Til ikrafttræden den 1. juli 2006 vedtog Folketinget en lov om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.
Formålet med den nye lov er at give kommuner samme adgang til at anvende fast ejendom og løsøre til reklamering som private. Ønsket er at give kommunerne et bredere råderum for lokale beslutninger og undgå detailregulering.

 • Der er ingen beløbsmæssige begrænsninger på kommunens reklameindtægter.
 • Der er ingen krav om, hvad indtægten skal bruges til.
 • Indtægten ved reklamering kan skaffe kommunen supplerende finansiering af sine opgaver, forhøjelse af serviceniveau eller andet.
 • Der kan reklameres både ved obligatoriske opgaver og ved fakultative opgaver.
 • Der er ingen begrænsninger i loven på, hvilke faste ejendomme, køretøjer eller andet løsøre kommunen kan bruge som reklameplads.
 • Loven indskrænker ikke den allerede tilladte reklamering, såsom
  • Reklamepladser på bander i idrætsanlæg
  • Reklamering på offentlige veje
  • Trafikselskabers ret til reklamering på busser

Loven vedrører fast ejendom og løsøre. Kommunens elektroniske medier er ikke omfattet af loven.

Der må generelt ikke reklameres, hvis dette er i modstrid med anden lovgivning. Dette uddybes senere i "lovmæssige begrænsninger".

Da loven alene giver kommuner en mulighed for reklamering, kan kommunen regulere, i hvilket omfang den ønsker at gøre brug af muligheden.
Der er altså ingen pligt for kommunerne til at udnytte lovens muligheder.

Denne reklamepolitik er vedtaget af Læsø Kommunalbestyrelse den 21. december 2009.