Byggeansøgninger skal fremadrettet søges digitalt i Læsø Kommune

Læsø Kommune vil for at sikre en bedre og mere ensartet behandling af alle borgerne i kommunen nu lade alle byggeansøgninger gå igennem den digitale Miljøportal ’Byg og Miljø’
Dette gøres i henhold til digitaliseringskrav og til gældende lovgivning, Bygningsreglement BR18 § 9.

Eksempler på områder der skal søges digitalt er:

 • Byggeri
 • Nedrivning
 • Arrangementer
 • Jordflytninger
 • Nedsivningsanlæg
 • Jordvarmeanlæg
 • Solcelleanlæg
 • Søer
 • Miljøsager
 • Plansager

Byggesagsgebyr Læsø Kommune:

Takst i 2019:                   565 kr. pr. time

Hvis du vil opføre et nyt byggeri, skal du søge byggetilladelse digitalt

Byggeloven og bygningsreglementet

Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger. Derimod opstiller bygningsreglementet, med udgangspunkt i byggeloven, de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed, og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, reglementet udstikker.

Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man derimod hente hjælp i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

Andre love og regler

Byggeloven, bygningsreglementet og SBI-anvisningerne er grundlaget for alt byggeri, men også andre love og regler kan have konkret betydning for et byggeri. Det gælder fx visse Danske Standarder og Dansk Ingeniørforenings normer, der har samme gyldighed som SBI’s anvisninger, Stærkstrøms-reglementet, der er grundlag for el-arbejde, og Planloven, efter hvilken landet er opdelt i forskellige zoner.

Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

Byggemyndigheder og -tilladelser

I praksis er det den enkelte kommune, der behandler byggesager i kommunen og kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

Kommunen behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan kommunen fastsætte strammere eller anderledes regler end bygningsreglementet foreskriver, og det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

Ansøgning om byggetilladelse og indsendelse af anmeldelser skal derfor altid ske til din hjemkommune. Har du spørgsmål til din byggesag, er det de relevante medarbejdere i kommunen, du skal henvende dig til.

Du skal indsende din ansøgning om byggetilladelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket

Obligatorisk byggeskadeforsikring

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og forsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.v.

Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring, selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Bopælspligt

Bopælspligt indebærer, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året – enten af dig selv eller udlejet til en anden.

Bopælspligten er reguleret i Boligreguleringslovens kapitel 7 om benyttelse af boliger. Grænsen på de 180 dage nævnes ikke i loven, men er praksis pga. Skatteministeriets regler om skattepligt.

Kommunen fastlægger i lokalplaner, hvilke helårsboliger inden for kommunegrænsen, der har bopælspligt.

Bopælspligten er indført for at undgå affolkning i landdistrikterne, at modvirke dannelse af ”sommerhuskvarterer” i områder, der er tiltænkt til helårsbeboelse samt at forhindre uhæmmet spekulation i boligmarkedet

Undtagelser

Der er dog undtagelser fra reglen om bopælspligt:

 • Nybyggede boliger bliver ofte først omfattede af bopælspligt, når de er blevet benyttede til helårsbolig – dvs med tilmelding til folkeregistret
 • Bopælspligten gælder ikke, hvis du er ved at sælge din helårsbolig. Du må altså gerne flytte til en anden bolig – også selv om du kommer til at overskride de 180 dage.
 • Flexboliger er helårsboliger, hvor kommunen har givet tilladelse til anvendelse som fritidsbolig.
 • Kommunen kan også vælge at sløjfe bopælspligten for særlige områder – eller endda for hele kommunen.

Kontakt altid kommunen for at finde ud af, om der er bopælspligt på en bestemt helårsbolig – eller om boligen fx har status som flexbolig.

På Læsø Kommunes Web-GIS findes et omfattende kortmateriale over Læsø.

Her kan du søge på din adresse og se mange relevante oplysninger om ejendommen og landskabet omkring den.

Læsø web-gis

Kræver det byggetilladelse/anmeldelse?

Vær opmærksom på, at selvom noget ikke kræver byggetilladelse, kan det kræve tilladelse i forhold til anden lovgivning. Uanset om noget ikke kræver byggetilladelse, skal arbejdet udføres iht. BR15.

 

Emne

Kræver
byggetilladelse
           

Kræver ikke byggetilladelse
           

Genopføre på gammel sokkel.

Hvis et byggeri er fjernet helt ned til soklen, betragtes det som nedrevet, og du skal søge en  byggetilladelse, hvis du vil opføre noget nyt

 x

 

Multibaner

 

x

Legepladser (kap. 4.4 stk. 1 vejl.)

x (1.3.3)

 

Skaterbaner (kap. 4.4 stk. 1 vejl.)

x (1.3.3)

 

Ridebaner med dræning og terrænændringer

 

x

Lysmaster

x (1.3.3)

 

Vaskepladser (ved industri)

x (1.3.3)

 

Vaskepladser (ved landbrug) kap. 1.5

 

x

Hegnsmure > 1,80 ved skel (tæt konstruktion)

x (1.3.3)

 

 

Stakit/plankeværk i skel indtil 2,0 meter (er dog omfattet af hegnsloven

 

x

Trådhegn

 

x

Parkeringspladser (dog tilslutningstilladelse for regnvand)

 

x

Facadeskilte, udhængsskilte, skiltepyloner og markiser

x (1.3.3)

 

Enkeltstående flagstang
(Højde > 12 m og tættere på skel end 2,5 m kan kræve helhedsvurdering iht. BR 10 kap. 2.1)

 

x

Flagborge (jf. UFR-2008-30V)

x (1.3.3)

 

Skorsten ved enfamiliehuse

 

x

Skorsten øvrige

x (1.3.3)

 

Skulpturer (omfang som skiltepylon)

x (1.3.3)

 

Afløbsinstallationer (renovering og vedligehold af eksisterende).

 

x

 

Nyt byggeri

Du skal have tilladelse fra kommunen til nyt byggeri, større ombygninger og andre væsentlige forandringer af eksisterende byggeri. Det gælder også, hvis du ændrer brugen af en bygning, så den oprindelige indretning ikke længere opfylder byggelovgivningens krav. Reglerne om byggeri er omfattet af bygningsreglement 2015.

Eksempler på sådanne byggerier og forandringer kunne være at:

 • opføre et nyt hus, garage, tagterrasse m.v.
 • lave en tilbygning eller ændre brugen af eksisterende bygning,
 • nedrive huset,
 • skifte en olietank,
 • anlægge et jordvarmeanlæg.

 
Hvis du skal bygge nyt eller bygge til eksisterende bygninger, skal du søge gennem Byg og Miljø. Du finder link i bunden af denne side. Ved spørgsmål kan du kontakte Teknisk Forvaltning, Doktorvejen 2, 9940 Læsø.
 

Når du ansøger, skal du huske af vedhæfte alt materialet om byggeriet - gerne i PDF-format. Du skal betale et gebyr for din byggetilladelse

Sådan søger du digitalt i Byg og Miljø:

 

 1. Start et projekt: Tast din fulde adresse ind. Så får du automatisk oplysninger om forhold, der gælder på den adresse, du har indtastet. Eksempelvis fredningsbestemmelser eller lokal- og kommuneplaner.
 2. Vælg ansøgningstype: Skal du bygge om, bygge til eller bygge nyt? Vær omhyggelig med at vælge den rigtige ansøgningstype fra starten. Typen kan ikke ændres efterfølgende. Der er 12 valgmuligheder med tilkoblet søgeord, som præciserer hvilket byggearbejde, der er tale om. Desuden skal konstruktions- og brandklassen indtastes, som noget af det første, da dokumentationskravene tilpasses ud fra valgt ansøgningstype. Måske er dit projekt så komplekst, at du skal søge tilladelse til flere typer af projekter; eksempelvis udvidelse med karnap og inddragelse af loftsrum. 
 3. Udfyld og indsend din ansøgning: Når du ansøger, bliver du præsenteret for en række dokumentationskrav. Brug disse krav som en tjekliste. Hvis du indsender en korrekt udfyldt ansøgning, bruger vi kortere tid på at behandle den, og det bliver billigere for dig. 
 4. Din ansøgning behandles: En sagsbehandler tjekker, at ansøgningen er fyldestgørende.
 5. Dialog med kommunen eller anden myndighed: Hvis der mangler materiale i din byggeansøgning, bliver du kontaktet.
 6. Du modtager din afgørelse: Hvis din byggeansøgning godkendes, kan du påbegynde byggeriet. 
 7. Færdigmeld dit byggeri: Husk at færdigmelde dit byggeri digitalt på Byg & Miljø, når det er færdigt, og inden du tager det i brug.


Tegninger:
Det er ikke et krav, at tegningerne er udført af en arkitekt eller ingeniør. Derimod er det et krav, at tegningerne er målfaste og indeholder alle oplysninger, som er nødvendig for kommunens sagsbehandling. 

Der er visse krav, du skal være opmærksom på, inden du begynder at bygge

Krav til byggeri
Nybyggeri, tilbygninger, anvendelsesændringer, ombygninger og nedrivninger skal som udgangspunkt godkendes af kommunen, jævnfør byggelovens § 2. I bygningsreglement 2015 (BR 15) er der fastlagt nærmere krav til dit byggeri. Kravene skal sikre tilfredsstillende forhold for sundhed, tilgængelighed, kvalitet, energi og sikkerhed.

Et byggeprojekt skal være i overensstemmelse med byggeloven og en lang række andre lovgivninger. Disse er f.eks. plan-, naturbeskyttelses-, miljø-, vej- og fredningsloven samt evt. servitutter.

Det er dit ansvar at oplyse, om dit byggeprojekt kræver dispensation fra ovenstående bestemmelser. Du skal begrunde i ansøgningen, hvorfor de gældende bestemmelser ikke kan overholdes.

Inden du udarbejder et detaljeret projekt, har du mulighed for en forhåndsdialog med Teknik & Miljø - Byggeri.

Byggeansøgningen
Det er en god ide, at du allierer dig med en rådgiver, som påtager sig opgaven med at lave byggeansøgningen. På den måde kan du sikre, at byggeriet lever op til byggelovgivningens tekniske bestemmelser.


Byggeloven (uddrag)

§ 2. Loven finder anvendelse ved:
a) opførelse af ny bebyggelse og tilbygning til bebyggelse,
b) ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser,
c) ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser,
d) nedrivning af bebyggelse, 
e) ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen.

Stk. 2. Ved bebyggelse forstås bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, når lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner m.v. er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage.

Stk. 3. Loven finder anvendelse på transportable konstruktioner, som agtes gjort til genstand for bygningsmæssig udnyttelse, der ikke er af rent forbigående art. Dette gælder dog ikke transportable konstruktioner, der er tilladt opstillet i medfør af lov om sommerhuse og campering m.v.

Stk. 4. Loven finder anvendelse på bestående bebyggelse uanset tidspunktet for bebyggelsens opførelse, når de enkelte bestemmelser indeholder udtrykkelig hjemmel herfor.