Indhold

Kommunalbestyrelsen har den 29. oktober 2018 vedtaget Læsø Kommunes Affaldsplan 2019- 2024.
Samtidig har Kommunalbestyrelsen vedtaget regulativer for håndtering af affald for både private og for erhverv.

Affaldsplan og regulativer kan læses i nedenstående link

 

Affaldsplan 2019 - 2024.

Alle kommuner i Danmark skal udarbejde og vedtage en plan for, hvordan affald i kommunen skal håndteres. De kommunale planer for håndtering af affald skal tage udgangspunkt i nationale planer og strategier på området. Regeringens Ressourcestrategi for Affaldshåndtering og EU's Affaldsdirektiv lægger begge op til øget ressourceeffektivitet og øget genanvendelse.

Affaldsplanerne skal indeholde en kortlægning med status på affaldsområdet i kommunen, kommunens overordnede målsætninger for affaldsområdet, samt en planlægning af kommende aktiviteter på affaldsområdet.

Læsø Kommunes affaldsplan tager udgangspunkt i en vision om forebyggelse af affald og bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Affaldsplanen dækker perioden 2019-2024.

Planen beskriver hvilke aktiviteter, det er planlagt at gennemføre, ligesom den beskriver en tidsplan for gennemførelse af opgaverne. Affaldsplanen beskriver, hvordan vi frem til 2024 på én gang udnytter ressourcerne i affaldet bedst muligt og sikrer, at affaldshåndteringen ikke belaster vores fælles miljø mere end højst nødvendigt.

Samtidig er planen Læsø Kommunes vision og konkrete handlingsplan for, hvordan vi vil sikre et højt serviceniveau for kommunens borgere og erhverv, så hver enkelt let kan tage medansvar for naturens begrænsede ressourcer.

Planen vil blive brugt som et styrings- og planlægningsværktøj for det daglige arbejde på affaldsområdet. Planen udstikker de mål, vi har sat os for affaldsområdet, og viser vejen dertil.

Affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Læsø Kommune og kommunens affaldsselskab Læsø Renovation ApS.

I forhold til tidligere affaldsplaner, som omfattede alt affald, der opstod inden for kommunens grænser, retter denne plan sig mod husholdningsaffald og det forbrændings/deponeringsegnede samt genanvendelige erhvervsaffald, som indleveres på genbrugspladsen.

Dette skyldes en ændring af Miljøbeskyttelsesloven som indebærer, at kommunerne siden 2010 ikke længere har ansvar for eller lovlig adgang til at indsamle eller behandle genanvendeligt erhvervsaffald, ud over hvad der bliver afleveret på genbrugspladserne.

Det bemærkes at Læsø Kommune grundet planens begrænsede periodedækning primært satser på en handleplan for husholdningsaffald, men selvfølgelig er der fokus på forbedringer og grønt spor på vores genbrugsplads.

Affaldsplan 2019 – 2024 afløser Læsø Kommunes nuværende affaldsplan.

Læsø Kommune vil gerne være en bæredygtig kommune, hvor vi sammen arbejder for en grøn fremtid med bedre genanvendelse af ressourcerne. Desuden vil vi gerne bidrage til at opfylde Miljø- og Fødevareministeriets ressourcestrategi ”Danmark uden affald”, hvor målet er, at halvdelen af det almindelige husholdningsaffald skal genanvendes i 2022.

Læsø Kommune har følgende overordnede målsætninger for miljø, service og økonomi, som skal indarbejdes i beslutninger vedrørende affaldsområdet.

Miljø:

Vi skal forebygge dannelse affald.

Vi skal optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet.

Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affaldet.

Vi skal sikre, at nyttevirkningen af affaldsbehandlingen er høj.

Vi skal sikre godt arbejdsmiljø ved indsamling og behandling af affald.

 

Service:

Vi skal fastholde et højt serviceniveau.

Vi skal gøre det let at sortere affald ved kilden.

Vi skal hente affald til tiden og minimere fejl.

Vi skal sikre god information om affaldsordningerne.

Vi skal bestræbe os på at få tilfredse borgere og virksomheder.

Økonomi:

Vi skal skabe mest muligt miljø og service for pengene.

Vi skal udvikle administrativt enkle, driftssikre og økonomiske løsninger. 

Vi skal erfaringsudveksle med hele affaldsbranchen for optimering.

Vi skal samarbejde med andre, hvor det giver økonomisk gevinst.

Vi skal organisere opgaverne, så de løses bedst og billigst.

 

Det er Læsø Kommunes hensigt, at der på sigt kan ske en udlicitering af opgaven omkring afhentning af dagrenovation.

For omhandlede plans tidshorisont, vil Læsø Kommune overlade opgaven til Læsø Renovation ApS.

 

Fakta om affaldsmængder, der bliver produceret pr. år fra husholdninger i Læsø Kommune.

Læsø Forsyning afhenter affald ugentligt hos ca. 1925 helårs- og sommerhuse på øen og hver 14. dag hos ca. 118 helårshuse, som er beboet af enlige pensionister.

Herudover modtager vi affald fra 300 helårs- og sommerhuse, der er beliggende i landzone, og som selv har afleveret deres affald på Genbrugspladsen.

Fra 2019 bortfalder muligheden for selv at aflevere sit husholdningsaffald på Genbrugspladsen, alle hustande på øen vil herefter få afhentet dagrenovation.

 

Læsø Kommune har de seneste år håndteret følgende mængder affald fra husholdninger:

2012                    1.347 ton

2013                    1.334 ton                                                                                                

2014                    1.271 ton

2015                    1.345 ton

2016                    1.388 ton

2017                    1.501 ton

 

Affaldet komprimeres på Genbrugspladsen og transporteres med lastbil til forbrænding hos AVV I Hjørring.

Læsø Kommune anser, at et realistisk mål for reduktion af mængden, der forbrændes, er ca. 30 % i perioden fra 2020 til 2024 - målt ud fra 2017.

Læsø Kommunes mål ved planens udløb er, at mængden af husholdningsaffald, der bliver afleveret til forbrænding, er 1.000 ton årligt. Desuden er det ønskværdigt, at der er en positiv udvikling i sorteringen på Genbrugspladsen, således mængden af affald til forbrænding herfra også har en nedadgående tendens.

 

 

 

 

Handleplan for behandling og indsamling af husholdningsaffald.

 

2019 – planlægningsår for kildesorteret husholdningsaffald

Læsø Kommune vil i år 2019 planlægge indsamling af kildesorteret affald fra husholdninger. Planlægningen skal foregå i tæt samarbejde med Læsø Renovation ApS, der skal håndtere indsamlingen.

Borgerne på øen skal sortere 2 til 3 fraktioner fra deres husholdningsaffald til genanvendelse.

Der planlægges ud fra Læsø Kommunes overordnede målsætninger i affaldsplanen.

I 4. kvartal skal der køres oplysningskampagner og lignende, der skal forberede borgerne på ordningen.

 

2020 - udrulningsår

Ordningen for kildesortering starter 1. januar 2020.

 

2021 – evaluerings- samt planlægningsår

Der vurderes på effekten af ordningen med henblik på at iværksætte yderligere tiltag ved eventuelt vigende resultat af 1. års indsamling.

Målet er at vores affald til afbrænding reduceres med 15 % efter 1. år og sammenlagt 30 % ved planens udløb.

 

2022 – ordningen udbredes til sommerhusområder og sommerhuse i landzone

 

Læsø Kommune vil i år 2022 planlægge, at indsamling af kildesorteret affald udbredes til at omfatte sommerhusområder samt sommerhuse i landzone efter samme regler, som er gældende for helårsboliger på øen.

 

2023 og 2024 - evalueringsår

Ordningen for kildesorteret affald er fra 1. januar 2023 gældende for alle ejendomme på øen.

Årene bruges til evaluering af resultaterne af ordningen samt til bedømmelse af eventuelle nye tiltag i ny affaldsplan for at opnå de nationale krav om reduktion af afbrænding af husholdningsaffald med 50 %.

Det er Læsø Kommunes mål at leve op til kravene.

 

Handleplan for aktiviteter på Genbrugspladsen 2019-2024

Læsø Kommunes genbrugsplads drives af Læsø Renovation ApS.

Den nuværende renovering af pladsen færdiggøres i perioden – det er Læsø Kommunes ønske, at pladsen fremstår ryddelig og afspejler, at vi er en kommune, der sætter miljøet i højsæde.

Pladsen skal fremstå overskuelig og åben med et tydeligt grønt spor, der klart tilkendegiver, at afbrænding af affald er vores sidste udvej.

Læsø Kommune ønsker en bedre genanvendelse af de fraktioner af affald, der afleveres på pladsen.

Læsø Kommune ser en stor del af affaldet som en ressource, som man er forpligtiget til at udnytte.

Læsø Kommune vil i hele perioden pålægge Læsø Renovation ApS at udnytte alle de muligheder, der bliver for at nyttiggøre det affald, der afleveres på pladsen – ud over de fraktioner, der allerede i dag genanvendes.

Uagtet at Læsø Kommune ikke umiddelbart har sat nogle mål på en ønsket reduktion af materialer, der sendes til forbrænding fra Genbrugspladsen, skal opmærksomheden skærpes og det er målet, at flest mulige affaldstyper genanvendes og restaffaldet nedbringes til absolut minimum.

Ordningen omkring opkrævning af gebyr for modtagelse af farligt affald fortsætter i hele perioden. Der faktureres for afleveringen efter gældende takst fra Modtagestation Vendsyssel.

Farligt affald er i den terminologi flg. fraktioner:

Akkumulatorer, maling, spildolie, syre, medicin, asbest/eternitplader og giftrester.

Affaldshåndteringen på Læsø varetages af Læsø Forsyning.

Du kan læse mere på Læsø Forsynings hjemmeside ved at trykke i nedenstående boks.

Læsø Forsyning