Fysiske planlægning i Læsø Kommune.

Her finder du gældende planer og forslag i kommunen.

Hvis du vil vide mere om fysisk planlægning, kan du finde information herom længere nede på siden.

Kommuneplanen indeholder Kommunalbestyrelsens langsigtede planer for kommunens udvikling i de kommende 12 år. Der er tale om en helt ny plan, der erstatter den hidtil gældende kommuneplan samt en stor del af den planlægning for det åbne land, der tidligere blev varetaget af Nordjyllands Amt.

Kommuneplanen indeholder kun få ændringer i forhold til den hidtil gældende planlægning for Læsø.
Ændringerne er indarbejdet i planen, men der er også redegjort for dem særskilt, så du hurtigt kan danne dig et overblik over de nye tiltag.

Hovedformålet med kommuneplanen er at få skabt en samlet og overskuelig plan for Læsø Kommune. Kommunalbestyrelsen har valgt en digital planløsning, der kobler kommuneplanens tekst med digitale kortdata. Det giver en større og lettere tilgængelighed for dig som bruger, uanset om du er borger, rådgiver eller myndighed. Den digitale form gør det samtidig muligt at holde planen ajourført i forhold til de løbende ændringer, som Kommunalbestyrelsen måtte vedtage.

Det er målsætningen med den digitale kommuneplan, at du som bruger vil opleve en lettere, hurtigere og mere overskuelig kommuneplan. Vi håber, at du vil opleve den som et brugervenligt tiltag, og at du vil bruge den digitale kommuneplan konstruktivt.

Kommuneplan 2013 - 2025

Kommuneplantillæg nr. 2

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 19. december 2011 vedtaget kommuneplanstrategi 2011.

Kommuneplanstrategien er ikke ændret i forhold til forslaget, der har været i offentlig høring i perioden fra 5. oktober 2011 til 30. november 2011.

Planstrategi 2011 for Læsø Kommune er et oplæg til den kommende kommuneplanrevision med vægt på den fysiske og funktionelle udvikling – en strategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien er dermed et forarbejde til kommuneplanen, hvor de områder, der skal ændres, indkredses.

Planstrategien er fokuseret og afklarer bestemte temaer inden kommuneplanarbejdet.

I Læsø Kommune handlede processen for kommuneplan 2009 hovedsageligt om at blive ”herre i eget hus” – at få sammenskrevet den eksisterende kommuneplanlægning med regionplanlægningen. Kommuneplan 2009 skulle omfatte planlægningen af både byerne og det åbne land. Der var ikke afsat ressourcer i planprocessen til at foretage en faglig vurdering af arvesølvet, så kommuneplanlægningen handlede i høj grad om standardise-ring og forenkling. Derfor er der en række emner fra Kommuneplan 2009, der har behov for en gennemgående revision.

Det vil dog ikke være muligt at revidere alle emnerne fra Kommuneplan 2009 i den følgende planperiode. Kommuneplanstrategien indeholder derfor en prioritering af hvilke kommuneplanemner, der ønskes revideret indenfor den næste planperiode.

Som en forudsætning for denne afvejning indeholder kommuneplanstrategien en vurdering af tendenserne og dermed de udfordringer og muligheder, Læsø Kommune har. 

Kommuneplanstrategien er opdelt i de emner, der blev fastlagt i Kommuneplanstrategi 2007 og videreført i Kommuneplan 2009, nemlig:

• Bolig & bosætning
• Turisme & det åbne land
• Infrastruktur & transport 

På baggrund heraf fastlægges en beslutning om, hvordan og i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Kommuneplanstrategien indeholder en oversigt over den planlægning, der er foregået siden sidste kommuneplanrevision.

Kommuneplanstrategien indeholder også Læsø Kommunes strategi for Lokal Agenda 21.

Kommuneplanstrategi 2011

Læsøs sommerhusområder:

Lokalplan 0.3 for Læsøs sommerhusområder

 

Byrum området:

Lokalplan 1.01 - Hotel Nygaard

Lokalplan 1.02 - Industriområde ved Byrum

Lokalplan 1.03 - Læsø Hallen, Skolegade

Lokalplan 1.05 - Industriområde i Byrum

Lokalplan 1.06 - Golfbanen

Lokalplan 1.08 - Saltsyderiet

Lokalplan 1.09 - Læsø Børnehus, Doktorvejen

Lokalplan 1.10 - Læsø Museumshus, Byrum Hovedgade

Lokalplan 1.11 - Byrum By

 

Østerby området:

Lokalplan 2.08 - Havne- og erhvervsområde i Østerby Havn (Marinaen m.v)

Lokalplan 2.10 - Erhvervsområde, Østerby Havn (Værftet m.v.)

Lokalplan 2.13 - Østerby Havn

Lokalplan 2.14 - Ærøvej 9

Lokalplan 5.01 - Gammel Havnevej 1, Tanghus, bevarende lokalplan

Lokalplan 5.02 - Danzigmannvej 6, Tanghus, bevarende lokalplan

Lokalplan 5.03 - Snebærvej 1, Tanghus, bevaende lokalplan

Lokalplan 5.04 - Snebærvej 1 A, Tanghus, bevarende lokalplan

Lokalplan 5.05 - Alleen 26, Tanghus, bevarende lokalplan

 

Lokalplan 6.01 - Østerby idrætsanlæg

 

Vesterø området:

Lokalplan 3.06 - Skibshal på Beddingen i Vesterø Vavn

Lokalplan 3.07 -  Skydebane ved Vesterø

Lokalplan 3.10  - Læsø Kur

Lokalplan 3.11 - Læsø Tømmerhandel

Lokalplan 3.12 - Boligområde ved Vesterø Havn - Læsø Strand

Lokalplan 3.13 - Recirkuleret ørredopdræt, Tørkerivej - AFLYST

Lokalplan 3.15 - Læsø Bryghus

Lokalplan 3.16 - Vesterø Havn

Lokalplan 3.17 - Solcellenlæg på Hundetudevej

Der er i øjeblikket ingen planer i høring.

Kommunerne står for den fysiske planlægning i både byerne og det åbne land

Planloven regulerer den fysiske planlægning

Den fysiske planlægning af by- og landområder bliver reguleret gennem Planloven. Formålet med loven er at sørge for, at der i planlægningen tages hensyn til både samfunds- og miljømæssige interesser. Planlægningen skal især sikre:

 • en hensigtsmæssig udvikling i hele landet, de enkelte regioner samt kommunerne
 • at værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber skabes og bevares
 • at de åbne kyster udgør en væsentlig natur- og landskabsressource
 • at forurening af luft, vand, jord og støj forebygges
 • at offentligheden i videst muligt omfang bliver inddraget i planlægningsarbejdet

Kommunerne står for hovedparten af den konkrete planlægning. De skal både planlægge for byerne og for det åbne land ud fra de overordnede rammer, som staten udstikker, samt regionens ønsker til områdets udvikling.

Du kan få mere at vide om planloven og planlægning på Planinfo hos Erhvervsstyrelsen. Hvis du vil finde en bestemt plan, kan du søge i Plandata.dk.

Regionale udviklingsplaner

Den regionale udviklingsplan er regionernes værktøj til fysisk planlægning. Udviklingsplanen beskriver regionens ønsker til den fremtidige udvikling i byer, landdistrikter og udkantsområder.

Den regionale udviklingsplan går på tværs af områder og dækker derfor ikke kun den fysiske planlægning. Planen er en paraply for den samlede regionale planlægning inden for følgende områder:

 • natur og miljø - herunder rekreative formål
 • erhverv - herunder turisme
 • beskæftigelse
 • uddannelse
 • kultur

Planen danner rammen for den fremtidige udvikling i regionerne. Du kan få mere at vide om den regionale udviklingsplan for dit område hos din region. Hvis du vil finde en plan, kan du søge i Plandata.dk.

Landsplanlægning

Landsplanlægning sker ved, at staten fastlægger de overordnede rammer for den fysiske planlægning i Danmark. Det betyder, at regioner og kommuner skal tage hensyn til statens interesser og retningslinjer, når de udarbejder henholdsvis regionale udviklingsplaner og kommuneplaner.

Ministeren udarbejder en landsplanredegørelse efter hvert nyvalg, som kommuner og regioner skal forholde deres planlægning til. Desuden skal ministeren hvert fjerde år offentliggøre en oversigt over statens interesser i kommuneplanlægningen. Staten er derudover ansvarlig for planlægningen af større tekniske anlæg som fx store vindmøller, større infrastrukturanlæg og større affaldshåndteringsanlæg. Disse bliver planlagt gennem landsplandirektiver.

Staten fører tilsyn med, at regionerne og kommunernes planlægning er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer.

Den fysiske planlægning hører til hos Erhvervsstyrelsen. Den seneste landsplan er udgivet i 2013. Hvis du vil finde en plan, kan du søge i Plandata.dk.

Kommuneplaner

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer.

Planen omfatter bl.a.:

 • placering af boliger
 • rekreative områder
 • trafikbetjening
 • placering af erhvervsområder mv.

Kommuneplanerne indeholder både planer for byerne og for det åbne land.

En kommuneplan gælder for en periode på 12 år. Hvert fjerde år skal kommunalbestyrelsen vurdere:

 • om der er brug for en ny plan
 • om den eksisterende plan skal ændres.

Kommuneplanen er det dokument, der i praksis beskriver den fysiske planlægning i Danmark. Kommunerne skal derfor som led i kommuneplanlægningen både tage hensyn til de overordnede retningslinjer, som staten vedtager, og til regionernes ønsker for regional udvikling.

Du kan se alle kommuneplaner  i Plandata.dk.

Lokalplaner

Lokalplaner er mere detaljerede end kommuneplaner og fastlægger udviklingen for et bestemt område i kommunen. Det er kommunalbestyrelsen, der udarbejder og vedtager lokalplaner. Planen kan fx fastlægge, hvordan et område skal anvendes, hvor meget der må bygges i området, eller hvor bebyggelse, veje, friarealer mm. skal placeres.

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner. Der skal fx være vedtaget en lokalplan før der må gennemføres større byggerier, anlægsarbejder eller nedrivninger. Lokalplanerne skal tage hensyn til bestemmelserne i kommuneplanen. Planerne må altså ikke være i strid med de overordnede rammer, der er lagt for området.

By- og landzone

By- og landzoner er indført for at bevare det åbne land og sikre, at byudvikling sker, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Kommuneplanerne skal tage hensyn til, om et område ligger i by- eller landzone. I landzoner må du fx som hovedregel ikke udstykke, bygge eller ændre brugen af bygninger eller arealer uden, at kommunen har givet tilladelse.

Hvis kommunen vil bruge et landzoneområde til bebyggelse, kan den udarbejde en lokalplan, så området bliver udlagt til byzone. På samme måde kan kommunen bestemme, at et byzoneområde skal føres tilbage til landzone.

Du kan få mere at vide om lokalplaner samt by- og landzoner hos kommunen.

Hovedstadsområdet

Der er særlige regler for den fysiske planlægning af hovedstadsområdet. Kommuneplanlægningen i dette område skal udføres på baggrund af udviklingen i hovedstadsområdet som helhed. Kommunerne i hovedstadsområdet skal derfor planlægge på baggrund af et landsplandirektiv, som erhvervsministeren udarbejder.

Direktivet konkretiserer planlovens overordnede principper for byudvikling, rekreative hensyn mm. Se den aktuelle Fingerplan for Hovedstadsområdet.

Vandplaner

Vandplanerne er en samlet plan for et bedre dansk vandmiljø.

Hver vandplan opstiller mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets vandløb, søer, kystvande og grundvand.

Læs om og se vandplanerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Havvand på land

Det forventes, at havniveauet ved Danmarks kyster vil stige mellem 0,1 og 1,2 meter ved udgangen af dette århundrede. Med Naturstyrelsens værktøj 'Havvand på land' kan du få et indtryk af, om et område bliver berørt af oversvømmelser.

Hvis du vil klage

Hvis du er uenig i kommunens bestemmelser og afgørelser, kan du i nogle tilfælde klage til Plannævnet.

Du kan bl.a. klage over kommunens afgørelse i ekspropriationssager samt landzoneafgørelser. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål - fx procedurefejl, lovligheden af en dispensation fra lokalplanen mv.

Du kan ikke klage over, at indholdet i en kommune- eller lokalplan er i uoverensstemmelse med den regionale udviklingsplan. Du kan få mere at vide om dine klagemuligheder hos Plannævnet.

Aktindsigt

Du kan søge aktindsigt i miljøoplysninger i følge Miljøoplysningsloven.