Afgørelse om husdyrhold på Tørkerivej 16, 9940 Læsø

Frederikshavn Kommune har – på vegne af Læsø Kommune - meddelt miljøtilladelse til en kvægproduktion med et produktionsareal på i alt 2.842 m2 på ejendommen Tørkerivej 16, Læsø. Projektet omfatter følgende:

  • Ændring af produktionsformen fra malkekvæg til ammekvæg
  • Etablering af et udendørs befæstet areal på 318 m2 i tilknytning til foderbord
  • Etablering af tre fælleshytter til småkalve, med et samlet areal på 120 m2

Afgørelsen er truffet i henhold til § 16b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v

Vil du vide mere
Selve afgørelsen kan ses via nedenstående link:

Tilladelse til Tørkerivej 16, Læsø (link til PDF)

Du er også velkommen til at kontakte Center for Teknik og Miljø ved Frederikshavn Kommune via mail: tf@frederikshavn.dk.

I emnefeltet skal du oplyse sagsnummer: GEO-2019-00801. Du kan også kontakte sagsbehandler Anne Marie Henriksen på telefon 9845 6272.

Har du ikke digital adgang, kan du skrive til: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber ved midnat den 12. juli 2019.

Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Frederikshavn Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Frederikshavn Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Center for Teknik og Miljø