Der er lavet kvalitetsstandarder for ydelserne i hjemmeplejen, hvad enten det drejer sig om personlig pleje, praktisk bistand, madordning eller på træningsområdet.

Kvalitetsstandarderne skal overholdes, uanset om det er Læsø Kommune eller en privat leverandør, der leverer ydelsen.

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte kvalitetsstandarderne for praktisk og personlig hjælp samt for genoptræning og vedligeholdelsestræning på møde den 27. november 2017.

De øvrige kvalitetsstandarder skal ikke godkendes en gang om året.

Klik på nedenstående links for de enkelte kvalitetsstandarder i 2017-18.

 

 

 

Læsø Kommunes kvalitetsstandard  er samlet i ét katalog, undtaget omsorgskørsel efter serviceloven, Hjælp omsorg og støtte (socialpædagoigsk støtte). Download kataloget kvalitetsstandarder for Læsø Kommune.

Lovgrundlag er Lov om Social Service § 117.

Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler til støttecentret og fysioterapien på plejehjemmet.  

Download dokumentet Kvalitetsstandard vedr. omsorgskørsel efter serviceloven

Lovgrundelaget er servicelovens § 85 om bostøtte  
 
Bostøtten kan ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig, ydes til borgere der har behov for det, på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller 
særlige sociale problemer. 

Download dokumentet Kvalitetsstandard for hjælp, omsorg og støtte (socialpædagogisk støtte)