Vandløb
Vandløb

Læsø Kommune har den 25. oktober 2010 vedtaget nye vandløbsregulativer for alle offentlige vandløb på Læsø. 

Du kan finde et kort med vandløbene, både offentlige og private på LæsøGIS. Tryk  her.

Hvis du vil klage over vandløbsforhold, kan du finde et   klageskema her.

Offentlige vandløb

Kommunens vandløbsregulativer findes herunder.

Private vandløb

Det er lodsejerens forpligtelse at vedligeholde et privat vandløb.
Mange vandløb og grøfter på Læsø er efter 2014 blevet nedklassificeret fra offentlige til private vandløb.

Information om vedligeholdelse af private, åbne vandløb

Hvad er vandløb?

Vandløbsloven omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Grøfter som er etableret i forbindelse med et vejanlæg regnes ikke for vandløb. Disse grøfter administreres af Vejmyndigheden

Læsø kommune er myndighed for alle vandløb i kommunen, både offentlige og private

vandløb.

Hvordan skal et privat vandløb vedligeholdes?

Vedligeholdelsen af private åbne vandløb påhviler bredejerne. Hver bredejer vedligeholder vandløb på egen ejendom.

Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse (form) og vandføringsevne ikke ændres. Vandet fra højere liggende ejendomme skal kunne komme videre.

Når et vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ændres, så afvandingen fra andre ejendomme forringes, skal vandløbet vedligeholdes.

Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved grødeskæring, som er den mest almindelige form for vedligeholdelse af de åbne vandløb. Dette kan ske manuelt eller med afskæring med maskine.

Der kan eventuelt også være tale om oprensning af løse aflejringer (sand, mudder, planterester og lignende). Bemærk, at du ikke må grave i den faste bund for at gøre vandløbet bredere eller dybere, end det oprindeligt har været.

Der er også mulighed for at begrænse væksten af grøden ved at plante skyggegivende træer på vandløbets bred. Man skal dog sikre en bræmme med et arbejdsareal, så man kan foretage en maskinel oprensning. Såfremt der er to forskellige bredejere på hver side af vandløbet, skal disse aftale indbyrdes, hvorledes de sikrer adgangen til at vedligeholde vandløbet.

Afskåret grøde normalt tages op, så den ikke er til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.

Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, skal fjernes, så det ikke føres videre til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet løber ud i.

Hvor kan man finde oplysninger om et privat vandløbs dimensioner eller vandføringsevne?

Der findes ikke regulativer med bestemmelser om dimensioner eller vandføring for private vandløb. Hvis et offentligt vandløb privatiseres, vil de krav, der har været i det oprindelige regulativ for vandløbets dimensioner, bredde og dybde, fortsæt gælde, - selv om de ikke længere fremgår af regulativet.

Hvor tit skal et privat åbent vandløb vedligeholdes?

For private vandløb, som ikke har regulativer, er der ikke fastlagt terminer for vedligeholdelse.

Det betyder, at grødeskæring og opgravning af løse aflejringer skal ske efter behov.

Det vil normalt være en god ide at gennemgå dit private vandløb en gang i løbet af efteråret for at vurdere, om der er behov for vedligeholdelse.

Hvis I er to bredejere på en strækning, er det vigtigt, at I mødes og bliver enige om, hvilke arbejder der skal udføres.

Hvis der er behov for at præcisere kravene til vandløbet, kan kommunen som vandløbsmyndighed træde til. Kravene til vandløbets bredde og dybde fremgår af de gamle regulativer, hvis vandløbet tidligere har været offentligt.

Hvis det altid har været privat, skal vandløbet holdes i samme dybde som hidtil.

Hvor tit skal vandløbets dimension være overholdt?

For offentlige vandløb gælder, at den regulativmæssige skikkelse eller vandføringsevne ikke nødvendigvis skal foreligge hver dag året rundt, men blot ved afslutningen af de fastsatte vedligeholdelsesterminer. Tilsvarende gælder også for private vandløb, som har fastlagte dimensioner gennem udgåede regulativer eller afgørelser.

For private vandløb, som har en naturlig tilstand og dermed ikke dimensioner eller krav til vandføringen, skal afstrømningen opretholdes ved afslutning af vedligeholdelsen.

Hvem skal betale for vedligeholdelsen?

De enkelte bredejere skal selv betale for vedligeholdelsen på egen ejendom.

Hvis I er to bredejere på en strækning, skal I også dele udgifterne til vedligeholdelsen af vandløbet.

Enhver har ansvaret for de strækninger, der ligger på egen jord. Ovenfor liggende arealer skal ikke bidrage til vedligeholdelse af strækningerne nedstrøms.

Vandløbsloven giver ikke hjemmel til at udarbejde partsfordelinger. Der kan dog i forbindelse med godkendelse af reguleringsprojekter være truffet afgørelse om en partsfordeling. Dette er ikke almindeligt på Læsø.

Må man ændre afstrømningen i private vandløb?

Det er kun tilladt at ændre tilstanden gennem reguleringer. Her skal de berørte bredejere udarbejde et reguleringsprojekt, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden, før ændringerne må gennemføres.

Hvilke love handler om vedligeholdelse af private åbne vandløb?

Vandløbsloven. Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på www.retsinformation.dk Her kan hentes yderligere oplysninger.

Læsø Kommune, Teknisk Forvaltning, Doktorvejen 2,Byrum.

Vandløbssag

Hvis I er uenige om, hvorvidt vandløbet trænger til vedligeholdelse, har I mulighed for at bede Læsø kommune foretage et vandløbssyn.

Processen herfor er således:

a) Klagen sendes til administrationen, der foranlediger en besigtigelse. Såfremt området er akut vandlidende sker dette inden for få dage. Ellers op til 8-14 dage.
Det undersøges her, om vandløbet er oprenset jfr. Det oprindelige regulativ, idet kravene heri til vandløbets fysiske form og struktur fortsat gælder. Øvrige vandløb vurderes om profilen og dybden er tilfredsstillende.

b) Hvis kravene ikke er opfyldt fastsættes der en tidsfrist på 8 -14 dage til lodsejerne for afhjælpning af problemet. Der orienteres herom skriftligt.
Fristen kan kortes af, hvis området er så vandlidende, at afgrøderne kan tage skade heraf.

c) Såfremt oprensningen ikke er udført inden for denne tidsfrist, udfører Læsø kommune oprensningen for ejerens regning.

Såfremt det er nødvendigt at fjerne bevoksning, buske og træer for at udføre oprensningen, vil Læsø kommune som en del af opgaven sørge herfor for at sikre adgangen til maskinel oprensning af vandløbene.