Vand er en livsnødvendig, men begrænset ressource, som du skal passe på

Hvem har ansvar for vandkvaliteten?

Vandværkerne har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden. Kvalitetskravene betyder, at der er fastsat grænseværdier for en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og for bakterier. 

Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet. De skal godkende vandforsyningens kontrolprogram, føre tilsyn med om vandforsyningen lever op til kravene til drikkevandets kvalitet og tilse vandforsyningens tekniske anlæg. Vandværkets størrelse afgør, hvor ofte kvaliteten af vandet bliver målt. Du kan se de seneste registreringer af drikkevandskvaliteten fra dit vandværk ved at bruge selvbetjeningen 'Tjek din vandkvalitet'. 

Hvis dit vand er forurenet, kan det skyldes en lokal forurening i ejendommens vandrør. Du kan få mere at vide om, hvordan du kan få kontrolleret dit eget drikkevand hos kommunen. Du skal selv betale for vandanalysen. På borger.dk kan du læse, hvad du skal gøre i tilfælde af en akut forurening.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du på følgende link læse mere om regler for kontrol af drikkevandet: 

Private boringer

Nogle ejendomme har egen vandboring eller brønd. Hvis vandet kun bliver leveret til én husstand, som hverken rummer offentlig eller kommerciel aktivitet, har man ikke pligt til at kontrollere vandet. Ejere af sådanne vandforsyninger har derfor selv ansvar for at sikre, at deres drikkevand er rent. Hvert femte år skal kommunen give ejerne besked om, at de med fordel kan foretage kontrol af drikkevandet. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen. 

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du på følgende link læse mere om regler for forsyningsanlæg, der forsyner én husstand: 

Vandforbrug

Vandforbruget afregnes efter det målte vandforbrug. Det er et krav, at alle ejendomme har vandmålere installeret. En ejendom kan bestå af flere husstande. 

I nybyggeri og ved nyinstallering af vandinstallationer i eksisterende byggeri skal der installeres separate vandmålere i hver husstand. Vandmåleren skal medvirke til, at hver enkel husstand bliver opmærksom på eget forbrug og dermed bliver motiveret til at spare på vandet. 

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over drikkevandets kvalitet, skal du først kontakte vandværket. Hvis det ikke hjælper, eller du har mistanke om noget virkelig alvorligt, skal du gå til kommunen.

Grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 30. september 2013 vedtaget Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, kortlægningsområde 1438 Læsø.

Jf. Vandforsyningsloven skal kommunerne vedtage indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for indsatsområder, udpeget i de statslige vandplaner. Indsatsplanerne udarbejdes med baggrund i statens detaljerede kortlægning af grundvandsressourcen samt arealanvendelsen.

Indsatsplanen, der omfatter Læsø Vandværk, beskriver planlagte indsatser for at sikre grundvandet mod forurening og herved sikre den fremtidige vandindvinding i området. Planen angiver, hvem der er ansvarlige for at gennemføre indsatserne, og hvornår de skal gennemføres.

Planen indeholder også retningslinjer for beskyttelse af mulige fremtidige grundvandsressourcer i områder, der ikke i dag benyttes til indvinding. Disse områder, der ligeledes udpeges i statens vandplaner, benævnes OSD-områder, Områder med Særlige Drikkevandsinteresser.

Endelig indeholder planen nogle retningslinjer, som skal lægges til grund for afgørelser af sager af betydning for grundvandskvaliteten i området indenfor de lovgivne beføjelser.

De væsentligste indsatser i denne plan er at fastholde den ekstensive arealanvendelse i indvindingsområdet, der ligger i klithede og plantage.

Frederikshavn og Læsø kommunes Grundvandsråd har bistået ved udarbejdelsen af indsatsplanen. I Grundvandsrådet er der repræsentanter fra landbrugets organisationer, Læsø Kommunalbestyrelse, Frederikshavn Erhvervsråd, vandværkerne, Danmarks Naturfredningsforening, Region Nordjylland, Embedslægeinstitutionen og Naturstyrelsen. Bemærkninger fra Grundvandsrådet er indarbejdet i planen.

Kommunen har lavet vurdering af, om planerne kan medføre væsentlig utilsigtet indvirkning på miljø og Natura-2000-områder, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer samt habitatbekendtgørelsen. Det konkluderes, at planen ikke vil medføre væsentlige utilsigtede påvirkninger af miljø og natur.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Læsø Kommune: