Hvem har ret til lån ?


Personer med fast ejendom beliggende i Læsø Kommune:

 • der har fast bopæl her i landet

 • som er fyldt 65 år eller modtager efterløn eller delpension eller får udbetalt social pension


Også fritidshuse er omfattet af ordningen. For ejendomme med flere lejligheder eller med både bolig og erhverv ydes lånet med den forholdsmæssige andel, der vedrører ejerens eller hans husstands bolig.

Hvilke udgifter kan jeg få lån til ?

 • Ejendomsskatter
 • Kloakbidrag og kloakafgifter
 • Renovationsafgift
 • Bidrag og afgifter til rensningsanlæg
 • Skorstensfejning
 • Miljøbidrag
 • Affaldsafgift
 • Rottebekæmpelse
 • Andel i anlægsudgifter vedrørende kommunal vand- og elforsyning

Lånevilkår - rente

Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udstående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.

Når lånet indfries fuldt ud, ydes der et nedslag i de renter, der er påløbet efter 1. januar 2011. Nedslaget i de påløbne renter udgør i 2011 33 pct. Nedslaget reduceres herefter årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 pct.

I 2011 udgør renten 3,08 % p.a.

Lånevilkår - sikkerhed

Kommunen skal have sikkerhed for lånet i din ejendom. Derfor skal der tinglyses et skadesløsbrev. De samlede lån i ejendommen må ikke overstige den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Lånevilkår - tilbagebetaling

Lånet med tilskrevne renter skal tilbagebetales, når ejendommen eller en del af ejendommen skifter ejer.

Hvordan skal jeg søge lån ?

Du skal ansøge elektronisk via selvbetjening boksen nednunder.