Medlemmer

Folmer Hjorth Kristensen (A)
Ole Larsen (L)
Lars Vilsen (A)

Teknik- og Havneudvalgets møder afholdes mandage med mødestart kl. 15.00, bortset fra mødet den 7. maj.

Udvalgets opgaver vedrører disse sagsområder:
• servitutter og deklarationer
• administration af byggelovgivningen
• byfornyelse, bygningssanering og boligregulering
• myndighedsopgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet,
• myndighedsopgaver for varmeforsyning og renovation
• skadedyrsbekæmpelse
• miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer
• naturpleje
• Ndr. Rønner
• kollektiv trafik og trafikplaner
• hyrevognskørsel og anden offentlig befordring
• servicefaciliteter for rutekørsel, flyveplads og færge
• vandløb
• vejvæsen/belysning
• projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål
• telekommunikation
• samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
• drift, vedligeholdelse og anskaffelse af inventar, materiel og lignende vedrørende by- og boligområder, naturområder og rekreative områder.
• Vesterø og Østerby havne

Sekretær: Lilian Kristensen