Den digitale pladsanvisning

Børnepasning

Børnepasning i Børnehuset
Læsø Kommune stiller et veludbygget pasningstilbud til rådighed til forældre med behov for pasning af børn.
Dagtilbuddet til de mindste børn i alderen 0-6 år foregår i den integrerede institution, Børnehuset, beliggende på Doktorvejen 1C i Byrum, hvor der er masser af natur og udfoldelsesmuligheder.
Der er ca. 50 børn indmeldte fordelt fra 0-6 år, men varierer i forhold til pasningsbehovet.

Pasningsgaranti
Læsø Kommune har pasningsgaranti efter dagtilbudslovens § 23. Det betyder, at Læsø Kommune skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil skolestart.
I forhold til opfyldelse af pasningsgarantien skelnes mellem to situationer:

  1. Plads i forlængelse af at barnet fylder 26 uger
  2. Plads i andre situationer


Pasningsgaranti i forlængelse af at barnet fylder 26 uger
Hvis forældre ønsker plads i forlængelse af, at barnet fylder 26 uger, skal ansøgning om plads indgives senest 8 uger efter, at barnet er født. Hvis forældre søger inden for denne frist, tilbydes barnet plads, når barnet er 26 uger.
Hvis ansøgningsfristen overskrides, rykkes tidspunktet for tildeling af plads med en periode, der svarer til overskridelsen af ansøgningsfristen.

Pasningsgaranti i andre situationer
Hvis forældre søger plads i andre situationer, gælder pasningsgarantien senest 3 måneder efter der er ansøgt om plads.

Ind- og udmeldelse
Ind- og udmelding, samt ansøgning om økonomisk friplads, foregår fra den digitale pladsanvisning, brug løsningen øverst på siden.
Ændring i plads fra en deltidsplads til en fuldtidsplads kan ske fra dag til dag, hvorimod udmeldelse og ændring fra fuldtidsplads til deltidsplads sker med en måneds varsel, fra den 1. eller 15. i måneden.
Barnet bliver automatisk udmeldt når det starter i skole, man skal huske selv at tilmelde SFO hvis man har brug for pasning efter skole.

Åbningstider
Den daglige åbningstid er fra kl. 6.30 til kl.17.00, fredag fra 6.30 - 16.30
Børnehuset har kun to lukkedage den 24. december samt grundlovsdag den 5. juni.

Takster
I 2019 er forældrebetalingen jf. takstbladet:
Vuggestuen:
Fuldtidsplads – inkl. frokostordning, 0-2 år: 3.462,00/mdr.
Halvdagsplads – inkl. frokostordning 0-2 år: kr. 1.997,00/md

Børnehaven:
Fuldtidsplads – inkl. frokostordning, 3-5 år: 1.967,00/md
Halvdagsplads – inkl. frokostordning 3-5 år: kr. 1.135,00/md

Friplads
Der kan søges om hel eller delvis friplads, afhængig af den aktuelle husstandsindkomst. Indtægtsgrænser for friplads i 2019 er 551.700 kr. Herover er der fuld egenbetaling. Under 177.601 kr. er der hel friplads. Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn. Indtægtsgrænsen forhøjes med 62.139 kr. for enlige forsørgere.

Søskenderabat
Der betales fuld pris for den dyreste institutionsplads, derefter er betalingen for søskende halv pris.

Kommunalbestyrelsens tilsyn
Det kommunale tilsyn med klub- og pasningstilbud sker gennem forskellige afrapporteringer