Den kommunale styrelsesvedtægt og forretningsorden


Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. januar 2018 styrelsesvedtægten og forretningsordenen gældende fra 1. februar 2018.

Indhold

KAPITEL I – KOMMUNALBESTYRELSEN

KAPITEL II – BORGMESTEREN

KAPITEL III – NEDSÆTTELSE AF UDVALG OG ALMINDELIGE REGLER OM DISSES VIRKSOMHED M.V

KAPITEL IV – ØKONOMIUDVALGET

KAPITEL V – TEKNIK, HAVNE OG KULTURUDVALGET

KAPITEL VI – SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

KAPITEL VII – VEDERLAG M.V

KAPITEL VIII – ÆNDRINGER I VEDTÆGTEN

KAPITEL I – KOMMUNALBESTYRELSEN

§ 1.

Læsø Kommunalbestyrelse består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en Borgmester og en Viceborgmester, jf. § 6 stk. 2 og stk. 4 i Lov om Kommunernes Styrelse, i det følgende kaldet Styrelsesloven.

§ 2.

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden, i det følgende kaldet forretningsordenen, jf. styrelseslovens § 2 stk. 4.

KAPITEL II – BORGMESTEREN

§ 3.

De nærmere regler om Borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4.

Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5.

Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigsministeriet og Kommunalbestyrelsen fastsatte regler.

Finder Borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen.

KAPITEL III – NEDSÆTTELSE AF UDVALG OG ALMINDELIGE REGLER OM DISSES VIRKSOMHED M.V.

§ 6.

Følgende udvalg nedsættes:

 1. Økonomiudvalget med primære sagsområder som kommuneplanlægning, økonomi, turisme, beskæftigelse og erhvervsudvikling
 2. Teknik, Havne og Kulturudvalget med primære sagsområder som miljø, teknik, forsyningsvirksomhed, drift af havnene og kultur.
 3. Social og Sundhedsudvalget med primære sagsområder som sociale forhold, børn og unge, undervisning, ældre og sundhed.

§ 7.

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidigt gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8.

Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg samt i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og Borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18 og 31 a.

§ 9.

De stående udvalg sørger for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

KAPITEL IV – ØKONOMIUDVALGET

§ 10.

Økonomiudvalget består af Borgmesteren, der er formand for udvalget samt 2 af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel 5 og dermed opgaver vedrører hovedkontonumrene 06, 07 og 08.

Stk. 3. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for Borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensberegninger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af bl.a.

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • indretning af kommunens borgerservice
 • bosætning
 • erhvervs- og turismeudvikling
 • by- og landdistriktsudvikling
 • iværksætterstrategi
 • kommunens deltagelse i Læsø Turist og Erhvervsforening
 • reklamepolitik
 • udlejning af kommunale anlæg og bygninger
 • Ø-samarbejdet
 • venskabsbysamarbejde
 • demokratiudvikling
 • kommunal information
 • Beskæftigelsesrettede opgaver


Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 og revisionsregulativ.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 11.

Økonomiudvalget fastsætter regler om

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf.§ 12
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

§ 12.

Økonomiudvalget fører tilsyn med, at

 • forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke
 • kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde samt
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

KAPITEL V – TEKNIK, HAVNE og KULTURUDVALGET

§ 13.

Teknik, Havne og Kulturudvalget består af 3 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det planlægningsmæssige område vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, biblioteksvirksomhed, kulturelle og folkeoplysende aktiviteter, samt trafik og infrastruktur.

Udvalgets opgaver vedrører således hovedkontonumrene 00, 02 og 03 og dermed bl.a. disse sagsområder:

 • servitutter og deklarationer

 • administration af byggelovgivningen

 • byfornyelse, bygningssanering og boligregulering

 • brand- og beredskabsopgaver

 • myndighedsopgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet,

 • myndighedsopgaver for varmeforsyning og renovation

 • skadedyrsbekæmpelse

 • miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer

 • naturpleje

 • Ndr. Rønner

 • kollektiv trafik, trafikplaner, hyrevognskørsel og anden offentlig befordring

 • servicefaciliteter for rutekørsel, flyveplads og færge

 • vandløb

 • vejvæsen/belysning

 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål

 • telekommunikation

 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område

 • drift, vedligeholdelse og anskaffelse af inventar, materiel og lignende vedrørende by- og boligområder, naturområder og rekreative områder.

 • Vesterø og Østerby havne

 • folkeoplysningsloven, herunder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg samt tilskud til private lokaler

 • udlån og udleje i øvrigt af lokaler til fritidsformål i kommunale ejendomme

 • biblioteksvæsen

 • Østerby Servicecenter

 • museumsforhold

 • musikskoler og andre musikfaciliteter, herunder spillesteder

 • teater- og biografforhold

 • kunstudstillinger og gallerier

 • Kulturaftale Nordjylland

 • Fritidssamvirket Nordjylland


Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4 og stk. 8 vedrørende

 • godkendelse og fastsættelse af takster på forsyningsområdet,
 • varetagelse af kommunens interesser i de kommunale havne og udpeges af Kommunalbestyrelsens til at udgøre Havnebestyrelsen
 • politikker inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.


Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

KAPITEL VI – SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

§ 14.

Social og Sundhedsudvalget består af 3 medlemmer

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende undervisning, sundhedsområdet, centrale refusionsordninger, dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge, ældre- og handicapområdet, tilbud til voksne med særlige behov samt tilbud til udlændige, pensions- og ydelsesområdet, revalidering og samt frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.

Udvalgets opgaver vedrører således hovedkontonumrene 03, 04 og 05 og dermed bl.a. disse sagsområder:

 • dagtilbud til børn og unge efter dagtilbudsloven
 • folkeskolen, herunder fritidsordninger i henhold til folkeskoleloven
 • specialundervisning og Pædagogisk-psykologisk Rådgivning (PPA)
 • Samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi (SSP)
 • særlig støtte til børn og unge
 • rådgivning og vejledning for børn, unge og deres familier
 • samarbejde med private institutioner inden for udvalgets område eller selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået driftsoverenskomst med.
 • ungdomsskolen og klubber for børn og unge
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • ældrepleje
 • omsorgstandpleje
 • høreomsorg
 • visitation til udførende opgaver inden for området
 • individuel boligydelse
 • kommunens ældreinstitutioner og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter ældrelovgivningen
 • tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse
 • tilbud for socialt udsatte og borgere med misbrug
 • revalidering og genoptræning
 • genoptræning efter indlæggelser
 • sundhedspleje
 • sundhedsfremme og forebyggelse
 • opgaver i forhold til Sundhedsloven
 • kommunal tandpleje
 • ydelser, folkepension og førtidspension
 • integrationspolitik
 • opgaver i relation til lov om danskundervisning til voksne udlændinge m.fl.,
 • opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv.
 • Ø-støtte til elever


Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • skoleudbygningsplaner, og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4
 • sektorplaner inden for området i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4
 • rammeaftaler for det sociale område og specialundervisningsområdet, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4
 • sundhedsaftaler
 • politikker inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område


Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

KAPITEL VII – VEDERLAG M.V.

§ 15.

Formanden Teknik, Havne og kulturudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Social og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Den i stk. 1-3 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet.

Stk. 4. Viceborgmesteren oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

§ 16.

Et udvalgsmedlem, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, eller en næstformand, der på grund af formandens fravær fungerer som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger i funktionsperioden, modtager vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode efter samme regler som formanden, jf. § 16, stk. 1-3.

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder.

KAPITEL VIII – ÆNDRINGER I VEDTÆGTEN

§ 17.

Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer indsendes til Tilsynet.

Vedtægten træder i kraft den 1. februar 2018 og afløser den indtil da gældende vedtægt.

Vedtægten er godkendt af Kommunalbestyrelsen ved førstebehandling den 22. januar 2018 og endelig godkendt ved anden behandling den 29. januar 2018.

 

Godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. januar 2018

Indhold

KAPITEL 1 - KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER

KAPITEL 2 - UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE

KAPITEL 3 - BESLUTNINGSDYGTIGHED, MØDELEDELSE OG SAGERNES FREMLÆGGELSE

KAPITEL 4 – UDVALG

KAPITEL 5 - MEDLEMMERNES DELTAGELSE OG FORHANDLINGER

KAPITEL 6 - AFSTEMNINGER, ÆNDRINGS- OG UNDERÆNDRINGSFORSLAG

KAPITEL 7 – FLERTALSVALG

KAPITEL 8 - FORHOLDSTALSVALG

KAPITEL 9 - BESLUTNINGSPROTOKOL M.V

KAPITEL 10 - SPØRGSMÅL VEDR. FORRETNINGSORDENENS FORSTÅELSE

KAPITEL 11 - ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN

KAPITEL 1 – KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER

§ 1.

Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse § 10.

Stk. 2. Følgende sager skal – medmindre Kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse – behandles for lukkede døre: 

 1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 
 2. Sager om køb og salg af faste ejendomme. 
 3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. 


Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af Kommunalbestyrelsen eller Borgmesteren, jf. lov om kommunernes styrelse § 10.

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt først.

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære Kommunalbestyrelsens offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan Borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter. 

§ 2.

Er et medlem forhindret i at deltage i et Kommunalbestyrelsesmøde, meddeler medlemmet Borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt hvilke medlemmer, der har været fraværende. 

KAPITEL 2 – UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE. 

§ 3.

Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter Borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. 

Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 dage inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes hvert af Kommunalbestyrelsens medlemmer en dagsorden. 

Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse – medmindre det forinden er tilsendt medlemmerne – være tilgængeligt elektronisk eller på Kommunekontoret mindst 4 dage inden mødet. En fortegnelse over sagerne skal samtidig være fremlagt. 

Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver Borgmesteren i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet. 

KAPITEL 3 – BESLUTNINGSDYGTIGHED, MØDELEDELSE OG SAGERNES FREMLÆGGELSE 

§ 4.

Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Borgmesteren og i dennes forfald Viceborgmester leder Kommunalbestyrelsens møder. Borgmesteren træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer Borgmesteren de punkter, om hvilke der skal stemmes. 

Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til Borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer Borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale. Borgmesteren kan beslutte, at medlemmerne skal rejse sig fra sine pladser i forbindelse med talen, og talerne må ikke afbrydes af andre end Borgmesteren. 

Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme Borgmesterens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan Kommunalbestyrelsen efter Borgmesterens forslag nægte medlemmet yderligere taleret i det pågældende møde. 

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til Borgmesteren. Når Borgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af ét medlem, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted. 

Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under Borgmesterens afgørelse, afgøre af Kommunalbestyrelsen. 

§ 5.

Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som Borgmesteren bestemmer, og Borgmesteren kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Kommunalbestyrelsen afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når ét medlem fordrer afstemning herom. 

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt. 

§ 6.

En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller Kommunalbestyrelsen vedtager at undergive den to behandlinger. Årsbudgettet skal undergives to behandlinger, jf. inddelingsloven § 26, stk. 2. 

Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af Kommunalbestyrelsen træffes beslutning om sagens overgang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet skal dog hengå mindst 3 uger. 

Stk. 3. Når en sag undergives to behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling fremlægges til eftersyn for medlemmerne.

KAPITEL 4 – UDVALG 

§ 7.

Kommunalbestyrelsen nedsætter i forbindelse med sit konstituerende møde et Økonomiudvalg samt to stående udvalg, hhv. Teknik, Havne og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Udvalgene har tre medlemmer jf. Styrelsesvedtægten for Læsø Kommune §§ 10, 13 og 14. Udvalgenes primære sagsområder fremgår af Styrelsesvedtægten.

Stk. 2. Dersom Kommunalbestyrelsen finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, forinden sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen, nedsættes et sådant udvalg, jf. bekendtgørelse af Lov om Kommunernes Styrelse § 17 stk. 4 med det antal medlemmer, som Kommunalbestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde.

Stk. 3.1. Udvalget, der selv vælger sin formand, skal afgive en skriftlig redegørelse, der tilstilles Borgmesteren, som bringer den til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3. 

KAPITEL 5 – MEDLEMMERNES DELTAGELSE OG FORHANDLINGER

§ 8.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod medlemmet ikke er afskåret fra at deltage i Kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om, hvorvidt medlemmet skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

Stk. 2. Et medlem skal underrette Kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. 

§ 9.

Medlemmerne kan kun deltage i Kommunalbestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede under disse. 

KAPITEL 6 – AFSTEMNINGER, ÆNDRINGS- OG UNDERÆNDRINGSFORSLAG 

§ 10.

Afstemning sker ved håndsoprækning og kontraprøve foretages.

Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen.

Stk. 3. Skønner Borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsomt, at afstemning vil være overflødig, udtaler Borgmesteren dette med angivelse af den opfattelse, Borgmesteren har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan Borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af Borgmesteren angivne opfattelse.

Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af Borgmesteren. Finder Borgmesteren det sandsynligt, at Kommunalbestyrelsen vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan Borgmesteren stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt. 

§ 11.

Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives to behandlinger, jf. dog stk. 2

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med hensyn til sager, som undergives to behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre Kommunalbestyrelsen med stemmeflerhed samtykker deri.

Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver Borgmesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Borgmesteren bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes efter, at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter Kommunalbestyrelsen afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling. 

KAPITEL 7 – FLERTALSVALG. 

§ 12.

Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af Borgmesteren.

Stk. 2. Ved ansættelse i Kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde. 

KAPITEL 8 – FORHOLDSTALSVALG. 

§ 13.

Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg.

Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for Borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 o.s.v. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af Borgmesteren. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele Borgmesteren, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde. 

Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af Kommunalbestyrelsen, foretages valget af samtlige de medlemmer, Kommunalbestyrelsen skal vælge, under ét. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af Kommunalbestyrelsen, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat.

Stk. 4. Ved Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori Borgmesteren skal have sæde, regnes Borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for Kommunalbestyrelsen, til hvilken Borgmesteren hører.

Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af Kommunalbestyrelsen i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jf. stk. 6.

Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. 

KAPITEL 9 – BESLUTNINGSPROTOKOL M.V. 

§ 14.

Kommunalbestyrelsens beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af Kommunalbestyrelsens sekretær. Borgmesteren tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal medlemmet meddele dette til Borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen. 

KAPITEL 10 – SPØRGSMÅL VEDR. FORRETNINGSORDENENS FORSTÅELSE. 

§ 15.

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter Borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Kommunalbestyrelsen i dettes næste møde. 

KAPITEL 11 – ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN.

§ 16.

Forretningsordenen træder i kraft den 1. februar 2018

Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære møder i Kommunalbestyrelsen.

Godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. januar 2018.