Afgørelse om husdyrhold på Museumsvej 6, 9940 Læsø

 

Frederikshavn Kommune har - på vegne af Læsø Kommune - meddelt tillæg til den gældende miljøgodkendelse for husdyrbruget på Museumsvej 6, 9940 Læsø. Tillægget til godkendelsen omfatter en reduktion i det tidligere godkendte projekt for udvidelse af minkfarmen Museumsvej 6. Tillægget omfatter desuden en ændret placering af den tidligere godkendte gylletank.

 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 12 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

 

Vil du vide mere

Selve afgørelsen kan ses via nedenstående link:

 

Tillæg til miljøgodkendelse for Museumsvej 6, Læsø 

 

Du er også velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø på telefon 9845 6396 eller mail: tf@frederikshavn.dk. Oplys venligst sagsnr. GEO-2017-02102 i emnefeltet.

 

Har du ikke digital adgang, kan du skrive til: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn

 

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber ved midnat den 28. november 2018.

 

Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Frederikshavn Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Frederikshavn Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.