En rotte
En rotte

Rotter er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. Rotten fører desuden en masse forskellige sygdomme med sig, hvoraf nogle kan være livstruende.

Konstaterer du et rottetilhold, hvor lugt, ekskrementer, huller og lyde er karakteristiske tegn, skal du straks henvende dig til kommunens rottefænger. Det er kommunens ansvar at bekæmpe dem hurtigt og effektivt.

Handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter - Læsø Kommune 2016 - 2018

Baggrund 

Denne handlingsplan er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (bekendtgørelse nr. 913 af 27. juni 2016) § 6 og bilag 1.

Overordnede mål for rottebekæmpelse

Målet med handlingsplan for rottebekæmpelse er, at der fortsat ikke kan findes rotter på Læsø.

1. Ved anmeldelse af mistanke om eksempelvis rotteindtrængen i beboelsesejendomme eller rotteforekomst på fødevarevirksomheder, institutioner eller skolen, skal tilsyn som hovedregel foretages samme dag, dog senest dagen efter modtagelse af anmeldelsen.
Modtages anmeldelsen fredag, lørdag, søndag eller helligdag, skal tilsyn foretages første efterfølgende hverdag.

2. Anden rottebekæmpelse skal ske uden unødigt ophold og senest tre hverdage efter modtagelse af en anmeldelse.

3. Rottespærrer monteres på afløb fra kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt.

Så længe der ikke er forekomst af rotter på Læsø, er det ikke er hensigtsmæssigt at opsætte rottespærrer i øens kloakledninger, og der stilles derfor ikke krav om rottespærrer. 

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen:

Der er afsat ressourcer til rottebekæmpelse i Læsø Kommune, som dækker den årlige forebyggende indsats mod rotter. Beløbet skal dække udgifter til rottefænger og giftmidler.

Succeskriterier for rottebekæmpelsen

Succeskriterium for rottebekæmpelse er, at der fremover ikke findes rotter på Læsø.

Tiltag til opnåelse af mål

Såfremt der sker en anmeldelse af rotter, vil der omgående blive handlet i henhold til de overordnede mål.

To gange årligt besøger rottefængeren havne, genbrugsplads, landbrug, erhvervsvirksomheder og restauranter for at bekæmpe rotter og føre tilsyn med, at der tages hensigtsmæssige foranstaltninger for at undgå rotter. Ejere af ejendomme i byzone  og sommerhusområder skal selv henvende sig til rottefængeren for at få foretaget et eftersyn.

Sikringsordninger

Læsø Kommune har sikringsordninger på følgende lokaliteter:

Gammelgård Feriecenter, Østerbyvejen 2, 9940 Læsø

Læsø Seaside Golf- og Badehotel, Prof Johansens Vej 2, 9940 Læsø

Læsø Fiskeindustri, Industrivej 4, 9940 Læsø

Dagli Brugsen, Vesterø Havnegade 6, 9940 Læsø

Super Brugsen, Byrum Hovedgade 77, 9940 Læsø

Cafe Verdi, havnebakken 10, 9940 Læsø

Hotel Havnebakken, Havnebakken 12, 9940 Læsø 

Tiltag til opnåelse af mål

Såfremt der sker en anmeldelse af rotter vil der omgående blive handlet i henhold til de overordnede mål.

Kontakt til Læsø Kommunes rottefænger, Mogens Clausen kan ske på telefon nr. 9849 1392 eller 2967 4098

Planen er vedtaget på Kommunalebestyrelsesmøde den 30. januar 2017.

Når du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det

Anmeld rotter

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til kommunen, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Du skal anmelde rotter digitalt. Dog skal du følge din kommunes anvisning, hvis du ser en rotte indendørs og har brug for akut hjælp.

En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder.

Selve rottebekæmpelsen er gratis, men du har pligt til, og skal selv betale for, reparation af din del af kloakken.

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fakta om rotter

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter og mus på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvordan forebygger jeg problemer med rotter?

Du kan gøre en del selv for at undgå rotter:

  • vedligehold dine stikledninger til kloaksystemet
  • monter rottespærrere i afløbsrørene
  • undlad at friste rotterne med madrester eller andet spiseligt affald
  • anmeld hurtigt til kommunen, når du ser en rotte.

Besøg af kommunen på tilsynspligtige ejendomme

Der føres kommunalt tilsyn med:

  • erhvervsejendomme med dyrehold
  • primærproduktion af fødevarer og foder til dyr
  • opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Disse ejendomme vil den kommunale rottebekæmper besøge en gang om året i vinterperioden fra oktober til og med februar.

Den kommunale rottebekæmper vil sammen med ejer, lejer eller dennes repræsentant, undersøge, om der er rotter på ejendommen. Hvis der ikke træffes nogen hjemme på ejendommen, undersøger den kommunale rottebekæmper tilgængelige udendørsarealer for tegn på rotter.

Konstateres der ikke rotter, afleveres en skriftlig meddelelse herom, sammen med oplysning om, at en eventuel forekomst af rotter skal anmeldes til kommunen.

Hvis der er rotter iværksætter rottebekæmperen en bekæmpelse efter gældende regler.

R1- og R2-autorisation til bekæmpelse af rotter

I Danmark kræver det autorisation at bekæmpe rotter. Der findes to autorisationer:

  • R1-autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter
  • R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom

Når du har bestået enten R1- eller R2-autorisationskurset, kan du få din autorisation mod at betale et gebyr på 230 kr. (2020) 

Autorisationsbeviset bliver tilsendt som Digital Post.

Du kan læse mere om autorisationskurserne til rottebekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over bekæmpelsen af rotter, skal du klage til kommunen. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.

Lovgivning

Du kan se reglerne for bekæmpelse af rotter på retsinformation.dk.