Formålet med ældrepolitikken
Læsø Kommunes Ældrepolitik skal fungere som et solidt fundament for arbejdet på hele ældreområdet og være retningsgivende for udviklingen i de kommende år.
Ældrepolitikken skal derfor udmøntes ved inddragelse af såvel borgere, medarbejdere og beslutningstagere i de kommunale råd og bestyrelser.

I et moderne samfund er det naturligt at forvente fleksibilitet, frit valg og medindflydelse på servicetilbuddene. Alle skal behandles lige – men vurderes individuelt ud fra den enkeltes behov og muligheder.

Visionen er, at

 • Læsø Kommune skal have Danmarks bedste ældrepleje.
 • Borgerne skal opleve gode rammer foret værdigt liv og for selv at kunne tage ansvar for eget liv.
 • Borgere, som har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, skal have mulighed for at leve et værdigt liv.
 • have fokus på fleksibilitet i ydelserne og borgernes frie valg.
 • det skal være attraktivt at yde en frivillig indsats til gavn for vore ældre medborgere.
 • flest mulige ældre skal opleve et fysisk og psykisk aktivt liv.

Tiltag på ældreområdet skal i videst muligt omfang tage hensyn til aktiviteter på frivilligområdet. Den frivillige sociale indsats skal berige og supplere kommunens
indsats – ikke erstatte den.

Ældrepolitikken retter sig først og fremmest mod borgere, der har behov for hjælp, støtte, pleje eller omsorg for at kunne klare hverdagen, selvom de p.g.a. alder er blevet sårbare.

Læsø Kommune har efter „Lov om social service“ ansvaret for at yde personlig og praktisk hjælp, genoptræning, tilbyde plejeboliger mv. Loven lægger stor vægt på, at hjælp og støtte i videst muligt omfang gives som hjælp til selvhjælp.

Derfor er det vigtigt, at Læsø Kommune leverer den rette indsats og gør det på en måde, så modtageren af hjælpen bevarer sin værdighed og selvrespekt.

Samtidig udtrykker ældrepolitikken den generelle indstilling og det syn på borgerens retsstilling, som Læsø Kommune ønsker at efterleve i forhold til alle ældre, der er i kontakt med det kommunale system.

En professionel hjælp er tilpasset den enkeltes behov, funktionsniveau og helbredstilstand.
Hjælpen skal være præget af forståelse for modtagernes individuelle ønsker om, hvordan livet skal leves, og samtidig fremme mulighederne for at flest muligt ældre forbliver aktive og virksomme.
Politikken bygger derfor på et samarbejde med den enkelte ældre.

Borgere, der kommer i kontakt med Ældreområdet i Læsø Kommune, skal opleve en
kommunikation, som er kendetegnet ved:

 • En imødekommende, åben og ligeværdig dialog.
 • Et klart og forståeligt indhold.
 • Let og overskuelig adgang til at søge information.

Læsø Kommune har det overordnede ansvar for, at der er en god kommunikation med borgerne. Men i en dialog er der to parter, og det er derfor vigtigt, at både borgerne og kommunens medarbejdere medvirker til at skabe en god dialog.

Den gode dialog sikres gennem at

 • have fokus på, at det skal være let for borgerne at få telefonisk kontakt med de relevante medarbejdere hos Læsø Kommune.
 • have fokus på, at information er tilgængelig på flere måder, dvs. både på papir, internettet mv.
 • have fokus på en forståelig information for alle relevante målgrupper, også i forhold til særlige grupper, blinde, hørehæmmede m.fl.
 • have fokus på, at dialogen altid er kendetegnet ved gensidig respekt og en omgangstone, der er i overensstemmelse med situationen.
 • tydeliggøre i skrift og tale, hvilke servicetilbud og visitationskrav kommunen har, og hvilket ansvar man har som borger.

Medarbejdere ved Læsø Kommune skal bidrage til, at

 • der arbejdes i en god og professionel atmosfære, med helhed i opgaveløsningen.
 • der udvises venlighed og imødekommenhed i forhold til borgernes selvværd med gensidig respekt.
 • der udvises indføling og situationsfornemmelse.
 • der ydes målrettet træning og pleje med det formål, at den ældre i større omfang kan opnå at være selvhjulpen.
 • der arbejdes tværfagligt med plads til fleksibilitet i ydelserne, set i forhold til de beskrevne mål for den enkelte borger.
 • aftaler overholdes.

Hvordan organiseres og hvor meget må ældreområdet koste?
Når ældrepolitikken skal omsættes i praksis handler det om, hvordan Læsø Kommune stiller hjælp og ydelser til rådighed for ældre.
Ældrepolitikken skal således medtænkes i hele den kommunale organisation, men de primære virksomhedsområder, som udmønter ældrepolitikken, er Læsø Døgnpleje, sundheds- og forebyggelsesområdet, boligadministrationen, teknisk afdeling gennem sikringen af tilgængelighed til det offentlige rum samt social- og kulturområdet. Rekruttering og udvikling af medarbejdere og dermed sikringen af en høj faglighed er en vigtig forudsætning.
Læsø Kommunalbestyrelse har det overordnede ansvar, som bl.a. varetages i et samarbejde med Ældrerådet, Handicaprådet, Beboer- og Pårørenderådet samt de relevante frivillige organisationer og foreninger på området.

Der kan naturligvis ikke sættes beløb på udgifterne til ældreområdet.
Pejlemærkerne er derfor i stedet redskaber som forpligtende dialog, aftaler, sagsbehandlingstider, kvalitetsstandarder og -kontrakter, mål- og rammebeskrivelser og f.eks. virksomhedsplaner.

Opfølgning og implementering af ældrepolitikken, samt måling af resultaterne og andre evalueringer indarbejdes i ældreområdets virksomhedsplaner, der revideres løbende.

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen, den 27. september 2010