Image

I listen nedenfor kan du finde forskellige beskrivelser og dokumenter, der fortæller nærmere om projektet.

Bl.a. kan håndværkere fra afsnittet "Mest for håndværkere" hente de skemaer, der skulle udfyldes, hvis man ønsker at blive indbudt som tilbudsgiver

Ejere af tanghuse har deres egen forening, der samarbejder med tilskudsgiverne omkring alle spørgsmål i projektet:
Ejerforeningen kan kontaktes hos Museumsinspektør Simon Kyhn Madsen, Læsø Museum, telefon 9849 8045

Tanghusejere, hvis hus er udpeget til at modtage støtte til renovering, skal underskrive en ejeraftale..
På dette link kan du se en skabelon til en sådan erklæring: Ejeraftale.


Tilskudsgiverne har udarbejdet en generel vejledning om forløbet af et samarbejdsprojekt fra start til slut.
På dette link kan du læe denne vejledning om
Vejledning til ejere 2017 

Fredede og bevaringsværdige ejendomme er undergivet særlige skatteregler i forhold ti modtaget tilskud til bygningsvedligehold og renovering. Tillskuddet er under visse omstændigheder ikke skattepligtigt.

Efter de gældende regler i ligningslovens § 7 E, stk. 1, skal tilskud, der ydes i henhold til § 16, stk. 1, i bygningsfredningsloven, til bygningsarbejdere på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke medregnes i modtagerens skattepligtige indkomst. Der er tale om tilskud, der ydes fra Kulturstyrelsen. Støtte fra Kulturstyrelsen kan bestå i egentlige tilskud, men også i form af sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer. Støtten kan endvidere gøres betinget.

Hvis der er ydet tilskud i henhold til § 16, stk. 1, i bygningsfredningsloven, skal andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål, heller ikke medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst.

Den del af udgifterne til bygningsarbejdet, som dækkes af tilskudsbeløbet kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelse af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse af ejendommen.

Efter de gældende regler i ligningslovens § 7 E, stk. 2, kan private tilskud til bygningsarbejder  på fredede og bevaringsværdige bygninger med skatterådets godkendelse  skattemæssigt behandles på samme måde som de offentlige tilskud.

For at skatterådet kan indrømme skattefrihed for et konkret privat tilskud, fordres det, at tilskuddet er ydet til et bygningsarbejde, hvortil der i forvejen er ydet et offentligt tilskud, der er skattefrit efter ligningslovens § 7 E, stk. 1, Herudover kræves en tilladelse fra skatterådet, at tilskudsyderen retligt er fuldstændigt uafhængig af modtageren". 

 

En helt afgørende forudsætning for projektets gennemførelse er, at dygtige håndværkere vil udføre de forskellige opgaver i tæt samarbejde med de fagligt ansvarlige arkitekter.

Projektets størrelse betyder også, at arbejdet med de enkelte ejendomme skal konkurrenceudsættes gennem inviterede udbud.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at byde på de forskellige enterpriser, skal du tilkendegive denne intesse, hvorefter de projektansvarlige vil udarbejde en liste over prækvalificerede virksomheder, der vil blve indbudt til at afgive tilbud på opgavene.

Du kan nedenfor se annonceringen og invitationen til at deltage som håndværker i projektets anden fase 2019 - 2022

Interesserede håndværkere, der ønskede at afgive tilbud på de forskellige entrepriser i projektet i 2019 - 2022 skual forhåndskvalificeres.

Virksomhederne skal således besvare denne annonce:

(Annoncen kan udskrives fra link nederst på siden)

Indbydelse til at tilkendegive interesse for at give tilbud på renovering af tanghuse på Læsø

På Læsø er vi midt i et stort og vigtigt projekt med de gamle tanghuse. Etape 1 med de første 10 huse er nu færdig.

Etape 2 skal udføres i 2019-2022 med yderligere ca. 10 tanghuse og et budget på knap 40 mio.kr.
Projektet omfatter restaurering af facade og tagkonstruktion samt tangtag.

De første tre ejendomme i etape 2 skal restaureres i 2019.

Projektet udføres på vegne af ejendommenes ejere, og med Læsø Tangtage A/S som bestiller.

Projektet får tilskud A.P. Møller Fonden, Augustinusfonden, Louis-Hansenfonden samt og Slots- og Kulturstyrelsen.

Projektets udførelse ledes af Læsø Tangtage som har antaget tre rådgivere, der koordinerer indhentning af tilbud samt projekt- og kontraktstyring. Opgaverne udbydes enkeltvis i underhåndsbud.

For hvert hus indbydes 2 -3 entreprenører til at give bud på byggeopgaven. Den bydende entreprenør skal oplyse hvilke underentrepenører, han påtænker at anvende.

Byggeopgaven udbydes i storentreprise, enkeltvis for hver ejendom. Herudover indgås aftale med en tængemand om tængning af taget med ålegræs.

Storentreprisen omfatter

 • Renovering af facader – bindingsværk og ydervægge generelt
 • Renovering af tag/spærkonstruktion, overvejende nye spær og lægter. Samlinger som i oprindelig konstruktion
 • Renovering af eksisterende vinduer og supplering med nye specialfremstillede vinduer. 
 • Renovering/ommuring af skorstenspiber
 • Udvendige overfladebehandlinger/kalkning af facade. Behandling af bindingsværk med trætjæreolie.
 • Mindre terrænreguleringer. Etablering af pigstensbelægning langs bygningerne

Budgettet på de enkelte ejendomme for disse arbejder er i størrelsesordenen 500.000 – 2.000.000
Det forventes, at tømrer og snedkerarbejdet typisk udgør omkring 70%, murerarbejdet omkring 20% og øvrige arbejder omkring 10% af kontraktsummen.

Storentrepriserne udbydes ejendom for ejendom. Der gives ikke option på flere ejendomme, men det er muligt at komme i betragtning til opgaver på flere ejendomme.

Aftalegrundlag
Arbejdet skal udføres med AB92 som juridisk grundlag. Jævnfør AB92 stilles 15 % af entreprisesummen som sikkerhed. Efter afleveringen nedsættes sikkerhedsstillelsen til 10 %. I stedet for en etårs gennemgang laves en gennemgang 2 år efter afleveringen. Efter rettelse af eventuelle fejl og mangler bortfalder garantistillelsen helt.  Der udføres som normalt 5 års gennemgang.

Tidsplan
De tre projekter i 2019 igangsættes lidt forskudt med udførelse over en periode fra marts 2019 til november 2019. Tilsvarende forventes i de følgende år.

Krav til interessetilkendegivelsen

 • Firmanavn, adresse og CVR nummer
 • Ansvarlig.
 • Angivelse af hvor mange medarbejdere man forventer at kunne stille til rådighed for opgaven.
 • Relevante referencer
 • Liste over underentreprenører, med relevante referencer.
 • Erklæring om, at man ikke har gæld til det offentlige.

 

Skema findes nederst på siden..

Interessetilkendegivelserne skal sendes til Læsø Tangtage A/S pr. mail til laesoetangtage@outlook.dk.

Tidsfrist 10. 2 2019 kl. 12.
Der modtages KUN ansøgninger pr mail.
Ring gerne, hvis I vil sikre jer, at vi har modtaget jeres mail.

Læsø Tangtages rådgivere vil  ud fra ansøgningerne udvælge et antal håndværkere til at byde på de enkelte projekter. Efter behov vil vi spørge om supplerende oplysninger.

Yderligere oplysninger

Henvendelse til Lillian Kristensen, Læsø Tangtage A/S.  tlf 20470241  og mail:  laesoetangtage@outlook.dk.

Udbudsannonce 2019

Skema om interessetilkendegivelse - skal sendes med mail sdenest den 10. februar 2019

Uarbejdet den 22. februar 2016

Bilag til aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. restaurering af tængede huse på Læsø

UDBUDSNOTAT

Selvom projekterne udføres for private bygherrer, er de underlagt Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15. december 2015), fordi de er mere end 50 % finansierede af offentlige midler.

Da projekterne såvel enkeltvis som samlet er under EU’s tærskelværdi og vurderes ikke at have en klar grænseoverskridende interesse, skal de alene udbydes efter de forvaltningsretlige principper, der gælder for de bevilgende myndigheder, Læsø Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen.

De forvaltningsretlige principper pålægger ordregiver at iagttage principperne om saglighed i forvaltningen, herunder forbuddet mod varetagelse af private hensyn, ligebehandlingsprincippet, kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning, og proportionalitetsprincippet.

Principperne finder anvendelse på alle udbud uanset den anslåede værdi, og dette notat beskriver, hvordan totalrådgiver skal udbyde istandsættelsen af de tængede huse på markedsmæssige vilkår. Der henvises i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning om udbudsreglerne (januar 2016), afsnit 12.4.3 om kontrakter uden grænseoverskridende interesse.

Generelle krav

 • Der indhentes tilbud på hver projekt som en økonomisk afgrænset sag, således at kontakten ikke rummer optioner på andre kontrakter.
 • Læsø Kommune orienterer på sin hjemmeside om den planlagte tilbudsindhentning.
 • Samme procedure anvendes ved projekter vedr. fredede ejendomme, der støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.
 • Læse Kommune videregiver interessetilkendegivelser til totalrådgiveren, der tager dem i betragtning ved beslutningen om, hvem der skal opfordres til at afgive underhåndsbud.
 • Hvert projekt udbydes i en fagentreprise (omfattende tængningsarbejdet inkl. maskinleje) og en hovedentreprise (omfattende øvrige arbejder som tømrer, murer, maler og anlægsarbejde).
   
 • Hvis det er nødvendigt for at skabe effektiv konkurrence, kan hovedentreprisen opdeles i fag- eller storentrepriser.
 • Der indhentes mindst to og højst tre underhåndsbud på hver entreprise, herunder mindst et tilbud fra entreprenører, der omfatter virksomheder uden for Læsø.
 • Buddene indhentes på grundlag af en ensartet opfordringsskrivelse, der indeholder en beskrivelse af entreprisen samt evt. tildelingskriterier og mindstekrav. Endvidere indeholder opfordringsskrivelsen oplysning om antallet af underhåndsbud og retten til at indhente et ekstra tilbud, såfremt ordregiveren ikke er tilfreds med de indkomne tilbud, der ikke er kommet tilstrækkeligt antal tilbud ind, eller nogle tilbudsgivere falder fra m.v. Entreprenører der tilkendegiver deres interesse i at afgive tilbud skal oplyse hvilke øvrige underentreprenører, der tilbydes til opgaverne.
 • Alle tilbudsgivere skal have mulighed for at stille spørgsmål og adgang til de samme oplysninger.
 • Alle tilbudsgivere modtager en kort meddelelse om resultatet af tilbudsevalueringen.

Særlige krav til tængningsentreprisen

En markedsafdækning i forbindelse med Kulturstyrelsens pilotprojekter på Læsø har vist, at der aktuelt kun findes en enkelt mulig tilbudsgiver vedr. tængningsentreprisen. Derfor fraviger dette udbud de generelle krav på følgende måde:

 • Der indhentes overslagpris fra 1 entreprenør, tængemand Henning Johansen, Læsø.
 • Arbejdet honoreres efter entreprenørens faktiske timeforbrug som opgjort i en ugerapport, hvor arbejdets art nærmere angives såsom nedtagning, opbinding af vaskere, oplægning af løst tang, etablering af mønning og oplægning af mønningstørv.
 • Entreprenøren dokumenterer sit arbejde undervejs ved at udfylde en logbog, der nærmere beskrives i projektmaterialet vedr. tængningen.
 • Entreprenøren knytter en lærling til udførelsen. Entreprenøren kan selv stille med lærlingen eller henstille til bevillingsgiver at anvise en lærling. Lærlingen tillknyttes uden klausuler vedr. ansættelse eller oprettelse af egen virksomhed efter endt uddannelse.
 • Entreprenøren forpligter sig til at være imødekommende over for evt. publikum og villig til at formidle projektet ved åbent hus arrangementer samt eventuelt møder og filmoptagelser m.v. I det omfang dette er pålagt af bevillingsgiver, honoreres dette efter medgået tid.
 • Entreprisen omfatter ikke levering af tang, og entreprenøren stiller derfor ikke sikkerhed. Entreprenøren afhenter som en del af entreprisen den nødvendige tang i Tangbanken med vejerapport som dokumentation og transporterer det til udførelsesstedet. Indkøb af tang sker direkte via Tangbanken til fast pris, koordineret af rådgiveren.

I forbindelse med renoveringen af det enkelte tanghus skal er vedtages en bevarende lokalplan for huset.
Denne forudsætning gælder naturligvis ikke for de fredede ejendomme.

Kommunalbestyrelsen har derfor godkendt lokalplan for de fem ikke-fredede ejendomme, der er renoveret eller renoveres i løbet af 2016 til 2018.

Du kan læse de fem lokalplaner ved at trykke på linket, og herefter videre til punktet: 

Planlægning

Udover de bevarende lokalplaner er der ligeledes en betingelse for tilskud og dermed renovering af det enkelt hus, at der tinglyses en deklaration på ejendommen, der sikrer bygningernes synlighed i landskabet, sikre indkig til huset samt sikre afledningen af vand væk fra huset ved belægning og fald væk fra bygningen. 

Et eksempel på en sådan deklarition ser således ud 

Deklaraition vedr. ejendommen Aleen 3

Lignende deklarationer tinglyses på ejendommene Gammel havnevej 1 og Danzigmandvej 6 samt alle huse der fremover renoveres gennem projektet.