Ø-SU i skoleåret 2020/2021

Ø-SU er et tilskud til unge Læsøboeres deltagelse i ungdomsuddannelse o. lign. på fastlandet. Ø-SU’en er en slags forskud på Statens Uddannelsesstøtte (SU), som den unge kan få fra kvartalet efter det fyldte 18. år.

Ø-SU’en gives for at sikre en økonomisk ligestilling med unge fra fastlandet i forbindelse med gennemførelse af uddannelse.

Lovgrundlag: § 21 i lov om generelle tilskud til kommuner.

Øvrige beslutningsgrundlag:
Kommunalbestyrelsens beslutning af d. 21. december 2009 vedrører også støtte til undervisning af 10. klasse på efterskoler.

Retningslinjer for skoleåret 2020/2021

Hvem kan få Ø-SU?

Unge:        

 • der har forældre, der bor på Læsø
 • der har forladt folkeskolen efter 9. eller 10. klasse
 • der deltager i en uddannelse på fastlandet eller tager 10. klasse på efterskole
 • der er startet på uddannelsen senest to år efter at have forladt folkeskolen
 • der ikke får løn for arbejde udført som led i uddannelsen

Støttens varighed

Ø-SU’en bortfalder i kvartalet efter det fyldte 18. år.

Der ydes Ø-SU til følgende uddannelser:

 • Uddannelser på folkeskoleniveau
 • 10. klasse på godkendte ungdoms- og efterskoler
 • Efterskolelignende ophold, fx sportscollege, kostskoler og High School i udlandet
 • Erhvervsuddannelsernes grundforløb
 • Ungdomsuddannelser
 • Studenterkurser
 • Fodterapeut
 • Skibsassistent
 • Skipperskoleuddannelser – Kyst- og fiskeskipper af 3. grad
 • Vildforvalter

Opholdsstøtte

Opholdsstøtte gives for at nedsætte de merudgifter ved uddannelsen, der skyldes fraflytning fra øen. Opholdsstøtten er et tilskud til dækning af udgiften til husleje og kost.
Læsø Kommune har ikke noget ønske om at blande sig i, hvilken bolig den unge vælger. Støtten udbetales derfor som et ens beløb til alle, der opfylder betingelserne.

Støtten udgør et beløb svarende til SU’ens sats for hjemmeboende på ungdomsuddannelser.
Den udbetales bagud og vil blive udbetalt til den unges NEM-konto den sidste hverdag i måneden.

Hvis den unge ikke allerede har en NEM-konto, skal denne oprettes i et pengeinstitut.

Ø-SU’en udgør for skoleåret 2010/2021 kr. 2.691,00.

Udbetalingen starter tidligst fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er fremsendt til Læsø Kommune.

Tilbagebetaling

Læsø Kommune vil kræve udbetalt støtte tilbagebetalt, hvis uddannelsen afbrydes i løbet af skoleåret eller den unges forældre fraflytter øen.
I begge tilfælde sker tilbagebetalingen fra det tidspunkt, hvor forudsætningen for støtten bortfalder.

Forældre

Det er som nævnt en betingelse for støtte, at den unges forældre bor på øen i støtteperioden.
Hvis den unges forældre har delt forældremyndigheden, og den ene part bor i en anden kommune, er det en forudsætning, at den unge har været tilmeldt folkeregistret på Læsø et år forud for udbetalingen af Ø-SU’en.

Ansøgning

Ansøgning om Ø-SU skal indsendes som tro- og loveerklæring til Læsø Kommune, Doktorvejen 2, 9940 Læsø.

Ansøgningsskemaet kan hentes nederst på denne side eller ved henvendelse i Borgerservice.

Skatteforhold

Ø-SU’en er skattepligtig.
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på skattekortet, hvis den unge arbejder fx i ferierne.

Klage

Klager over Ø-SU’en kan inden 4 uger fra støttens meddelelse indsendes til kommunalbestyrelsen.

Ansøgningsskema til Ø-SU, findes i den orange boks nedenunder.