anmodning om foretræde for energi-, Forsynings- og Klimaudvalget skal være næste skridt i arbejdet med at sikre enten jordlagte eller sølagte kabler. Læsø Kommunalbestyrelse har erkendt, at 1. prioritet fra Læsø Kommunes side skal være jordlagte kabler, idet merudgiften for sølagte kabler er ganske betydelig.

Det er aftalt med Energinet.dk, at renoveringen af højspændingsmaster på Læsø sker i efteråret 2018 således, at Læsø Kommune har mulighed for arbejde for en nedlægning af kablerne.

På baggrund af ovenstående ønsker Læsø Kommune så hurtig som muligt foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget.