Offentliggørelse vedr. solcelleanlæg ved Hundetudevej

I det følgende annonceres og præciseres flere forhold vedrørende solcelleanlægget på Hundetudevej, som blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017:

  1. Afgørelse om ikke VVM-pligt
  2. Dispensation fra lokalplan 3.17
    1. Landbrugspligt kan ophæves
    2. Bonusvirkning

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læsø Kommune har 28. april 2017 modtaget VVM-anmeldelse af et solcelleanlæg beliggende ved Hundetudevej omfattende ca. 16 ha på matrikel 73a, matrikel 73b og matrikel 158a, Vesterø By, Vesterø. Projektet kan rummes inden for de rammer, som er fastlagt i lokalplan nr. 3.17.

Afgørelse med begrundelse

Læsø Kommune har i maj måned 2017, på baggrund af en VVM-screening, vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at det derfor ikke er VVM-pligtigt. Dvs. at det er muligt at etablere solcelleanlægget uden at udarbejde en VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet efter § 3 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, jf. bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3 a): ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.” Der er truffet afgørelse efter BEK nr. 1440 af 23/11/2016, idet høring af berørte myndigheder blev igangsat inden 16. maj 2017.

Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, er begrundet med, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, herunder hverken støjmæssige eller landskabelige påvirkninger eller påvirkninger af kulturhistoriske og naturmæssige værdier. I afgørelsen er lagt vægt på, at etablering og drift af solcelleparken med tilhørende faciliteter ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, jf. kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Realisering af projektet vil efterfølgende forudsætte byggetilladelse. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

VVM-screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som bygherre har beskrevet for Læsø Kommune, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger og den miljømæssige viden som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring, jf. bekendtgørelsens § 2, med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Dispensationer fra lokalplan 3.17

Landbrugspligt

Læsø Kommune har meddelt dispensation fra lokalplan nr. 3.17, § 11.4. Dispensationen giver mulighed for ophævelse af landbrugspligten på arealet omfattet af lokalplanen.

Bonusvirkning

Læsø Kommune har meddelt dispensation fra lokalplan nr. 3.17, § 11.2. idet det præciseres, at forbud mod bebyggelse indenfor skovbyggelinjen ikke gælder, med henvisning til Naturbeskyttelseslovens § 17 stk. 2, pkt. 5, idet der er meddelt tilladelse til byggeriet efter § 35, stk. 1 i Lov om Planlægning.

Begrundelse

Dispensationerne gives på baggrund af ansøgning med hjemmel i Planlovens § 19, idet det vurderes, at dispensationerne ikke vil være i strid med lokalplanens principper, da formålet med lokalplanen er ’… at åbne mulighed for opstilling af solceller indenfor lokalplanområdet’.

Kommunalbestyrelsen vurderer, at brugere / ejere af området er informeret om planerne i tilstrækkeligt omfang i forbindelse med 8-ugers høringen af lokalplan med tilhørende miljørapport, og at en yderligere orientering derfor vil være af underordnet betydning, jf. PL § 20 stk. 2 nr. 1.

Offentliggørelse

Afgørelse om ikke-VVM-pligt samt dispensationer fra lokalplanen offentliggøres den 6. december 2017 på Læsø Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om ikke-VVM-pligt og/eller dispensationerne fra lokalplanen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber 3. januar 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Læsø Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Læsø Kommune. Hvis Læsø Kommune fastholder afgørelsen, sender Læsø Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Læsø Kommune. Læsø Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger

Denne afgørelse, inklusive:

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kommunekontoret.

Med venlig hilsen

Læsø Kommune

Doktorvejen 2

9940 Læsø

Telefon: 9621 3000

Fax: 9849 1407

kommunen@laesoe.dk