Indledning

Udviklingsstrategi 2030 skal de kommende år være Læsø Kommunes overordnede og langsigtede pejlingspunkt for Læsøs Kommunes udvikling.

Kommunens fremtidige planer og tiltag skal derfor sigte efter at understøtte de anbefalinger, strategien peger på, med det for øje at sikre en sammenhængende langsigtet indsats, der understøtter vækst og bosætning på Læsø.

Strategien er udarbejdet over en treårig periode i et samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen, Læsø Kommunes administration og rådgivere fra Implement Consulting Group. Datagrundlaget som anbefalingerne bygger på er indhentet i samarbejde med administrationen og nøgleaktører, som er tilknyttet

Læsø samt offentlige myndigheder og databaser.

Hensigten med strategien har været at skabe et konkret arbejdspapir, bundet op på konkrete handlingsplaner, som kan realiseres og måles. Strategiens prioriteter og indsatser er udarbejdet på baggrund af analyseresultater, der har konkluderet hvilke udviklingsveje som giver størst vækstpotentiale og erhvervsfremme for Læsø. Dette er overordnet med til at stabilisere Læsø Kommunes og Læsø samfunds udviklingsrammer, hvilket også er strategiens mål.

Strategien bør læses og forstås i sammenhæng med Implements endelige rapport fra april 2017. De overordnede strategiske logikker og anbefalinger fra Implement er udgangspunktet for Læsø Kommunes Udviklingsstrategi 2030.

Strategiens anvendelse

Strategien skal ses som et centralt og kontinuerligt værktøj for det videre udviklingsarbejde, og skal således ses som vejviser for hvilke indsatsområder, der skal fokuseres målrettet og langsigtet på. Både i den kommunale forvaltning og i udvikling af øen og øens erhvervsliv.

Der skal satses i sammenhængende løsninger over længere tid, i stedet for skiftende fokus på enkeltaktiviteter. Ellers er risikoen, at man ikke understøtter helheden – at der igangsættes enkeltaktiviteter, der nok kan være spektakulære i sig selv, men som ikke hjælper kommunen nærmere målet, som Implement skriver.

Sammenhængende langsigtede løsninger forudsætter koordineret planlægning, kommunikation, organisering og handling. Dette skal sikres ved at Læsø

Kommunes administration løbende har strategien prioriteret og fast organiseret i den kommunale organisations arbejde.

Endvidere skal administrationen tilse, at Kommunalbestyrelsen løbende orienteres om tiltag, anbefalinger samt sammenhænge mellem indsatser og ressourcer, som ligger i arbejdet med implementering af Udviklingsstrategi 2030.

Overordnet handlingsplan for udviklingsstrategi 2030

Nedenfor beskrives hvilke overordnede tiltag, som skal implementeres for at understøtte udviklingsstrategiens langsigtede arbejde.

Disse tiltag er i overensstemmelse med anbefalingerne fra Implement Consulting, og udgør nogle organisatoriske og prioriteringsmæssige indsatser, som skal være til stede for at arbejdet med strategiens indsatser kan skabe de ønskede effekter.

De mere konkrete, detaljerede tiltag til at udføre de overordnede handlingsplaner, vil administrationen sikre bliver indført i årsplaner og budgetter indenfor de forvaltningsområder, hvor indsatserne placeres. Med reference til Udviklingsstrategi 2030.

Overordnet handlingsplan for udviklingsstrategi 2030:

  1. Læsø Kommune skal sikre en intern organisering med prioriteret fokus på udviklingsstrategiens opgaver. Med det overordnede formål at understøtte Kommunalbestyrelsens vision for strategien: At skabe et bæredygtigt samfund på Læsø, med fortsat selvstændigt kommunalt styre.
  2. Læsø Kommune skal sikre et aktivt samarbejde med Turist- og Erhvervsforeningen samt andre relevante aktører, som kan understøtte det fremadrettede strategiske samarbejde mellem Læsø Kommune og øens erhvervsaktører. Dette skal bl.a. ske gennem én samlet turismeudviklingsplan.
  3. Læsø Kommune skal i overensstemmelse med Implements anbefalinger sikre en strategisk målrettet handleplan for positiv udvikling af de to primære erhvervsindsatsområder, Turisme og Fødevaresporet. Herunder de anbefalinger, Implement har udstukket for de to spor.
  4. Udviklingslogikken er, at vækst indenfor erhvervene på længere sigt skal generere arbejdspladser, som igen skaber øget bosætning.
  5. Læsø Kommune skal i forbindelse med strategiske tiltag og investeringer sikre, at sådanne tiltag kvalitetssikres gennem businesscases og effektvurderinger med det mål, at investeringer vurderes ud fra objektive og helhedsorienterede kriterier, som understøtter strategiens målsætninger.
  6. Læsø Kommune skal løbende sikre at Udviklingsstrategi 2030 afspejles homogent i kommunens politikker, planstrategi og andre udviklingsplaner.
  7. Læsø Kommune skal sikre et fortsat stærkt fokus på den kommunale økonomi, for således at sikre, at Læsø Kommune hele tiden tilpasser service og økonomi ud fra de rammer, kommunens strukturelle udfordringer sætter for driften.

 

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2018