Pressemeddelelse vedr. revisionsbemærkning

Kommunaldirektør Johan norden har den 31. maj 2016 udsendt følgende pressemddelelse:

Pressemeddelelse
I forbindelse med en sag – behandlet på åbent kommunalbestyrelsesmøde den 30. maj 2016 – vedrørende udbetaling af tillæg til dækning af udgifter for dobbelt husførelse, har der været flere mere eller mindre korrekte oplysninger i omløb i pressen og på de sociale medier.
Sagen tog sin begyndelse i uge 33 (2015), hvor kommunens revision blev opmærksom på, at der har været udbetalt beløb konteret som ”dobbelt husførelse” fra en af kommunens institutioner. Dette ønskede revisionen en nærmere redegørelse for.
Denne redegørelse viste desværre, at der har været foretaget udbetalinger imod gældende regler. Der blev i årene 2014 og 2015 foretaget udbetalinger til i alt 5 personer på et samlet beløb på kr. 108.905,79.
Der er intet til hinder for, at der kan udbetales et midlertidigt beløb som et ”rekrutterings-vederlag”, men vederlaget/tillægget skal være en del af den lønforhandling, der foregår ved enhver ansættelse med de faglige organisationer. Endvidere er et sådant tillæg naturligvis skattepligtigt.
I de konkrete sager, er der efterfølgende foretaget korrekt beskatning af de udbetalte beløb, og der har ligeledes været forhandlet med de faglige organisationer.
De pågældende medarbejdere er holdt skadesløse i forhold til den pågældende leders fejldispositioner. Efter korrekt beskatning udgør det samlede beløb i alt kr. 199.560,13
Slutteligt skal jeg oplyse, at der er ageret disciplinært i forhold til den ansvarlige leder.

Med venlig hilsen
Johan Norden
Kommunaldirektør