Visionen er, at borgere og gæster på Læsø oplever et spændende samfund med tilbud om aktiv medleven og mulighed for at medvirke i frivilligt arbejde i en mangfoldighed af kulturelle og folkeoplysende aktiviteter.


Det er målet, at den kommunale kultur- og folkeoplysningspolitik skal fremme samspillet med den kulturelle, oplysende og sundhedsfremmende virksomhed, der udbydes af de folkeoplysende og kulturbærende foreninger, erhvervslivet samt private og kommunale institutioner.

Politikken skal således ses i sammenhæng med de øvrige politikker, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget, og som indeholder bl.a. kulturpolitiske målsætninger. Det er f.eks.

 • Museumspolitikken
 • Bibliotekspolitikken
 • Handicappolitikken
 • Børne- og Ungepolitikken
 • Sundhedspolitikken
 • Kostpolitikken
 • Skole- og Uddannelsespolitikken
 • Erhvervs- og turiststrategien og
 • Landdistriktspolitikken.

Aktivitetstilbuddene skal medvirke til at tiltrække nye beboere og fastholde de nuværende.

Det er en målsætning for Læsø Kommune, at flest mulige borgere har en aktiv fritid og bidrager til Læsøs udvikling.

Det særlige ved Læsø er bl.a. naturen, og den må nødvendigvis skulle kompensere for et vist fravær af store kulturarrangementer.

Men gennem deltagelse i Kulturaftale Nordjylland og en støtte til de folkeoplysende og kulturbærende foreninger skal Læsø Kommune medvirke til, at Læsøs borgere og gæster får flest mulige aktivitets- og voksenundervisningstilbud, folkesundhedstilbud og kulturoplevelser på Læsø.

Politikken skal endvidere medvirke positivt til udviklingen af oplevelsesøkonomien på Læsø og dermed bidrage til at øge turismeindtægten, og den skal medvirke til at skabe gode rammer omkring den samfundsmæssige debat.

Endelig bør de konkrete initiativer, som følger af politikken, tage hensyn til Læsøs særlige befolkningssammensætning.

Læsø Kommune vil derfor understøtte de kulturelle og folkeoplysende aktiviteter, der organiseres af de lokale foreninger og samtidig bidrage, til at nye mere utraditionelle initiativer og organisationsformer fremmes, og at ildsjæle og talenter får de bedst mulige vækstbetingelser og udviklingsmuligheder.

Læsø Kommune understøtter endvidere borgernes og grupper af borgeres mulighed for at opleve kunst og kultur af national og international klasse og kvalitet såvel ved optrædener på Læsø som ved arrangementer på fastlandet.

Læsø Kommune ser det som sin opgave at understøtte initiativer økonomisk såvel som organisatorisk gennem tilbud om hjælp til bl.a. koordinering.

Udgangspunktet tages i, at Læsø har mange foreninger og et bredt udbud af fritidsaktiviteter.

De primære samarbejdspartnere i forhold til Kultur- og Folkeoplysningsvirksomheden er:

 1. Læsøs foreninger, - såvel godkendte foreninger i forhold til Folkeoplysningsloven som øvrige kulturbærende og interessebestemte foreninger
 2. Forskellige kulturelle institutioner
 3. Voksenundervisningsorganisationer
 4. Selvejende idrætsanlæg
 5. Regionale eller nationale organisationer og samarbejder.


De kultur- og folkeoplysende tilbud, som Læsø Kommune støtter, skal være åbne for alle.

De primære målgrupper er imidlertid børn og unge, ældre samt alle, der søger viden, undervisning eller fysisk udfoldelse.

Læsø Kommune tager til efterretning, at nye organisationsformer hele tiden opstår, som alternativ til de traditionelle foreningsmæssige organiseringer. Ofte er disse nye organisationsformer udsprunget af individuelle behov hos borgerne.

olkeoplysningspolitikken skal derfor ligeledes give plads til en sådan udvikling og understøtte sådanne nye initiativer.

Læsø Kommune stiller i et omfang økonomisk støtte, lokaler og administrativ bistand til rådighed for politikkens praktiske aktører.

Desuden stiller Læsø Kommune en officiel organisering til rådighed i form af Kultur- og Folkeoplysningsrådet.

Læsø Kommune budgetterer hvert år beløb til folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge, beløb til voksenundervisning, forskellige driftstilskud til idrætsanlæg samt frie og ubundne midler til øvrige kulturelle formål.

Kultur- og Folkeoplysningsrådet samarbejder med Kommunalbestyrelsen om politikkens praktiske udmøntning.

Sammensætning og valgperiode:

 • Kultur- og Folkeoplysningsrådet består af syv medlemmer:
 • En repræsentant for voksenundervisningen og oplysningsforbund,
 • To repræsentanter for godkendte og tilskudsberettigede folkeoplysende foreninger, der tilbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år,
 • To repræsentanter for de kulturbærende foreninger og
 • En repræsentant udpeget af Ældrerådet.
 • En repræsentant udpeget af forældrebestyrelser i de kommunale institutioner

Kultur- og Folkeoplysningsrådets valgperiode er to år og valgene foregår i første kvartal efter ny Kommunalbestyrelses tiltræden samt midtvejs i Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Kommunalbestyrelsen indkalder til og er ansvarlig for valgenes gennemførelse.

Kultur- og Folkeoplysningsrådet udarbejder sin egen forretningsorden.

- og Folkeoplysningspolitikken udmøntes gennem tilskud til aktiviteter og anden drift samt tilskud til udvikling af forskellige indsatsområder, som Kultur- og Folkeoplysningsrådet i samarbejde med Kommunalbestyrelsen aftaler.
Aftalerne afstikker de konkrete betingelser og økonomiske rammer for bl.a. følgende områder:

 • Tilskud til lovbestemte aktiviteter for børn- og unge samt voksenundervisning
 • Tilskud til drift og vedligehold af foreningsejede lokaler og idrætsanlæg
 • Tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse
 • Tilskud til foreningernes og organisationernes drift
 • Tilskud til kulturelle arrangementer
 • Tilskud til særlige indsatsområder og udvikling af nye initiativer
 • Tilskud og administrative bidrag til koordinerende opgaver
 • Tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper.

Kultur- og Folkeoplysningsrådet har et selvstændigt budget, der fastsættes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af det samlede kommunale budget og administreres af rådet i henhold til udarbejdede principper og retningslinjer for tilskud fra Læsø Kommune til kulturel og folkeoplysende virksomhed.

Foreningsarbejdets vilkår skal sikres smidighed, kreativitet og mindst muligt administrativt besvær.

Nærværende politik er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2012