Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Udviklingsstrategien stiller skarpt på kommunernes ønsker til den faglige udvikling af tilbudene på det specialiserede socialområde. Dernæst skal udviklingsstrategien give et samlet skøn over behovet for regulering af pladser og tilbud i Rammeaftalen. 

Styringsaftalener Rammeaftalens kapacitets- og økonomistyringsdel. Aftalen indeholder konkrete aftaler for de tilbud, hvor der handles pladser mellem kommuner og mellem region og kommuner. Aftalerne kan vedrøre:

  • udviklingen i takster for tilbud omfattet af aftalen
  • prisstrukturen for de omfattede tilbud
  • oprettelse og lukning af tilbud og pladser
  • principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi
  • frister for afregning for brug af tilbud

Kommunerne overtog, i henhold til lovgivningen, ansvaret for koordineringen af rammeaftalen på socialområdet fra og med 2011, samt ansvaret for koordineringen af rammeaftalen på specialundervisningsområdet fra og med den 1. maj 2012.

Rammeaftalens udviklingsstrategi og styringsaftale skal fra 2016 hvert år vedtages senest den 15. oktober af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Udviklingsstrategien 2016 for social- og specialundervisningsområdet

Styringsaftalen 2016

Styringsaftalen bilag 1: Specifikation til Styringsaftalen 2016

Styringsaftalen bilag 2: Beskrivelse af de specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud

Takstbilag

Bilag 1: Indmeldinger til Udviklingsstrategien 2016

Bilag 2: Det forstærkede samarbejdes udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel

Bilag 3: Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde

Bilag 4: Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. børn/unge med alvorlig synsnedsættelse

Bilag 5: Afrapportering Ministertema 2015 vedr. anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

Bilag 6: Årsrapport Socialtilsyn Nord

Bilag 7: Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger Udviklingsstrategi 2016 Nord

Bilag 8: Oversigt af udtræk fra tilbudsportalen