Læsø SFO er beliggende i Læsø´s centrum, Byrum By. Den er placeret i tilknytning til øens tand- og sundhedspleje, skole, ungdomsskole og idrætshal.


Kontortid:
SFO leder Karin Skov Jerup har kontortid mandag – fredag fra kl. 10 – 12.

Læsø SFO er et pasnings - og fritidstilbud til børn fra 0 kl. til og med 6. klasse. Institutionen er et kommunalt tilbud for børn og unge på Læsø, der drives ved henholdsvis brugerbetaling og resten ved kommunal finansiering.
Pladshenvisningen er placeret ved den kommunale administration.

Læsø SFO består af to afdelinger, ” Miniklubben” og ”Fritidsklubben”, der begge er under ledelse af Karin Skov Jerup og hører under Folkeskoleloven § 3 stk. 4.
Den organisatoriske ledelse varetages af skolelederen.

Miniklubben er et kontrolleret pasningstilbud for børn fra 0. 1. og 2. klasse og har lokaler i tilknytning til 1. afdeling på skolen.
3. klasse har ligeledes tilbud om kontrolleret pasning, men er til dagligt fysisk placeret på Vejgård ved Fritidsklubben. Der er pladsgaranti.

Fritidsklubben er et fritidstilbud for børn fra 4. – 6. klasse og er til daglig placeret på Vejgård.
Fritidsklubben er ikke et pasningstilbud, men børnene kan frit bruge tilbuddet, som de og deres forældre ønsker det.

Åbningstiderne varierer efter skolens skema, så afdelingerne vil altid åbne efter endt skole.

På skoledage er der mulighed for pasning af de mindste årgange, fra kl. 6:45 til 8:00
Læsø skole er ansvarlig for morgenpasning på disse dage, som foregår i Miniklubbens lokaler.

I skolernes ferie er der fælles pasning i Mini- og Fritidsklub, som foregår på ”Vejgård”.
 

Betalingen er pr. måned og et år er på 12 rater. Juli er betalings fri, såfremt barnet er indmeldt hele året.

Taksterne er i 2019:
Bh.kl. - 3. kl. kr. 1.166,00/md
4. kl. - 6. kl. kr. 493,00/md

Pr. dag ved korttidstilmelding 161,00


Ind- og udmeldelse:
Ind- og udmelding foregår fra den digitale pladsanvisning via selvbetjeningsløsningen. Se nederst.
 

Indmeldingsvarsel:
Indmelding kan ske fra dag til dag.

Opsigelsesvarsel:
Der er en måneds opsigelse fra den 1. eller 15. i måneden.

Hvis barnet er tilmeldt mindre end tre måneder, er der tre måneders opsigelse eller man kan vælge dagtakst.

Friplads
Der kan søges om hel eller delvis friplads, afhængig af den aktuelle husstandsindkomst. Indtægtsgrænser for friplads i 2019 er 551.700 kr. Herover er der fuld egenbetaling. Under 177.601 kr. er der hel friplads. Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr for hvert hjemmeboende barn. Indtægtsgrænsen forhøjes med 62.139 kr. for enlige forsørgere.

Der gives endvidere søskenderabat.

Du kan søge om optagelse af dit barn i fritidsordning

Kan jeg få mit barn passet i en fritidsordning?

Fritidsordningerne er for børn fra cirka seks til ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til 3. klasse.

Hvordan skriver jeg mit barn op til en fritidsordning?

Du tilmelder dit barn til fritidsordning samtidig med, at du indskriver barnet til skolestart. Når det er muligt, går elever fra samme klasse i samme fritidsordning.

Du skal ansøge om optagelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunen.

Hvis dit barn skal skifte skole, eller først senere får brug for en plads, skal du kontakte kommunen.

Udmeld af fritidsordning

Du skal udmelde dit barn digitalt.

Hvem kan indmelde og udmelde?

Kun en forælder, som har forældremyndighed over et barn kan træffe beslutning om at indmelde eller udmelde barnet. Personer, som har plejetilladelse over et barn, har dog også mulighed for at indmelde og udmelde barnet.

Forældremyndighed alene

Hvis en forældre har forældremyndigheden alene, er det kun denne forælder, som kan indmelde og udmelde barnet.

Hvad koster en plads i en fritidsordning?

Du skal betale for at have dit barn i en fritidsordning. Kommunen fastsætter hvert år taksterne.

Friplads og søskendetilskud

Hvis du og familien af økonomiske eller sociale grunde har brug for det, kan kommunen stille en friplads til rådighed. Det vil sige, at du eller I enten kan få betalt hele udgiften til institutionspladsen eller dele af udgiften. Du kan søge kommunen om en hel eller delvis friplads, hvis jeres husstand tjener under i alt 551.700 kr. om året (2019).

Du skal søge digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Du kan læse mere om økonomisk friplads på siden Økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud.

Søskendetilskud

Hvis du har mere end ét barn i fritidsordning, har du desuden ret til at få en søskendetilskud. Det betyder, at du kun skal betale fuld pris for den dyreste plads.

Behandlingsmæssig friplads

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde i et af kommunens dagtilbud, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Socialpædagogisk friplads

Kommunen skal ligeledes give et økonomisk tilskud, når det af sociale og pædagogiske grunde er vigtigt for barnet at gå i en fritidsordning, men du eller I ikke selv har råd til at betale. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.

Aktiviteter

I en fritidsordning:

  • bliver børnene passet
  • bliver der holdt øje med, at børnene er til stede
  • sørger medarbejderne for, at de børn, der kommer i fritidshjemmet, før de skal i skole, bliver fulgt i skole i tide, og der holdes øje med, at børnene kommer fra skole
  • er der i de fleste tilfælde lidt mad, frugt eller lign. om eftermiddagen.

Desuden vil der både være fælles aktiviteter for alle børn og aktiviteter, som er frivillige og med flere valgmuligheder. Det kan fx være kreative udfoldelser som musik, teater, male, sy, tegne, men også mere sportslige aktiviteter som svømning, fodbold, skøjteløb m.m.

Det pædagogiske personale inddrager i forskelligt omfang børnenes ønsker og synspunkter i planlægningen samt i de daglige aktiviteter. I fritidshjemmene har forældrene indflydelse gennem forældrebestyrelser og på skolerne gennem skolebestyrelserne.

Åbningstider og lukkedage

Kommunen tilbyder fritidsordninger på skolefridage og i ferier.

Lukkedage

Mange steder er der lukkedage, fx i løbet af sommerferien.

Hvad er forskellen på en skolefritidsordning og et fritidshjem?

Fritidshjem er pasningstilbud, der hører under kommunens dagtilbud. Hvert fritidshjem eller en gruppe af fritidshjem har sin egen pædagogiske leder. Fritidshjemmene har en forældrebestyrelse.

Skolefritidsordningerne hører under folkeskolen og er knyttet til de enkelte folkeskoler. Det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolefritidsordningen, godkender institutionens budget mv.

Hvis du vil klage over fritidsordning eller fritidshjem

Skolefritidsordninger

Hvis du vil klage over noget i forbindelse med barnets skolefritidsordning, kan du tale med personalet og med skolelederen, der har det overordnede administrative og pædagogiske ansvar.

Er du ikke tilfreds med skolelederens afgørelse, kan du inden fire uger klage til kommunen.

Vil du klage over noget i forbindelse med betalingen af barnets plads, fx et afslag på at få en friplads, kan du henvende dig direkte til kommunen inden fire uger.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Fritidshjem

Hvis du er utilfreds med den måde, jeres barn bliver passet på i fritidshjemmet, skal du tale med pædagogerne, som tager sig af barnet i hverdagen. Hvis det drejer sig om mere overordnede forhold , skal du tale med lederen og eventuelt bringe det videre til bestyrelsen.

Hvis du vil klage over institutionen, skal du kontakte kommunen.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den digitale pladsanvisning