Indhold

Læsø Kommunes værdighedspolitik

Læsø Kommunes Værdighedspolitik skal fungere som et solidt fundament for arbejdet på hele ældreområdet og være retningsgivende for udviklingen i de kommende år, herunder indholdet i kvalitetsstandarderne. 
Værdighedspolitikken udmøntes ved inddragelse af såvel borgere, medarbejdere og beslutningstagere i de kommunale råd og bestyrelser, næste gang i 2018. 

Værdighedspolitikken retter sig først og fremmest mod de ældre borgere, der har behov for hjælp, støtte, pleje eller omsorg for at kunne klare hverdagen.
Læsø Kommune har efter „Lov om social service“ ansvaret for at yde personlig og praktisk hjælp, genoptræning og tilbyde plejeboliger mv. 
Loven lægger stor vægt på, at hjælp og støtte i videst muligt omfang gives som hjælp til selvhjælp.
Derfor er det vigtigt, at Læsø Kommune leverer den rette indsats og gør det på en måde, så modtageren af hjælpen bevarer sin værdighed og selvrespekt.
Samtidig udtrykker værdighedspolitikken den generelle indstilling og det syn på borgerens retsstilling, som Læsø Kommune ønsker at efterleve i forhold til ældre.
En professionel hjælp er tilpasset den enkeltes behov, funktionsniveau og helbredstilstand.
Hjælpen skal være præget af forståelse for modtagernes individuelle ønsker om, hvordan livet skal leves, og samtidig fremme mulighederne for at ældre forbliver aktive og virksomme.

Politikken bygger derfor på et samarbejde med den enkelte ældre.

Læsø Kommune har det overordnede ansvar for, at der er en god kommunikation med borgerne. Men i en dialog er der to parter, og det er derfor vigtigt, at både borgerne og kommunens medarbejdere medvirker til at skabe en god dialog.

Borgere, der kommer i kontakt med ældreområdet i Læsø Kommune, skal opleve en kommunikation, som er kendetegnet ved:

  • En respektfuld, imødekommende, åben og ligeværdig dialog.
  • Et klart og forståeligt indhold.
  • Let og overskuelig adgang til at søge information.

Alle skal behandles respektfuldt og lige – men vurderes individuelt ud fra behov og muligheder

  • Livskvalitet - Borgerne skal opleve gode rammer for et værdigt liv og for selv at kunne tage ansvar for eget liv.   
  • Selvbestemmelse – Borgerne skal uanset alder, fysisk og mental tilstand, have mulighed for at leve et værdigt liv. 
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen - have fokus på fleksibilitet i ydelserne og borgernes frie valg.
  • Mad og ernæring - frit valg og medindflydelse på og i servicetilbuddene.
  • En værdig død – varme hænder til omsorg, specielt i sårbare situationer.
  • Det skal være attraktivt, at yde en frivillig indsats til gavn for vore ældre medborgere.
  • Ældre skal have mulighed for at opleve et fysisk og psykisk aktivt liv, også når de flytter på plejehjem.

Vedtaget i Læsø Kommunalbstyrelse den 30. maj 2016.
Genbehandlet og bekræftet i uændret form af Læsø Kommunes Social- og Sundhedsudvalg den 11. juni 2018.