Indhold

Kommunalbestyrelsen har den 29. oktober 2018 vedtaget Læsø Kommunes Affaldsplan 2019- 2024.
Samtidig har Kommunalbestyrelsen vedtaget regulativer for håndtering af affald for både private og for erhverv.

Affaldsplan og regulativer kan læses i nedenstående:

 

Alle kommuner i Danmark skal udarbejde og vedtage en plan for, hvordan affald i kommunen skal håndteres. De kommunale planer for håndtering af affald skal tage udgangspunkt i nationale planer og strategier på området. Regeringens Ressourcestrategi for Affaldshåndtering og EU's Affaldsdirektiv lægger begge op til øget ressourceeffektivitet og øget genanvendelse.

Affaldsplanerne skal indeholde en kortlægning med status på affaldsområdet i kommunen, kommunens overordnede målsætninger for affaldsområdet, samt en planlægning af kommende aktiviteter på affaldsområdet.

Læsø Kommunes affaldsplan tager udgangspunkt i en vision om forebyggelse af affald og bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Affaldsplanen dækker perioden 2019-2024.

Planen beskriver hvilke aktiviteter, det er planlagt at gennemføre, ligesom den beskriver en tidsplan for gennemførelse af opgaverne. Affaldsplanen beskriver, hvordan vi frem til 2024 på én gang udnytter ressourcerne i affaldet bedst muligt og sikrer, at affaldshåndteringen ikke belaster vores fælles miljø mere end højst nødvendigt.

Samtidig er planen Læsø Kommunes vision og konkrete handlingsplan for, hvordan vi vil sikre et højt serviceniveau for kommunens borgere og erhverv, så hver enkelt let kan tage medansvar for naturens begrænsede ressourcer.

Planen vil blive brugt som et styrings- og planlægningsværktøj for det daglige arbejde på affaldsområdet. Planen udstikker de mål, vi har sat os for affaldsområdet, og viser vejen dertil.

Affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Læsø Kommune og kommunens affaldsselskab Læsø Renovation ApS.

I forhold til tidligere affaldsplaner, som omfattede alt affald, der opstod inden for kommunens grænser, retter denne plan sig mod husholdningsaffald og det forbrændings/deponeringsegnede samt genanvendelige erhvervsaffald, som indleveres på genbrugspladsen.

Dette skyldes en ændring af Miljøbeskyttelsesloven som indebærer, at kommunerne siden 2010 ikke længere har ansvar for eller lovlig adgang til at indsamle eller behandle genanvendeligt erhvervsaffald, ud over hvad der bliver afleveret på genbrugspladserne.

Det bemærkes at Læsø Kommune grundet planens begrænsede periodedækning primært satser på en handleplan for husholdningsaffald, men selvfølgelig er der fokus på forbedringer og grønt spor på vores genbrugsplads.

Affaldsplan 2019 – 2024 afløser Læsø Kommunes nuværende affaldsplan.

Læsø Kommune vil gerne være en bæredygtig kommune, hvor vi sammen arbejder for en grøn fremtid med bedre genanvendelse af ressourcerne. Desuden vil vi gerne bidrage til at opfylde Miljø- og Fødevareministeriets ressourcestrategi ”Danmark uden affald”, hvor målet er, at halvdelen af det almindelige husholdningsaffald skal genanvendes i 2022.

Læsø Kommune har følgende overordnede målsætninger for miljø, service og økonomi, som skal indarbejdes i beslutninger vedrørende affaldsområdet.

Miljø:

 • Vi skal forebygge dannelse affald.
 • Vi skal optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet.
 • Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affaldet.
 • Vi skal sikre, at nyttevirkningen af affaldsbehandlingen er høj.
 • Vi skal sikre godt arbejdsmiljø ved indsamling og behandling af affald.

Service:

 • Vi skal fastholde et højt serviceniveau.
 • Vi skal gøre det let at sortere affald ved kilden.
 • Vi skal hente affald til tiden og minimere fejl.
 • Vi skal sikre god information om affaldsordningerne.
 • Vi skal bestræbe os på at få tilfredse borgere og virksomheder.

Økonomi:

 • Vi skal skabe mest muligt miljø og service for pengene.
 • Vi skal udvikle administrativt enkle, driftssikre og økonomiske løsninger. 
 • Vi skal erfaringsudveksle med hele affaldsbranchen for optimering.
 • Vi skal samarbejde med andre, hvor det giver økonomisk gevinst.
 • Vi skal organisere opgaverne, så de løses bedst og billigst.

Det er Læsø Kommunes hensigt, at der på sigt kan ske en udlicitering af opgaven omkring afhentning af dagrenovation.

For omhandlede plans tidshorisont, vil Læsø Kommune overlade opgaven til Læsø Renovation ApS.

Fakta om affaldsmængder, der bliver produceret pr. år fra husholdninger i Læsø Kommune.

Læsø Forsyning afhenter affald ugentligt hos ca. 1925 helårs- og sommerhuse på øen og hver 14. dag hos ca. 118 helårshuse, som er beboet af enlige pensionister.

Herudover modtager vi affald fra 300 helårs- og sommerhuse, der er beliggende i landzone, og som selv har afleveret deres affald på Genbrugspladsen.

Fra 2019 bortfalder muligheden for selv at aflevere sit husholdningsaffald på Genbrugspladsen, alle hustande på øen vil herefter få afhentet dagrenovation.

Læsø Kommune har de seneste år håndteret følgende mængder affald fra husholdninger:

2012                    1.347 ton

2013                    1.334 ton                                                                                                

2014                    1.271 ton

2015                    1.345 ton

2016                    1.388 ton

2017                    1.501 ton

Affaldet komprimeres på Genbrugspladsen og transporteres med lastbil til forbrænding hos AVV I Hjørring.

Læsø Kommune anser, at et realistisk mål for reduktion af mængden, der forbrændes, er ca. 30 % i perioden fra 2020 til 2024 - målt ud fra 2017.

Læsø Kommunes mål ved planens udløb er, at mængden af husholdningsaffald, der bliver afleveret til forbrænding, er 1.000 ton årligt. Desuden er det ønskværdigt, at der er en positiv udvikling i sorteringen på Genbrugspladsen, således mængden af affald til forbrænding herfra også har en nedadgående tendens.

Handleplan for behandling og indsamling af husholdningsaffald.

2019 – planlægningsår for kildesorteret husholdningsaffald

Læsø Kommune vil i år 2019 planlægge indsamling af kildesorteret affald fra husholdninger. Planlægningen skal foregå i tæt samarbejde med Læsø Renovation ApS, der skal håndtere indsamlingen.

Borgerne på øen skal sortere 2 til 3 fraktioner fra deres husholdningsaffald til genanvendelse.

Der planlægges ud fra Læsø Kommunes overordnede målsætninger i affaldsplanen.

I 4. kvartal skal der køres oplysningskampagner og lignende, der skal forberede borgerne på ordningen.

2020 - udrulningsår

Ordningen for kildesortering starter 1. januar 2020.

2021 – evaluerings- samt planlægningsår

Der vurderes på effekten af ordningen med henblik på at iværksætte yderligere tiltag ved eventuelt vigende resultat af 1. års indsamling.

Målet er at vores affald til afbrænding reduceres med 15 % efter 1. år og sammenlagt 30 % ved planens udløb.

2022 – ordningen udbredes til sommerhusområder og sommerhuse i landzone

Læsø Kommune vil i år 2022 planlægge, at indsamling af kildesorteret affald udbredes til at omfatte sommerhusområder samt sommerhuse i landzone efter samme regler, som er gældende for helårsboliger på øen.

2023 og 2024 - evalueringsår

Ordningen for kildesorteret affald er fra 1. januar 2023 gældende for alle ejendomme på øen.

Årene bruges til evaluering af resultaterne af ordningen samt til bedømmelse af eventuelle nye tiltag i ny affaldsplan for at opnå de nationale krav om reduktion af afbrænding af husholdningsaffald med 50 %.

Det er Læsø Kommunes mål at leve op til kravene.

Handleplan for aktiviteter på Genbrugspladsen 2019-2024

Læsø Kommunes genbrugsplads drives af Læsø Renovation ApS.

Den nuværende renovering af pladsen færdiggøres i perioden – det er Læsø Kommunes ønske, at pladsen fremstår ryddelig og afspejler, at vi er en kommune, der sætter miljøet i højsæde.

Pladsen skal fremstå overskuelig og åben med et tydeligt grønt spor, der klart tilkendegiver, at afbrænding af affald er vores sidste udvej.

Læsø Kommune ønsker en bedre genanvendelse af de fraktioner af affald, der afleveres på pladsen.

Læsø Kommune ser en stor del af affaldet som en ressource, som man er forpligtiget til at udnytte.

Læsø Kommune vil i hele perioden pålægge Læsø Renovation ApS at udnytte alle de muligheder, der bliver for at nyttiggøre det affald, der afleveres på pladsen – ud over de fraktioner, der allerede i dag genanvendes.

Uagtet at Læsø Kommune ikke umiddelbart har sat nogle mål på en ønsket reduktion af materialer, der sendes til forbrænding fra Genbrugspladsen, skal opmærksomheden skærpes og det er målet, at flest mulige affaldstyper genanvendes og restaffaldet nedbringes til absolut minimum.

Ordningen omkring opkrævning af gebyr for modtagelse af farligt affald fortsætter i hele perioden. Der faktureres for afleveringen efter gældende takst fra Modtagestation Vendsyssel.

Farligt affald er i den terminologi flg. fraktioner:

Akkumulatorer, maling, spildolie, syre, medicin, asbest/eternitplader og giftrester.

§1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Læsø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

 • Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
 • Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

§3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

1) Affald egnet til materialenyttiggørelse: Affald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

2) Affaldsbehandlingsanlæg: Anlæg, som nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg, som forbereder affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

3) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata.

4) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ.

5) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet.

6) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning.

7) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. bilag 2, og som er beskrevet med en EAK-kode.

8) Affaldstransportør: Enhver virksomhed, som transporterer affald for fremmed regning, herunder ved brug af køretøjer, jernbane, fly eller skib.

9) Anden endelig materialenyttiggørelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, bortset fra de operationer, hvor affald forberedes til genbrug, genanvendes, energiudnyttes eller forbehandles.

10) Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret.

11) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

12) Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at

a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller

b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning.

13) Bioaffald: Bionedbrydeligt have-park-affald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareforarbejdningsvirksomheder.

14) Blandet affald fra erhverv: Blandinger af forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller genanvendeligt affald, som ikke er kildesorteret, fra virksomheder.

15) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 6 A indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer.

16) Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger.

17) Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger.

18) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

19) Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding.

20) Emballage: Emballage som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager.

21) Emballageaffald: Emballageaffald som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager.

22) Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

23) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4.

24) Flydende affald: Affald i flydende form, dog ikke slam.

25) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde gøre den videre håndtering lettere.

26) Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at de kan genbruges uden anden forbehandling.

27) Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter bl.a. dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder, men ikke:

a) Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde.

b) Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder deponering.

c) PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning, og tungmetalbelastet affald, f.eks.

fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger samt affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer.

28) Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse.

29) Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer.

30) Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr. 29.

31) Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.

32) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

33) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed.

34) Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg.

35) Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en henteeller en bringeordning.

36) Indsamlingsvirksomhed: En virksomhed, som er godkendt til at indsamle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Indsamlingsvirksomheden kan enten udelukkende indsamle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, eller kan indsamle eller transportere flere former for affald, udover at indsamle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, eller kan udelukkende indsamle eller transportere andet affald end kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. En indsamlingsvirksomhed, som indsamler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, overtager ansvaret for affaldets forberedelse til genbrug, genanvendelse eller for anden endelig materialenyttiggørelse af affaldet og skal indberette oplysninger om affaldet til Affaldsdatasystemet. En indsamlingsvirksomhed, som indsamler eller transporterer andet affald end kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, kan indberette oplysninger om denne form for affald til Affaldsdatasystemet for affaldsproducenten. En indsamlingsvirksomhed, som forbehandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, kan registreres som indsamlingsvirksomhed med eller uden forbehandlingsanlæg. En indsamlingsvirksomheds indsamling kan være organiseret som en hente- eller bringeordning.

37) Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse: Kildesorteret erhvervsaffald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

38) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform.

39) Kommunale behandlingsanlæg: Kommunale anlæg, som behandler genanvendeligt affald, og hvor en eller flere kommunalbestyrelser tilsammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget.

40) Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse.

41) Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 6 B indeholder en ikkeudtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer.

42) Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger.

43) Udenlandsk virksomhed: En udenlandsk virksomhed, som nævnt i § 73, stk. 3, og § 87, stk. 8, er en virksomhed beliggende i udlandet, og som derfor ikke er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR).

44) Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR).

§4 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Læsø Kommunes hjemmeside.

§5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

§6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§7 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget administrationen i teknisk forvaltning til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

§8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 01-01-2019.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

Regulativ for husaffald (dagrenovation) i Læsø Kommune gældende fra 1. janur 2019.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 29-10-2018.

Borgmester Karsten Nielsen Teknisk chef John Andersen

§9 Ordning for dagrenovation

§9.1 Hvad er dagrenovation

Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen.

Regulativet gælder også for dagrenovation fra virksomheder, som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger.

§9.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og besøgende på Læsø.

§9.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en delvis hente- og bringeordning.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder i Læsø Kommune, hvor det affald, virksomheden producerer, er identisk i sammensætning som husholdningsaffald fra private.

For virksomheder, herunder butikker, værksteder, fabrikker, kantiner, restauranter m.v. beregnes afgiften udfra antal medarbejdere med 20 ltr. affald pr. person om ugen. Der beregnes dog minimum en beholder pr. virksomhed.

Enhver grundejer af en bebygget ejendom er pligtig til at benytte den af kommunalbestyrelsen bestemte fælles bortskaffelse af dagrenovation og herfor betale den af kommunalbestyrelsen fastsatte afgift.

Pligten gælder i sommerhusområder samt i bymæssigt bebyggede dele af Læsø.

Definitionerne på nævnte områder følger kommuneplanen for Læsø Kommune.

I øvrige områder er der ikke pligt til fælles bortskaffelse af dagrenovation, men grundejerne har ret til at tilmelde sig. Det bemærkes, at renovationsafgiften, udfra en konkret vurdering af adgangsvejens længde og beskaffenhed, kan fastsættes til et højere beløb end normaltaksten.

Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende.

§9.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation.

Der er følgende muligheder med hensyn til kapaciteter:

140 ltr. sækkestativ eller beholder

240 ltr. beholder

400 ltr. container

600 ltr. container

Beholder skal indkøbes af grundejeren - enten ved køb hos Læsø Renovation ApS eller hos anden leverandør.

Læsø Renovation ApS leverer sække til brug i sækkestativ.

Ved valg af 400 eller 600 ltr. container leveres/udlånes disse af Læsø Renovation ApS.

§9.5 Kapacitet for beholdere

Læsø Forsyning A/S afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Læsø Forsyning A/S - efter forudgående varsel - tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

§9.6 Anbringelse af beholdere

Grundejeren eller borgeren er ansvarlig for, at der på afhentningstidspunktet er uhindret adgang til beholderen på en sådan måde, at afhentningen af affald kan ske uden fare eller væsentlig gene for renovationspersonalet. I by- og sommerhusområder skal beholdere placeres maks. 10 meter fra skel på tømningsdagen. I landområde placeres beholderen på et af Læsø Forsyning A/S anvist sted. Hvor det er muligt, skal beholderen anbringes således, at det er muligt for renovationsvognen at holde direkte ved denne.

Beholdere skal stå på et fast underlag som f.eks. beton eller fliser. Grundejeren forestår anlæg og vedligeholdelse heraf samt afholder udgifter hertil.

Hække og udhængende grene skal være klippet og opstammet til skel. så der holdes en fri højde over vejen på mindst 4,5 meter, over fortov og rabatter på 2,8 meter og en fri vejbredde på 4 meter.

I tilfælde af snefald eller glat føre skal adgangsveje være friholdt for sne og være gruset.

Såfremt en grundejer ikke opfylder disse forpligtelser, kan kommunen lade arbejdet udføre på ejerens bekostning.

Adgang, indretning og vedligeholdelse af opstillingsplads for beholdere er underkastet godkendelse og kontrol af teknisk forvaltning.

§9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere, herunder eventuelt affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk.

§9.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler grundejerne at rengøre/renholde affaldsbeholderne, så de er i en forsvarlig hygiejnisk stand.

Læsø Kommune rengør/renholder affaldsbeholdere opstillet på offentlige steder.

§9.9 Afhentning af dagrenovation

Afhentning af dagrenovation udføres alene ved kommunes foranstalning, eventuelt ved en af kommunalbestyrelsen bemyndiget entreprenør.

Afhentning af dagrenovation foretages 1. gang ugentligt. Afhentningen foretages så vidt muligt på samme ugedag. I forbindelse med helligdage kan der dog ske forskydninger.

Enlige pensionister har i henhold til ovenstående mulighed for at tilmelde sig afhentning af dagrenovation hver 14. dag. Borgeren skal selv rette henvendelse til administrationen ved Læsø Forsyning A/S for at tilmelde sig ordningen.

I særlige tilfælde kan der træffes nærmere aftale om afhentningshyppigheden.

§9.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

Ændringer til ordningen foretages til administrationen i Læsø Forsyning A/S. Enten pr. mail på forsyning@laesoe.dk, pr. telefon på 96213031 eller 96213034 eller pr. brev på adressen Læsø Forsyning A/S, Doktorvejen 2, 9940 Læsø.

§10 Ordning for papiraffald

§10.1 Hvad er papiraffald

Ordningen for papiraffald omfatter rene og tørre materialer som:

Aviser og ugeblade

Bøger

Reklamer

Telefonbøger

Andet forekommende papir fra almindeligt forbrug i private husholdninger. Papir, der er tilsmudset skal bortskaffes som øvrigt dagrenovationsaffald.

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere samt besøgende på Læsø.

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Der er rundt på Læsø opstillet bobler til indsamling af fraktionen. Ordningen er en bringeordning, som borgere og besøgende kan benytte sig af.

§10.4 Beholdere

Beholderne er bobler, der ejes af Læsø Forsyning A/S, og som driver indsamlingen af papir på øen. Ordningen er foranlediget af Læsø Kommune, der har købt ydelsen ved Læsø Forsyning A/S.

§10.6 Anbringelse af beholdere

Boblerne er anbragt rundt omkring på Læsø, hvor det formodes, at det giver størst mulighed for borgere at aflevere papir til genbrug.

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderne kan kun benyttes til aflevering af papir til genanvendelse.

§10.8 Renholdelse af beholdere

Læsø Forsyning A/S forestår opgaven.

§10.9 Afhentning af papiraffald

Læsø Forsyning A/S forestår opgaven.

§10.10 Øvrige ordninger

Der er ikke øvrige ordninger for fraktionen.

§11 Ordning for papaffald

§11.1 Hvad er papaffald

Ved papaffald forstås rene materialer der ikke har været i kontakt med fødevarer, eksempelvis:

Papkasser (foldes sammen)

Bølgepap til indpakning

Paprør

Karton og andre rene papemballager m.v.

§11.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere samt besøgende på Læsø.

§11.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringeordning.

§11.4 Beholdere

Der er ingen specifikke beholdere til fraktionen. Fraktionen kan afleveres på genbrugspladsen, hvor pladsmanden i videst muligt omfang frasorterer fraktionen og afleverer denne til genbrug.

§11.5 Kapacitet for beholdere

Ingen specifik beholder til fraktionen.

§11.6 Anbringelse af beholdere

Ingen specifik beholder til fraktionen.

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Ingen specifik beholder til fraktionen.

§11.8 Renholdelse af beholdere

Ingen specifik beholder til fraktionen.

§11.9 Afhentning af papaffald

Der er ingen afhentning af papaffald.

§11.10 Øvrige ordninger

Der er ingen øvrige ordninger for fraktionen.

§12 Ordning for glasemballageaffald

§12.1 Hvad er glasemballageaffald

Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen.

Ved glasemballageaffald forstås eksempelvis:

tomme vinflasker o.l. uden pant

tomme glas (konserves, syltetøj m.v.)

anden glasemballage

skår af glasemballage m.v.

§12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere samt besøgende på Læsø.

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Der er rundt på Læsø opstillet bobler til indsamling af fraktionen. Ordningen er en bringeordning, som borgere og besøgende på øen frit kan benytte sig af.

§12.4 Beholdere

Beholderne er bobler, der ejes af Læsø Forsyning A/S, som driver indsamlingen af glas/flasker på øen. Ordningen er foranlediget af Læsø Kommune, der har købt ydelsen ved Læsø Forsyning A/S.

§12.6 Anbringelse af beholdere

Boblerne er anbragt rundt omkring på Læsø, hvor det formodes, at det giver størst ulighed for borgere at aflevere glas og flasker til genbrug.

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderne kan kun benyttes til aflevering af glas og flasker til genanvendelse.

§12.8 Renholdelse af beholdere

Læsø Forsyning A/S forestår opgaven.

§12.9 Afhentning af glasemballageaffald

Læsø Forsyning A/S forestår opgaven.

§12.10 Øvrige ordninger

Der er ikke øvrige ordninger for fraktionen.

§13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald

§13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald

Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen.

Ved genanvendeligt metalaffald forstås bl.a.:

tomme og rene konservesdåser

rørstumper

metalkapsler og låg

tomme og rene metaldunke og bøtter

cykler og barnevognsstel

§13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og besøgende på Læsø.

§13.3 Beskrivelse af ordningen

Der er ingen specifik ordning for fraktionen. Der kan afleveres tomme øl- og sodavandsdåser m.v. på genbrugspladsen.

§13.4 Beholdere

Ingen speciel beholder for fraktionen. Fraktionen blandes med skrotaffald.

§13.5 Kapacitet for beholdere

Ingen speciel beholder for fraktionen, blandes med skrotaffald.

§13.6 Anbringelse af beholdere

Ingen speciel beholder for fraktionen, blandes med skrotaffald.

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Ingen speciel beholder for fraktionen, blandes med skrotaffald.

§13.8 Renholdelse af beholdere

Ingen speciel beholder for fraktionen, blandes med skrotaffald.

§13.9 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald

Der er tale om en bringeordning.

§13.10 Øvrige ordninger

Der er ikke øvrige ordninger for fraktionen.

§14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald

§14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald

Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen.

Ved genanvendeligt plastemballageaffald forstås eksempelvis:

dunke, bøtter, spande m.v. af plast

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere samt besøgende på Læsø.

§14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringeordning.

§14.4 Beholdere

Ingen speciel beholder for fraktionen, blandes med småt brændbart

§14.5 Kapacitet for beholdere

Ingen speciel beholder for fraktionen, blandes med småt brændbart

§14.6 Anbringelse af beholdere

Ingen speciel beholder for fraktionen, blandes med småt brændbart

§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Ingen speciel beholder for fraktionen, blandes med småt brændbart

§14.8 Renholdelse af beholdere

Ingen speciel beholder for fraktionen, blandes med småt brændbart

§14.9 Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald

Der er ingen afhentning af fraktionen.

§14.10 Øvrige ordninger

Der er ikke øvrige ordninger for fraktionen.

§15 Ordning for genbrugspladsen(-erne)

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsplads(-er) til modtagelse af affald.

§15.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugspladsen er åben for alle borgere samt besøgende på Læsø.

§15.2 Adgang til genbrugspladsen(-erne)

Genbrugspladsen er åben for alle borgere samt besøgende på Læsø.

§15.3 Sortering på genbrugspladsen(-erne)

Det er gratis at aflevere sorteret affald på genbrugspladsen. Affald, der afleveres på pladsen, skal sorteres rigtigt - ikke mindst af hensyn til miljøet, men også for at undgå store omkostninger for Læsø Forsyning A/S, hvis affaldet skal sorteres efterfølgende.

Hvis pladsen skal bevares som en døgnåben plads, er det vigtigt at sortere affaldet i nedenstående fraktioner:

Papir:

Aviser, ugeblade, reklamer, pjecer, magasiner, kopipapir, kuverter, telefonbøger, andet rent papir.

Husk: Ikke vådt og snavset papir, mælke- og juicekartoner, pap, karton

Poser/sække skal tømmes.

Glas:

Flasker, glas, syltetøjsglas, øl- og sodavandsdåser, plastflasker til vand.

Husk: Ikke keramik, porcelæn, vinduesglas, elpærer, lysstofrør, medicinglas, konservesdåser.

Haveaffald:

Grene, buske, græs, blade og ukrudt.

Husk: Poser/sække skal tømmes.

Dæk:

Bildæk, traktordæk, andre dæk.

Problemaffald (SKAL afleveres i åbningstiden efter anvisning fra personalet):

Olie og maling, sprøjtegifte, batterier, medicin, syre, elpærer, lysstofrør, medicinglas, kemikalierester, akkumulatorer, asbest og eternit.

Rent træ (uden maling):

Gulvbrædder, paller m.v..

Stort brændbart:

Møbler, tæpper, brædder og tømmer

Småt brændbart:

Snavset papir og pap, blød plast, emballageplast og flamingo

Metal/jern:

Metal, jern, konservesdåser

Brokker:

Opdeles i murbrokker/beton

Elektronik:

Fjernsyn, radioer, computere, køkkenmaskiner m.v.

Hvidevarer:

Komfurer, køleskabe, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, frysere m.v.

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladsen(-erne). Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

Pladsen er videoovervågnet.

Hvis personalet konstaterer, at der er afleveret usorteret affald, sorteres affaldet og der udstedes faktura på den tid, der anvendes på opgaven, ligesom det er muligt at udstede en bøde for forseelsen.

Personalet anvender overvågningen til at finde frem til rette modtager af faktura og eventuel bøde.

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladsen(-erne), skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladsen(-erne).

Ordensreglementet for genbrugspladsen(-erne) skal følges.

§16 Ordning for PVC-affald

§16.1 Hvad er PVC-affald

Hård PVC-affald omfatter PVC-produkter, der typisk er mærket PVC, PP og PPHD.:

kloak- vand- og drænrør

tagrender

Plasthavemøbler

§16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere samt besøgende på Læsø.

§16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringeordning. Fraktionen transporteres efter sortering til genanvendelse.

Restprodukt sendes til deponi.

§16.4 Øvrige ordninger

Der er ikke øvrige ordninger for fraktionen.

§17 Ordning for imprægneret træ

§17.1 Hvad er imprægneret træ

Ordningen for imprægneret træ omfatter:

træ imprægneret med metaller

træ imprægneret med tjærestoffer

træ med anden form for imprægnering

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere samt besøgende på Læsø.

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.

Ordningen er en bringeordning. Fraktionen blandes med brændbart og transporteres til AVV i Hjørring til deponi.

§17.4 Øvrige ordninger

Der er ikke øvrige ordninger for fraktionen.

§18 Ordning for farligt affald

§18.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald.

Ordningen omfatter typisk:

spraydåser

malingrester

olie- og benzinprodukter

syrerester m.v.

akkumulatorer

medicinrester

asbest/eternitplader

§18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere samt besøgende på Læsø.

§18.3 Beskrivelse af ordningen

På genbrugspladsen kan der afleveres farligt affald. Affaldet omlastes og transporteres til Modtagestation Vendsyssel, der forestår den videre behandling af affaldet.

Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken.

§18.4 Beholdere

Der er opstillet forskellige beholdere på genbrugspladsen til aflevering af farligt affald.

Beholderne er forsynet med skilte til de forskellige fraktioner.

§18.5 Kapacitet for beholdere

Der er forskellig kapacitet for de forskellige beholdere.

§18.6 Anbringelse af beholdere

Beholderne er placeret på genbrugspladsen.

§18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderne kan anvendes til de forskellige fraktioner som står på skiltet.

§18.8 Renholdelse af beholdere

Personalet på genbrugsstationen renholder beholderne.

§18.9 Afhentning af farligt affald

Der er tale om en bringeordning.

§18.10 Øvrige ordninger

På havnene på Læsø er der opstillet en miljøstation, hvor det er muligt for havnenes brugere, at aflevere farligt affald.

§19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§19.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

WEEE er en forkortelse for ”Waste from Electrical and Electronic Equipment” og anvendes i hele EU som en fælles betegnelse for affald fra elektriske og elektroniske produkter (elskrot).

§19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere samt besøgende på Læsø.

§19.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.

1. Store husholdningsapparater

2. Små husholdningsapparater

3. It- og teleudstyr

4a. Forbrugerudstyr

4b. Solcellepaneler

5a. Armaturer (lamper m.v.)

5b. Lyskilder (pærer, lystofrør m.v.)

6. Elektrisk og elektronisk værktøj

7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr

8. Medicinsk udstyr

9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter

10. Automatiske dispensere

§19.4 Beholdere

Der er opstillet beholdere på genbrugspladsen for de forskellige fraktioner.

§19.5 Kapacitet for beholdere

Der er forskellig kapacitet for fraktionerne.

§19.6 Anbringelse af beholdere

Beholderne er placeret på genbrugspladsen.

§19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Der er tale om en bringeordning.

§19.8 Renholdelse af beholdere

Renholdelse af beholderne forestås af personalet på genbrugspladsen.

§19.9 Afhentning af WEEE

WEEE afhentes af den til enhver tid autoriserede til opgaven.

§19.10 Øvrige ordninger

Der er ikke øvrige ordninger for fraktionen.

Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

§20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineretet som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

§20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere samt besøgende på Læsø.

§20.3 Beskrivelse af ordningen

Batteribeholderordning:

Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer bringes af borgeren og grundejeren til de til formålet særligt opstillede beholdere og/eller kuber.

§20.4 Beholdere

Der er tale om kuber.

§20.5 Kapacitet for beholdere

Der er tale om beholdere med forskellig kapacitet.

§20.6 Anbringelse af beholdere

Der er opstillet beholdere i Superbrugsen i Byrum - Dagli Brugsen i Vesterø samt Spar købmanden i Østerby. Desuden er der beholdere på genbrugspladsen, ligesom det er muligt at aflevere udtjente batterier på kommunekontoret.

§20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderne må kun anvendes til fraktionen.

§20.8 Renholdelse af beholdere

Det er personalet på genbrugspladsen, der forestår renholdelsen.

§20.9 Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer

Der er tale om en bringeordning.

§20.10 Øvrige ordninger

Der er ikke øvrige ordninger for fraktionen.

§21 Ordning for bygge- og anlægsaffald

§21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder).

Ved store mængder af affald skal der træffes aftale med pladsmanden om aflevering på den lukkede del af genbrugspladsen.

§21.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og besøgende på Læsø.

§21.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringeordning.

Information til kommuner om kontaktperson:

Navn: Hanne Krogh

E-mail: hk@laesoe.dk

Tlf. nr.: 96213034

Regulativet er vedtaget d. 29-10-2018 og er trådt i kraft d. 01-01-

2019

 

Regulativ for husholdningsaffald PDF

Affaldshåndteringen på Læsø varetages af Læsø Forsyning.

Du kan læse mere på Læsø Forsynings hjemmeside ved at trykke i nedenstående boks.