Socialdemokratiet stillede tidligere på året et forslag om at indføre spørgetid med kommunalbestyrelsen i forbindelse med Kommunalbestyrelsesmøderne.

For at undersøge interessen for spørgetid besluttede Kommunalbestyrelsen som et forsøg i 2019 at invitere alle interesserede borgere til et spørge- og dialogmøde i forbindelse med udvalgte økonomiudvalgs møde.

Det andet møde bliver derfor afholdt mandag den 21. oktober den 17. juni 2019 kl. 19.00 i Mødesalen.

Samtidig besluttede politikerne "spillereglerne" for spørgetiden.

Disse regler lyder sådan:

Vejledende forhold vedr. dialogmødernes indhold og afvikling:

 • Ideer eller spørgsmål kan stilles af enhver borger med bopæl i Læsø Kommune samt ejere af fast ejendom på Læsø.
 • Ideer og spørgsmål skal vedrøre kommunens forhold samt være af almen interesse. Hvis emnet ligger uden for kommunens kompetenceområde vil det blive afvist.
 • Ideer og spørgsmål kan indsendes skriftligt senest fire dage forud for mødet og eller stilles mundtligt direkte på mødet.
 • Skriftlige spørgsmål fremsendes gennem borgmesteren og kan stilles til det enkelte medlem af Kommunalbestyrelsen, til de enkelte udvalg eller til hele Kommunalberstyrelsen.
 • Det er Borgmesterens afgørelse, hvilket medlem af Kommnalbestyrelsen, der besvarer et spørgsmål, der er stillet til hele Kommunalbestyrelsen.
 • Skriftligt indsendte spørgsmål besvares som de første på dialogmødet.
 • Ideens ophavsmand eller spørgeren forudsættes at være til stede ved besvarelsen..
 • Der kan af samme borger kun fremføres ideer eller stilles spørgsmål vedrørende ét emne til besvarelse i samme dialogmøde.
 • Spørgeren har efter besvarelsen adgang til at tilknytte en kommentar, hvorefter besvarelsen anses for sluttet.
 • Spørgsmål, der kan opfattes som anklager eller som røber oplysninger om enkeltpersoners private og økonomiske forhold, afvises.
 • Klager vil ikke blive drøftet på mødet, da klager henvises til kommunens etablerede klageprocedurer.
 • Det er ikke formålet med dialogen, at fremførte svar eller kommentarer skal have en juridisk bindende karakter, der vil derfor ikke blive ført skriftligt referat fra mødet.

 Kommunalbestyrelsen er selvfølgelig vært for en kop kaffe.