Sagsbehandlingstider og svarfrister i sociale sager

I følge Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2. skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse".

Sagsbehandlingstiderne er anført , så de dækker i 80 til 90% af tilfældene og forudsætter, at nødvendig dokumentation er til stede.. Det betyder, at der både kan gå kortere tid, men undtagelsesvis også længere tid. Hvis det sidste er tilfældet, vil du blive underrettet om årsagen, og om hvornår en afgørelse forventes truffet.

Bemærk m.h.t. beskæftigelsesområdet:
Jobcenteret varetager indsatserne, opfølgningen i forbindelse med aktivering, afklaring og opfølgning på hele beskæftigelsesområdet. Jobcenteret varetages af Frederikshavn Kommune, jf. Lov om Forpligtende Samarbejde, og der henvises derfor vedr. disse sagsområder til Frederikshavn Kommunes hjemmeside
Socialforvaltningen i Læsø Kommune varetager alle udbetalingerne af ydelser: sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse, revalideringsydelse, flekslønstilskud og ressourceforløbsydelse.

Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpenge og fleksydelse.

Oversigt:
De enkelte ydelser er nævnt alfabetisk orden for at lette oversigten.

Område

Max tidsfrister

Bemærkninger

Aflastnings- ventepladser Voksne

14 dage

Besked straks, når de er visiteret. Ansøger ringes op, når der er plads

Alkoholbehandling

14 dage

 

Aktindsigt

10 dage

. Hvis aktindsigt ikke kan imødekommes eller afslås inden 10 dage, underrettes der om grunden hertil, og hvornår afgørelsen kan forventes.

Aktivering

 

Se ovenfor vedr. Jobcenter

Fristerne kan læses på Frederikshavn Kommune hjemmeside.

Barselsdagpenge

8 uger

Udbetaling af dagpenge eller refusion

Senest udgangen af den efterfølgende måned, fra anmodningen er modtaget

Beboer indskudslån

2 uger

 

Begravelseshjælp

2 uger

 

Boligstøtte, Boligydelse, indskud

3 uger

 

Børnebidrag-, forskudsvis udbetaling af normalbidrag

 

Søges fra 1. oktober 2012 hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk

Børnefamilieydelse

 

Søges fra 1. oktober 2012 hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk

Børnetilskud

 

Søges fra 1. oktober 2012 hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk

Delpension

1 måned

 

Ejendomsskatter – lån til

14 dage

 

Enkeltydelser (LAS § 81)

14 dage

Kommunen kan have behov for at indhente yderligere oplysninger.

Ansøgningen færdigbehandlet senest 14 dage efter modtagelse af nødvendige oplysninger

Fleksjob

 

Se ovenfor vedr. Jobcenter
Fristerne kan læses på Frederikshavn Kommune hjemmeside.

Flyttehjælp (LAS § 85)

14 dage

Ansøger du om hjælp til flytning kan kommunen have behov for at indhente yderligere oplysninger.

Folkepension

 

Søges fra 1.marts 2013 hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk

Friplads til dagsinstitution m.v. - økonomisk

Friplads til dagsinstitution m.v. – social-pædagogisk

14 dage

 

4 uger

Tilskrives når bevilling er givet

Førtidspension - nye sager

 

Søges fra 1.marts 2013 hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk

Førtidspension – Forhøjelsessager

 

Søges fra 1.marts 2013 hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk

Genoptræning

1 uge

 

Helbredstillæg til pensionister

4 uger

Tidsfristen er lovbundet.
Kan ansøgningen ikke imødekommes eller afslås inden 3 måneder, underrettes der om, hvornår en afgørelse kan forventes

Hjemmehjælp

14 dage

 

Hjemmesygeplejen/ døgnplejen:

I akutte situationer

 

Ved udskrivning fra sygehus

 

1 dag


3 dage

 

Hjælpeforanstaltninger overfor børn

1 måned

Efter udarbejdelse af en § 50-undersøgelse

Hjælpemidler - Forbrugsgoder

Hjælpemidler – Kropsbårne

14 dage


14 dage

Akut 2 dage.

Jobcenter

 

Jobcenteret varetager indsatserne, opfølgningen i forbindelse med aktivering, afklaring, opfølgning på hele beskæftigelsesområdet. Jobcenteret varetages af Frederikshavn Kommune, jf. Lov om Forpligtende Samarbejde, og der henvises derfor vedr. disse sagsområder til Frederikshavn Kommunes hjemmeside

Klage – anke

1 måned

Fristen angiver tiden for revurdering af sager efter modtagelse af klage

Kontaktperson til døvblinde

1 måned

 

Kontanthjælp/ starthjælp

1 måned

Henvendelse skal ske til Jobcenteret, derefter til Socialforvaltningen m.h.t. ydelse

Kørsel til pensionister

10 dage

 

Ledighedsydelse i forbindelsle med flexjob

14 dage

 

Madudbringning

1 dag

 

Merudgifter til børn

1 måned

Der indhentes læge/hospitalsudtalelse

Narkobehandling- ambulant

14 dage (lovbestemt)

Anmoder du om hjælp til narkobehandling henvises du til en sagsbehandler hurtigst muligt og max 14 dage fra første henvendelse.

Nødvendige merudgifter - voksne

3 måneder

 

Paragraf 50 undersøgelse

4 måneder

Tidsfristen er lovbestemt

Personlige tillæg til pensionister

4 uger

 

Pladsanvisning

6 måneder

Pasningsgaranti fra barnet er fyldt ½ år

Plejeboligansøgning - ældre

1 måned

 

Plejevederlag:
ved kroniske sygdomme teminalpleje i eget hjem


14 dage
8 dage

 

Psykologbehandling

14 dage

Ansøger du om hjælp til udgifter til psykolog- behandling kan kommunen have behov for at indhente yderligere oplysninger.

Revalideringsydelse

14 dage

 

Socialpædagogisk friplads

3 uger

Efter udtalelse: 14 dage

Socialpædagogisk støtte - voksne

1 måned

 

Støtte- og kontaktperson til sindslidende

14 dage

 

Sygedagpenge

2 måneder

Udbetaling af sygedagpenge eller refusion. Senest udgangen af den efterfølgende måned, fra anmodningen er modtaget

Tabt arbejdsfortjenestebørn

1 måned

 

Varmetilskud - pensionister

1 måned