Natura 2000-handleplan 2016–2021 2. planperiode, område 10 - Holtemmen, Højsande og Nordmarken

For hvert Natura 2000 område er der udarbejdet en Natura 2000-plan. Natura 2000-planen indeholder mål for udviklingen af naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Det er Naturstyrelsen, der udarbejder Natura 2000 planerne på baggrund af konkrete naturbesigtigelser. Kommunerne udarbejder derefter en naturhandleplan for hvert enkelt Natura 2000 område. Planperioden for de statslige Natura 2000 planer og kommunale naturhandleplaner er 6 år. Den igangværende planperiode ligger i 2016-2021.

De kommunale handleplaner skal:

  • beskrive hvad kommunen har gjort for at gennemføre målene fra sidste planperiode.
  • beskrive hvad der skal gøres for at nå målene i Natura 2000-planen.  Naturhandleplanen viser behovet for en aktiv indsats, som f.eks. rydning, afgræsning eller andet. Der skal i planen desuden være en prioritering af denne indsats.
  • beskrive hvad kommunalbestyrelsen vil gøre for at inddrage lodsejere og andre interessenter i arbejdet med at nå målene.
  • beskrive hvordan indsatsen fordeles mellem kommunale myndigheder og offentlige lodsejere.


De kommunale naturhandleplaner udarbejdes efter et paradigme, der er lavet i samarbejde mellem KL, kommunerne og Naturstyrelsen. Læsø Kommune har desuden udarbejdet naturhandleplanerne i samarbejde med Frederikshavn Kommune.

Indholdet af naturplanerne koordineres med Naturstyrelsen, nabokommuner, forsvaret, fængselsvæsenet og farvandsvæsenet.

Læs Natura 2000-handleplan 2016–2021 2. planperiode, område 10 - Holtemmen, Højsande og Nordmarken her

Høringsfristen udløber en 28. augiust 2017