Børnepasning

Læsø stiller et veludbygget pasningstilbud til rådighed for forældre med behov for pasning af børn - der er pasningsgaranti i Læsø Kommune.

Dagtilbuddet til de mindste børn foregår i Læsø Børnehus på Doktorvejen i Byrum, hvor der er masser af natur og udfoldelsesmuligheder. Skolebørnene passes i skolens SFO.

Læsø Kommune har pladsgaranti. Normeringen i Børnehuset er således varierende i forhold til pasningsbehovet.
Den daglige åbningstid er fra kl. 6.30 til kl.17.00, fredag fra 6.30 - 16.30
Børnehuset holder kun lukket den 24. december samt grundlovsdag den 5. juni.

Pladsanvisning

Kontakt

Anni Greisik Rulle på Læsø Kommune, tlf. 9621 3073

Maja Lunnemann, Læsø Børnehus, tlf. 9849 1478.

Ind- og udmeldelse:
Ind- og udmelding foregår fra den digitale pladsanvisning via selvbetjeningsløsningen. Se nederst.

Indmeldelse i børnehuset samt tilmelding til fuldtid fra deltid kan ske fra dag til dag, såfremt det passer ind i institutionen, ellers kan der være op til tre måneders ventetid jvf. vejledning om dagtilbud § 271.

Udmeldelse i børnehuset samt ændring til halvdagsplads sker med en måneds varsel fra den 1. eller den 15. i måneden.

Takster

I 2019 er forældrebetalingen jf. takstbladet:
Børnehuset:
VUGGESTUEN:
Fuldtidsplads – inkl. frokostordning, 0-2 år: 3.462,00/mdr.
Halvdagsplads – inkl. frokostordning 0-2 år: kr. 1.997,00/md

BØRNEHAVEN:
Fuldtidsplads – inkl. frokostordning, 3-5 år: 1.967,00/md
Halvdagsplads – inkl. frokostordning 3-5 år: kr. 1.135,00/md

Friplads
Der kan søges om hel eller delvis friplads, afhængig af den aktuelle husstandsindkomst. Indtægtsgrænser for friplads i 2019 er 551.700 kr. Herover er der fuld egenbetaling. Under 177.601 kr. er der hel friplads. Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr for hvert hjemmeboende barn. Indtægtsgrænsen forhøjes med 62.139 kr. for enlige forsørgere.

Der gives endvidere søskenderabat.

Kommunalbestyrelsens tilsyn

Det kommunale tilsyn med klub- og pasningstilbud sker gennem godkendelse af institutionernes kvalitetsrapporter.
Børnehusets kvalitetsrapport kan læses ved at klikke på nedenstående link.

 

Skriv dit barn op eller udmeld digitalt

Pasningsgaranti

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, kommunen skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde denne plads.. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af disse pladser.

Du har også mulighed for at søge om en dagtilbudsplads i en anden kommune.

Dagpleje

I en dagpleje passes børnene som regel i dagplejerens private hjem. Denne pasningsform bruges typisk til børn under tre år.

Dagplejeren må ikke passe flere end fem børn. Der kan dog godt være op til 10 børn i et dagplejehjem, hvis der er to eller flere personer til at passe børnene.

Dagplejerne kan være kommunale, det vil sige godkendt, ansat og aflønnet af kommunen, eller private dagplejere, der har indgået en aftale om driften med kommunen.

Du kan læse mere om oprettelse af privat dagpleje under 'Regler for dagtilbud'

Vuggestue

Vuggestuer er typisk for børn under tre år. Vuggestuer kan enten være drevet af kommunen eller af en privat leverandør.

Børnehave

Børn kan typisk gå i børnehave fra de er knap tre år og frem til, at de skal starte i skole. Børnehaver kan enten være drevet af kommunen eller af en privat leverandør.

Du kan læse om oprettelse af selvejende, udliciterede og privatinstitutioner under 'Regler for dagtilbud'.

Privat pasning

Privat pasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Kommunen skal dog godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være flere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene.

Hvis du ønsker at benytte privat pasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud. Du kan læse om private pasningsordninger på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse i en given sag, kan du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.

Tilsynet i Ankestyrelsen er et retligt tilsyn. Det vil sige, at tilsynet kun vurderer, om lovgivningen er overholdt. Tilsynet tager ikke stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller om sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Tilsynet vurderer blandt andet ud fra dine oplysninger, om der skal rejses en tilsynssag. Hvis en klagemyndighed, kan tage stilling til den pågældende sag, går tilsynet ikke ind i sagen.

Den digitale pladsanvisning