Afgørelse om ikke VVM-pligt

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Lov nr. 448 af 10. maj 2017 med senere ændringer), skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 1 eller 2, eller hvis planen påvirker et internationalt beskyttelsesområde væsentligt.

Planområdet i dag

Forslag til Lokalplan 0.3 for Læsøs sommerhusområder gælder på arealer, der allerede er omfattet af kommuneplanrammer samt lokalplan 0.1 og 0.2 for sommerhusområderne på Læsø. Forslag til Lokalplan 0.3 for Læsøs sommerhuse erstatter således Lokalplan 0.1 og 0.2.

Planområderne er således allerede udlagt til formålet som sommerhusområder. Der forekommer ubebyggede grunde forskellige steder, og enkelte arealer kan udstykkes yderligere i henhold til allerede gældende lokalplan.

 

Beskrivelse af planforslaget

Ændringerne i forhold til de nye planforslag består i bestemmelserne omkring bebyggelsernes størrelse med lov til at bygge større sommerhuse, samt en ændring af bebyggelsesprocenten fra 10 til 12 %.

Derudover er der foretaget rettelser af formuleringer gennem planen uden betydning for planens bestemmelser.

 

Afgørelse

Screening viser, at gennemførelse af planen ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.

 

Miljøscreeningen kan ses her.

 

Miljøvurderingen er i offentlig høring i fire uger. Frist for indsigelse er fredag d. 5. oktober 2018 kl. 12.

Indsigelser sendes til:

Læsø Kommune

Att. Teknisk Forvaltning

Doktorvejen 2

9940 Læsø

 

Eller til teknik@laesoe.dk