Medlemmer

Folmer Hjorth Kristensen (A) - Formand
Jette Strøm (V)
Lars Vilsen (L)

Teknik, Havne og Kulturudvalgets møder afholdes mandage med mødestart kl. 17.00.
Udvalget holder dialogmøder med alle interesserede fra kl. 16.00 til 17.00 på mødedagene.

Udvalgets opgaver vedrører disse sagsområder:

 • servitutter og deklarationer
 • administration af byggelovgivningen
 • byfornyelse, bygningssanering og boligregulering
 • brand- og beredskabsopgaver
 • myndighedsopgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet,
 • myndighedsopgaver for varmeforsyning og renovation
 • skadedyrsbekæmpelse
 • miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer
 • naturpleje
 • Ndr. Rønner
 • kollektiv trafik, trafikplaner, hyrevognskørsel og anden offentlig befordring
 • servicefaciliteter for rutekørsel, flyveplads og færge
 • vandløb
 • vejvæsen/belysning
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål
 • telekommunikation
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • drift, vedligeholdelse og anskaffelse af inventar, materiel og lignende vedrørende by- og boligområder, naturområder og rekreative områder.
 • Vesterø og Østerby havne
 • folkeoplysningsloven, herunder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg samt tilskud til private lokaler
 • udlån og udleje i øvrigt af lokaler til fritidsformål i kommunale ejendomme
 • biblioteksvæsen
 • Østerby Servicecenter
 • museumsforhold
 • musikskoler og andre musikfaciliteter, herunder spillesteder
 • teater- og biografforhold
 • kunstudstillinger og gallerier
 • Kulturaftale Nordjylland
 • Fritidssamvirket Nordjylland


Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4 og stk. 8 vedrørende

 • godkendelse og fastsættelse af takster på forsyningsområdet,
 • varetagelse af kommunens interesser i de kommunale havne og udpeges af Kommunalbestyrelsen til at udgøre Havnebestyrelsen
 • politikker inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.


Sekretær: John Andersen / Leif Ladefoged

 

Kontakt

Leif Ladefoged
Kulturkonsulent ved Administration
2925 0919
ll@laesoe.dk