Læsø Kommune ønsker at minimere risikoen for brand og tilskadekomst ved afbrænding mest muligt.

Der er derfor udarbejdet et regulativ for afbrænding af haveaffald, sankthansbål og lejrbål.

Formålet med regulativet er at sikre, at afbrænding sker således:

 • At afbrænding og bortskaffelse sker på en for miljøet forsvarlig måde
 • At dette foregår uden væsentlige ulemper for omgivelserne
 • At der skabes størst mulig sikkerhed for, at ilden ikke spredes
 • At dyrelivet skånes ved, at der ikke er mulighed for at bygge bo i affaldet på bål-pladsen.

Regulativ for afbrænding i Læsø Kommune:

Miljø- og Energiministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18.12.2012 om affald.

Forsvarsministeriets Bekendtgørelse nr. 1186 af 12.12.2012 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 963 af 11.09.2009 om brug af åben ild og lys m.v.

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr.1317 af 20.11.2006 om forbud mod markafbrænding af halm m.v

Formålet med dette regulativ er at sikre, at afbrænding af haveaffald og sankthansbål m.m. sker således:

 • at afbrænding og bortskaffelse sker på en for miljøet forsvarlig måde
 • at dette foregår uden væsentlige ulemper for omgivelserne
 • at der skabes størst mulig sikkerhed for at ilden ikke spredes
 • at dyrelivet skånes ved, at der ikke er mulighed for at bygge bo i affaldet på bålpladsen

Evt. gamle regulativer, der regulerer området, annulleres ved dette regulativs ikrafttræden.

Regulativet er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2013.

Regulativet er gældende for Læsø Kommune og omfatter afbrænding af haveaffald, sankthansbål, og lejrbål. Haveaffald og sankthansbål må kun bestå af grene, blade, kvas, græs m.v. fra beskæring og klipning. Lejrbål må kun bestå af brænde udskåret i passende stykker.

Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald, i en mængde på højst 200 liter skal ske i en afstand af mindst:

 • 10 m fra bygninger med hårdt tag, dog 5 m såfremt afbrændingen sker i en metalbeholder til afbrænding.
 • 30 m fra bygninger med letantændeligt tag.
 • 30 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
 • 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
 • 30 m fra letantændelige markafgrøder.
 • Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald, i mængder større end 200 liter og indtil 500 liter skal ske i en afstand af mindst:
 • 30 m fra bygninger med hårdt tag.
 • 100 m fra bygninger med letantændeligt tag.
 • 100 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
 • 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
 • 30 m fra letantændelige markafgrøder.
 • Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald, i mængder større end 500 liter skal ske i en afstand af mindst:
 • 30 m fra bygninger med hårdt tag.
 • 200 m fra bygninger med letantændeligt tag.
 • 200 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
 • 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
 • 60 m fra letantændelige markafgrøder.

De nævnte afstande fordobles i vindens retning.

Afbrændingen må først påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet ved solnedgang.

Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne.

Afbrænding af haveaffald er tilladt i perioden 1. december til 1. marts.

Afbrænding må ikke finde sted i byzone og sommerhusområder.

Sankthansbål må tidligst klargøres 14 dage før afbrændingen.

I en periode med tørke, kan der eventuelt være udstedt et generelt afbrændingsforbud, som annonceres i dagspressen.

Herudover kan oplysninger fås ved henvendelse til brandmyndigheden.

Er det for vådt til at afbrænde sankthansbål sankthansaften, kan en senere afbrændingsdag aftales med brandmyndigheden.

Afbrænding af sankthansbål må ikke finde sted i mindre afstand end:

 • 30 m fra alle bygninger med hårdt tag,
 • 60 m fra brændbare markafgrøder,
 • 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
 • 200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lign., samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas og trykbeholdere med brandfarlige gasser
 • 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

Afstandene fordobles i vindens retning.

Lejrbål, som udelukkende er beregnet til madlavning og hygge på dertil indrettede pladser, er

principielt tilladt overalt i kommunen på følgende betingelser:

 • Lejrbål må ikke etableres i mindre afstand end:
  • 10 m fra alle bygninger med hårdt tag,
  • 30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
  • 30 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lign., samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas og trykbeholdere med brandfarlige gasser og
  • 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder.

Afstandene fordobles i vindens retning.

 • Lejrbål må først tændes ved solopgang og skal være slukkede ved solnedgang, og må kun etableres på dertil indrettede pladser.

Bemærk, at flere sommerhusområder er beliggende i plantager og plantagelignende områder, hvor afbrænding ikke kan foregå på grund afstandskravene.

Reglerne for lejrbål gælder også for bålhuse. Bålhuse skal godkendes af brandmyndigheden i hvert enkelt tilfælde.

Yderligere oplysninger og anvisningsmuligheder for bortskaffelse af større mængder haveaffald, kvas m.v. samt andet affald, oplyses ved henvendelse til kommunens administration og skal i øvrigt bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ.

Dette regulativ medfører ikke indskrænkninger i forhold til bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2006 om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Affaldstyper der er reguleret i bekendtgørelsen kan afbrændes i henhold denne.

Der gælder særlige restriktioner for naturplejeaktiviteter.

Jf. bekendtgørelse nr. 1186 af 12.12.2012 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v., må der ikke fra 1. marts til 31. august i søer, åer moser, rørskove og enge foretages afbrænding af siv og rør, der står på roden. Fra 1. april til 31. august må der ikke foretages afbrænding af lyng, der står på roden på hede- og mosetørv samt hede- og mosejord.

Brandmyndigheden kan, i tilfælde af tørke eller på grund af andre ekstraordinære forhold, forbyde enhver form for afbrænding i det fri i hele kommunen eller inden for et nærmere angivet område, eller fastsætte særlige vilkår herfor.

Brandmyndigheden kan, når sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for en påtænkt eller påbegyndt afbrænding i det fri og dermed afvige fra regulativet.

Klager vedrørende forhold omfattet af dette regulativ skal rettes til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens afgørelser, truffet i medfør af dette regulativs bestemmelser, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.