Læsø kommunes integrationspolitik

Læsø Kommune ønsker, at sikre de bedste vilkår for en harmonisk sameksistens, mellem borgere med forskellige baggrunde og, at denne mangfoldighed skal komme alle borgere til gode ved at medvirke til øget social bevidsthed, tolerance, solidaritet og demokratisk sindelag.

Nye borgere uanset etnisk herkomst, ses som medborgere i vores samfund.
Mangfoldighed styrker borgerne i kommunen, og styrker borgeren og kommunen i den globaliserede verden.
Med afsæt i egen og respekt for andres kulturelle baggrund, etniske oprindelse og religiøse tilhørsforhold kan alle bidrage til integrationen, ved at indgå i positive mellemmenneskelige relationer. Derved får mangfoldigheden den ønskede positive effekt.
Læsø Kommune ønsker at fremme positive mellemmenneskelige relationer, og vil som arbejdsgiver gå forrest i integrationsindsatsen.
Kommunens udøvende integrationsindsats er først og fremmest fokuseret på de flygtninge, familiesammenførte udlændinge, indvandrere og efterkommere, der på baggrund af den konkrete situation har behov for hjælp til at lære, at mestre en dansk dagligdag med uddannelse, ligestilling, deltagelse på arbejdsmarkedet, ytringsfrihed m.v.
Integrationsopgaven skal løses i tæt samarbejde med de berørte borgere, med udgangspunkt i den enkeltes situation, kompetencer og de lokale forhold, der har betydning for integrationsopgaven.

Inddragelse af lokalsamfundet

Inddragelse af lokalsamfundets virksomheder, foreninger og frivillige borgere, er en forudsætning for at integrationsindsatsen lykkes på både kort og lang sigt.

Inddragelsen sker i opstarten ved offentlige møder med henblik på netværksdannelse som eksempel:

  • Informationsmøde til borgerne generelt
  • møde med henblik på boligplacering
  • møde med virksomhederne om beskæftigelsesmuligheder
  • møde med mulige værtsfamilie og andre frivillige

Modtagelse og boligplacering

Flygtninge modtages så de føler sig selvhjulpne, velkomne og bliver en del af lokalsamfundet.

Modtagelsen tilrettelægges, så den enkelte borgers personlige ressourcer synliggøres, og bringes i anvendelse samtidig med, at borgeren bliver støttet i at tilpasse sig sin nye tilværelse.
Der skabes kontakt med flygtningen allerede inden ankomsten til Læsø, herunder at afhente flygtningen på asylcentret, således den første rejse til Læsø kan foregå trygt og sikkert.
Ved ankomst til Læsø, etableres flygtningen således at basale behov i boligen og i mulighederne for deltagelse i lokalsamfundet er opfyldt.
Der tilknyttes om muligt en værtsfamilie/person.
Modtagelsen tilpasses den enkelte borger/families konkrete situation, dvs. at der tages højde for alder, antal familiemedlemmer, sundhedstilstand, økonomi m.v.

Uddannelse og job

Flygtninge skal opnå samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet, som borgere med dansk oprindelse.

Det lokale arbejdsmarked inddrages i den beskæftigelsesrettede indsats for nye borgere i kommunen. Der etableres i løbet af 2 uger kontakt mellem værtsvirksomhed og den nyankomne borger. Det optimale er at tilknytningen sker med henblik på ordinært arbejde, sekundært med henblik på tilknytning til det danske arbejdsmarked. Såfremt der ikke kan findes privat virksomhed, stiller Læsø kommune tilknytningspladser til rådighed.
Der tages i videst mulig omfang udgangspunkt i borgerens uddannelses, og erhvervsmæssige baggrund samt personlige ressourcer.

Deltagelse i fritids-, kultur- og samfundslivet

Flygtninge tilbydes adgang til information om det danske samfund, og mulighed for frit at deltage aktivt i kultur-, fritids- og samfundslivet.
Med inddragelse af lokalsamfundet (værtsfamilier, frivillige, virksomheder og foreninger mv.) hjælpes nye borgere til forståelse for og accept af de samfundsbetingelser, som et moderne demokratisk samfund er funderet på.  Nye borgere opnår kendskab til den danske tradition, og får mulighed for selv at bidrage til frivilligt socialt arbejde og foreningsarbejde. Informationen tilpasses den enkelte borgers forudsætninger, og udformes således, at den motiverer modtageren til at søge viden om danske samfundsforhold, og inspirerer til aktiv deltagelse i lokalsamfundet, og at der i kommunen altid arbejdes for skabelsen af gode rammer for integration via deltagelse i kultur-, fritids- og samfundslivet.


Vedtaget i kommunalbestyrelsen den 30. marts 2015