I by- og sommerhusområder er det lodsejerens opgave og pligt, at vedligeholde beplantning langs veje.

Der skal være en fri bredde på 4 meter og en fri højde ligeledes på 4 meter ved vejene, således at renovationsfolkene, brandvæsenet og lignende kan komme frem. Så husk at kontrollere din beplantning langs din vej – om den skal have en beskæring/studsning.

Der er udarbejdet en generel vejledning vedrørende beskæring mv. af buske og træer langs veje og stier.

Du kan læse vejledningen i nedenstående:

Veje, fortove, rabatter og cykelstier skal kunne benyttes uhindret af alle trafikanter. På fortovet har især svagt synede, kørestolsbrugere og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig plads.

Derfor skal grundejerne holde hække, buske, træer og anden beplantning langs fortovet, rabatten eller stien så langt tilbageskåret til skel som muligt, uanset om ejendommen grænser til en privat fællesvej eller en kommunevej.

Nedenstående retningslinier er gældende i Læsø Kommune.

Retningslinier:

  • Al beplantning ved skellet skal klippes eller beskæres så færdslen kan foregå risikofrit.
  • På hjørnegrunde skal al beplantning være klippet eller beskåret, så de trafikale forhold er forsvarlige.
  • Vejbelysning skal klippes fri, så lyset rammer kørebane og fortov i forsvarlig udstrækning.
  • Vejskilte skal klippes fri, så de er synlige også på længere afstand.
  • Brandhaner og postkasser skal altid være tilgængelige
  • Over fortove, stier og rabatter skal der klippes eller beskæres, så der er mindst 2,8 m i frihøjde.
  • Over kørebanen skal der klippes eller beskæres, så der er mindst 4,5 m i frihøjde.
  • Hække/beplantning skal beskæres i skel med en afstand på 5 – 20 cm til bagkant af belysningsmaster.

Skitse visende retningslinierne:

Vejmyndigheden, som i de fleste tilfælde er kommunen, kan kræve, at beplantningen på eller ved fortov, rabat og sti fjernes eller beskæres, når det er nødvendigt af hensyn til færdslen. Hvis det efter henvendelse til grundejeren ikke sker, kan kommunen lade beskæringen udføre på grundejerens regning.

Eksempel på hæk/beplantning der ikke er beskåret korrekt.

Hækken/beplantninger er klippet korrekt.

Kontakt vedrørende administrative spørgsmål

Læsø Kommune
Teknik forvaltning
Doktorvejen 2
DK-9940 Byrum
Tlf.: 96 21 30 00, e-mail: kommunen@laesoe.dk