Jægere med folkeregisteradresse på Læsø må drive jagt på kommunale arealer.

På følgende matrikler, der tilhører Læsø Kommune, er det tilladt at drive enkeltmandsjagt:
 
  • I den sydvestlige del af Læsø: martrikel nr. 245 på i alt 5,5 ha. bestående af et fælleslod på 2,3 ha samt et tilskyllet område på 3,2 ha.
  • På Rønnerne: Hhv. matrikel nr. 246, en fælles lergrav på i alt 13,8 ha og matrikel nr. 188i på 12,58 ha.
  • I den østlige del af Læsø på Syren: Matrikel nr. 96b på 12,7 ha og matrikel nr. 110, der består af matrikel 110 b på 2,6 ha samt registreret tilskylning på 2,7 ha, ialt 5,3 ha.
  • På Plantagevej ved Vesterø: Matrikel nr. 147e (Stoffers Plantage) på ialt 26,4 ha.
Der gælder følgende regler for ordningen om fri ret til jagt på kommunale arealer.
 

1) Jagten på de af Læsø Kommune ejede matrikler stilles til rådighed for jagttegnsløsere, der har folkeregisteradresse i Læsø Kommune.
 
2) Jagt må ikke udøves på de af kommunens arealer, der ligger nærmere end 150 meter fra nærmeste bebyggelse.
 
3) Jægere, der er omfattet af jagtretten, må ikke invitere jægere, der ikke er omfattet af jagtretten.
 
4) Jagten skal udøves efter de love og andre bestemmelser, der generelt gælder i Danmark, og skal respektere de særfredninger, der til enhver tid måtte gælde på Læsø.
 
5) Aftalen hindrer ikke, at enhver anden har ret til at færdes på kommunens arealer. Herunder skal jægere på kommunens arealer undlade at bede andre eventuelle besøgende om at fortrække og undlade at kommentere de besøgendes adfærd. Ved kontakt med andre besøgende skal jægeren følge normal kutyme på offentligt tilgængelige arealer, dvs. åbne og aflade våbnet og sørge for, at hunde er koblet. 
 
6) Afholdes der arrangementer eller arrangementslignende events på arealet, skal eventuelle jægere uden videre fortrække.
 
7) Læsø Kommune kan til enhver tid fastsætte andre nærmere regler for arealernes anvendelse.
 
8) Jægere, der ønsker at drive jagt på Læsø Kommunes arealer, kan ved henvendelse til en af Læsøs jagtforeninger få nærmere oplysning om arealernes beliggenhed og nærværende regler for brugen.

9) Ordningen gælder i 10 år, se dog punkt 8.
 
10) Læsø Kommune kan til enhver tid opsige aftalen for de enkelte matrikler, når det pågældende areal sælges, bortforpagtes, mageskiftes eller ønskes anvendt på anden måde.