Sagsbehandlingstider og svarfrister i sociale sager

I følge Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2. skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse". 

Sagsbehandlingstiderne er anført , så de dækker i 80 til 90% af tilfældene og forudsætter, at nødvendig dokumentation er til stede.. Det betyder, at der både kan gå kortere tid, men undtagelsesvis også længere tid. Hvis det sidste er tilfældet, vil du blive underrettet om årsagen, og om hvornår en afgørelse forventes truffet.

Bemærk m.h.t. beskæftigelsesområdet:
Jobcenteret varetager indsatserne, opfølgningen i forbindelse med aktivering, afklaring og opfølgning på hele beskæftigelsesområdet. Jobcenteret varetages af Frederikshavn Kommune, jf. Lov om Forpligtende Samarbejde, og der henvises derfor vedr. disse sagsområder til Frederikshavn Kommunes hjemmeside
Socialforvaltningen i Læsø Kommune varetager alle udbetalingerne af ydelser: sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse, revalideringsydelse, flekslønstilskud og ressourceforløbsydelse.

Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpenge og fleksydelse.

Oversigt:
De enkelte ydelser er nævnt i alfabetisk orden for at lette oversigten.

Sagsbehandlingstider
Område Max tidsfrister Bemærkninger
Aflastnings- ventepladser - Voksne 14 dage Besked straks, når de er visiteret. Ansøger ringes op, når der er plads
Alkoholbehandling 14 dage  
Aktindisgt 7 dage Hvis aktindsigt ikke kan imødekommes eller afslås inden 7 dage, 
underrettes der om grunden hertil, og hvornår afgørelsen kan forventes.
Aktivitets- og samværstilubd 
jf. SEL §104
8 uger  
Aktivering   Se ovenfor vedr. Jobcenter. Fristerne kan læses på Frederikshavn 
Kommune hjemmeside.
Barselsdagspenge   Udbetaling af dagpenge eller refusion. Senest udgangen af den 
efterfølgende måned, fra anmodningen er modtaget
Beboer indskudslån 4 uger  
Begravelseshjælp 2 uger  
Beskyttet beskæftigelse jf. SEL §103 8 uger   
Boligindretning
jf. SEL §116
8 uger / 16 uger 8 uger uden hjemmebesøg/ 16 uger med hjemmebesøg
Boligstøtte, Boligydelse, 
indskud
  Søges fra 1. marts 2013 hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk
Borgerstyret Personlig 
Assistance jf. SEL §96
6 mdr.  
Børnebidrag-, forskudsvis 
udbetaling af normalbidrag
  Søges fra 1. oktober 2012 hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk
Børnefamilieydelse   Søges fra 1. oktober 2012 hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk
Børnetilskud   Søges fra 1. oktober 2012 hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk
Delpension 1 mdr.  
Ejendomsskat - lån til 14 dage  
Enkeltydelser
(LAS § 81)
4 uger Kommunen kan have behov for at indhente yderligere oplysninger. 
Ansøgningen færdigbehandlet senest 14 dage efter modtagelse af nødvendige oplysninger.
Se ovenfor vedr. Jobcenter.
Fleksjob   Fristerne kan læses på Frederikshavn Kommune hjemmeside.
Flyttehjælp
(LAS § 85)
  Ansøger du om hjælp til flytning kan kommunen have behov for at 
indhente yderligere oplysninger.
Folkepension   Søges fra 1.marts 2013 hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk
Friplads til dagsinstitution 
m.v. - økonomisk
4 uger Tilskrives når bevilling er givet
Friplads til dagsinstitution 
m.v. – social-pædagogisk
4 uger Tilskrives når bevilling er givet
Førtidspension - nye sager   Søges fra 1.marts 2013 hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk
Førtidspension – 
Forhøjelsessager
  Søges fra 1.marts 2013 hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk
Genoptræning 1 uge  
Helbredstillæg til 
pensionister
4 uger Tidsfristen er lovbundet.
Kan ansøgningen ikke imødekommes eller afslås inden 3 måneder, underrettes der om, hvornår en afgørelse kan forventes.
Forsorgshjem
jf. SEL §110
Straks  
Hjemmehjælp 14 dage  
Hjemmesygeplejen/ 
døgnplejen:
   
I akutte situationer 1 dag  
Ved udskrivning fra sygehus 3 dage  
Hjælpeforanstaltninger 
overfor børn
1 mdr. Efter udarbejdelse af en § 50-undersøgelse
Hjælpemidler - 
Forbrugsgoder
4 uger  
Hjælpemidler – Kropsbårne 4 uger  
Jobcenter   Jobcenteret varetager indsatserne, opfølgningen i forbindelse med aktivering, 
afklaring, opfølgning på hele beskæftigelsesområdet. Jobcenteret varetages af 
Frederikshavn Kommune, jf. Lov om Forpligtende Samarbejde, og der henvises 
derfor vedr. disse sagsområder til Frederikshavn Kommunes hjemmeside
Klage – anke 1 mdr. Fristen angiver tiden for revurdering af sager efter modtagelse af klage
Kontaktperson til døvblinde 1 mdr.  
Kvindekrisecenter
jf. SEL §109
Straks  
Kontanthjælp/ starthjælp 1 mdr. Henvendelse skal ske til Jobcenteret, derefter til Socialforvaltningen m.h.t. ydelse
Kørsel til pensionister 10 dage  
Ledighedsydelse i 
forbindelsle med flexjob / ferie
4 uger  
Ledsagerordning jf.SEL §97 4 uger  
Madudbringning 1 dag  
Merudgifter til børn   Fristerne kan læses på Frederikshavn Kommune hjemmeside.
Narkobehandling - ambulant 14 dage (lovbestemt)  
Nødvendige merudgifter - voksne 3 mdr.  
Paragraf 50 undersøgelse   Fristerne kan læses på Frederikshavn Kommune hjemmeside.
Personlige tillæg til 
pensionister
4 uger  
Pladsanvisning 6 mdr. Pasningsgaranti fra barnet er fyldt ½ år
Plejeboligansøgning - ældre 1 mdr.  
Plejevederlag    
ved kroniske sygdomme / teminalpleje i eget hjem 14 dage  
Revalideringsydelse 14 dage  
Råd og vejledning 2 dage  
Socialpædagogisk friplads - børn 3 uger Efter udtalelse: 14 dage
Socialpædagogisk støtte - voksne 4 uger  
Sygedagpenge 2 mdr. Udbetaling af sygedagpenge eller refusion. Senest udgangen af den efterfølgende måned, fra anmodningen er modtaget.
Tabt 
arbejdsfortjeneste – børn
   
Varmetilskud - pensionister   Søges fra 1. marts 2013 hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk


Du kan downloade oversigten i en udsriftsvenlig version ved at klikke på nedenstående link:

Sagsbehandlingstider i Læsø Kommune