Baggrund

Læsø Kommunes landdistriktspolitik er en strategi og handlingsplan for udvikling i lokalområdet udarbejdet på baggrund af visioner og mål for Læsø Kommune.

Kommunalbestyrelsens vision er, at Læsø fortsat skal være et bæredygtigt og velfungerende samfund, så folk også fremover ønsker at bo og arbejde på øen. Den fremtidige indsats skal på den ene side sikre, at Læsø som resten af landet forbliver en del af vidensamfundet. På den anden side skal den sikre, at Læsøs særpræg bevares.

Kommunalbestyrelsens erhvervsstrategi og vision for Læsø skal således danne grundlag for den vækst og udvikling, erhvervsmæssigt og kulturelt, der både skal sikre og skabe Læsøs værdier for fremtiden.

Det er derfor kommunalbestyrelsens mål at medvirke til at gøre Læsø til et endnu bedre sted at bo, arbejde og holde ferie ved at udvikle de kvaliteter, øen har, og opnå mulighed for at få flere tilflyttere til Læsø.

Læsø kommunalbestyrelse har vedtaget at arbejde for nedenstående områder som udgangspunkt for udvikling og fornyelse for nuværende og kommende borgere på øen:
 

  • Fremtidssikring af Læsøs erhvervsliv
  • Udviklingsbetingelser via efteruddannelse og kurser
  • Skabe attraktive bosætningsvilkår
  • Udvikling af potentialerne for turisme
  • Læsø fødevarer og kulturelle fyrtårne

Fremtidssikring af Læsøs erhvervsliv 

Erhvervsmæssigt er sikring af eksisterende arbejdspladser og etablering af nye af afgørende betydning for tiltrækning af arbejdskraft såvel som nye borgere. Læsø kommunalbestyrelse arbejder således for at forbedre, udvikle og forny erhvervsforholdene for eksisterende såvel som nye erhverv på Læsø.

Yderligere er det af helt afgørende betydning for Læsøs fremtidige udvikling, at basiserhvervene fiskeri og landbrug har gode muligheder for at udvikle sig, så de også i fremtiden er en væsentlig del af øens erhvervsliv og så de kan holde sig konkurrencedygtige på markederne i ind - og udland.

Udviklingsbetingelser via efteruddannelse og kurser

Uddannelsesniveauet på Læsø er generelt lavere end landsgennemsnittet og omkring halvdelen af Læsøs befolkning har udelukkende en folkeskoleuddannelse. Uddannelse og udnyttelse af den tilstedeværende viden er derfor afgørende for Læsøs udvikling.

Uddannelses- og efteruddannelsesmulighederne på øen skal målrettes alle øens borgere med ønsker og behov. For at dække behovet for opkvalificering samt skabe mulighed for videreuddannelse er det hensigten, at udvikle et nyt uddannelses- og kompetencecenter på Læsø. Centeret skal etableres i samarbejde med Erhvervsskolerne, VUC m.fl. i vores del af regionen.

Uddannelses og kompetencecentret skal ligeledes medvirkende til at understøtte kommunalbestyrelsens erhvervsstrategi og skal sammen med erhvervskonsulenten indgå i et nyt samarbejde med det nye jobcenter på Læsø. Samarbejdet skal styrke indsatsen overfor arbejdsstyrken på de eksisterende arbejdspladser, nye iværksættere og opkvalificering af ledige på Læsø.

En ny jobbank er etableret både som en synliggørelse af, hvilket behov, der er for arbejdskraft, og på hvilke områder, der er behov for efteruddannelse og opkvalificering af den arbejdskraft, der allerede er på øen.

Skabe attraktive bosætningsvilkår

På Læsø har vi brug for mere arbejdskraft, hvilket vi forsøger at vende om via markedsføringsarrangementer. Trygge rammer for børn og unges opvækst, gode pasningsmuligheder, skole og fritidsfaciliteter samt den storslåede natur og et rigt foreningsliv for et aktivt voksen- og seniorliv er nogle af de tiltrækkende ting ved Læsø. For de erhvervsaktive synliggøres ved hjælp af jobannoncer og en jobbank hvilken form for arbejdskraft, der efterspørges på øen, og samtidigt med er det forhåbningen af ramme iværksættere, kunstnere og ansatte, som er uafhængige af at skulle møde på arbejdspladsen dagligt med hjemmearbejdsplads eller opkobling til deres arbejdspladser. Åben Ø-projekter skal bidrage til at sikre positiv befolkningsudvikling, så Læsø fortsat kan bestå som et velfungerende samfund på helårsbasis.


En række både afviklede og kommende byfornyelses og forskønnelsesprojekter – gennemgående renovering af boliger, gader, veje og torvepladser – er og skal være med til at løfte Læsøs udtryk overfor omverdenen som et samfund i udvikling.

Udvikling af potentialerne for turisme 

Turismeerhvervet og oplevelsesøkonomien vinder frem og den gunstige udvikling heraf ses også på Læsø. Årligt transporterer Læsø Færgen ca. 250.000 gæster til øen, hvoraf størstedelen kommer om sommeren. Frisk luft, smuk og velplejet natur er en efterspurgt vare, og noget Læsø kan byde på. Derfor satses også i fremtiden på at øen bliver forbundet med afslapning, liv og velvære. Samtidigt med vil vi fokusere på udvidelse af sæsonen til i højere grad at omfatte forår og efterår. Læsø Kur og Helses behandlingsophold forventes at kunne være med til at skabe grundlag for turister, der ønsker fred, ro, natur og wellness året rundt uafhængigt af feriesæsonen.

Et nyt hotelbyggeri er derfor også et af fokuspunkterne i udviklingen af turismen på Læsø, så overnatningskapaciteten kan følge med i forhold til flere overnattende turister. Desuden kan mere hotelkapacitet være med til at tiltrække f.eks. træningslejre for sportsfolk eller teambuildingskurser for erhvervsvirksomheder også udover højsæsonen.

Læsø fødevarer og kulturelle fyrtårne

En række af øens fødevarer er med til at sætte Læsø på Danmarkskortet. Jomfruhummere og Læsø Sydesalt er landskendte produkter, og kendskabet rækker efterhånden også udover landets grænser. Desuden har Læsø et naturligt ”spisekammer” med råvarer som vildt, svampe, bær og krydderurter. Læsøshoppen på Internettet er med til at udbrede kendskabet til Læsø-råvarer og produkter, og Læsø kommunalbestyrelse mener derfor, at det er vigtigt at understøtte udviklingen af denne virtuelle butik.

En række årligt tilbagevendende kulturelle arrangementer sætter også fokus på råvarerne: Jomfruhummerfestival, Havets Dag og Madens Dag. Disse arrangementer er pejlemærker for øens beboere såvel som turister, og udvikles år for år på baggrund af succeser med mange gæster.

Afrunding

Flere af de tiltag, som Læsø Kommunes vision om erhvervsstrategi og landdistriktspolitik bygger på, er relateret til og understøtter hinanden på tværs af fokusområder. De fleste af tiltagene kræver øget kvalificering, og finansieringen er ikke afklaret for alle.

Fælles for dem er, at Læsøs beboere og erhvervsliv påtager sig hovedansvaret for gennemførelsen af de konkrete tiltag, og at Læsøs kommunalbestyrelse bakker op om arbejdet for at styrke de regionale vækstvilkår på Læsø.

Kommunalbestyrelsen den 9.10.2006.