Fra denne side kan du klikke dig videre til de høringer og udbud, som Læsø Kommune netop nu offentliggør

Afgørelser, tilladelser og vedtagelser

Frederikshavn Kommune har på vegne af Læsø Kommune givet Læsø Salt A/S,  Hornfiskrønvej 3, 9940 Læsø tilladelse til etablering af 5 nye brønde ved Hornfiskrøn samt indvinding af saltholdigt vand herfra.

Tilladelsen og vilkår kan ses på https://frederikshavn.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/

Frederikshavn Kommune har på vegne af Læsø Kommune givet Læsø Vandværk tilladelse til indvinding af vand fra 5 nye boringer.

 

Hele annonceteksten kan ses på

www.frederikshavn.dk

Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse af husdyrhold på Sdr. Kirkevej 11, 9940 Læsø

 

Frederikshavn Kommune har på vegne af Læsø Kommune meddelt afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Kirkevej 11, 9940 Læsø . Der sker ingen ændring af husdyrbruget i forbindelse med revurderingen.

 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 39, jf. § 41 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v..

 

Vil du vide mere

Du kan se afgørelsen via dette link:

 

Revurderingsafgørelse Sdr. Kirkevej 11.

 

Du er også velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø– tf@frederikshavn.dk. I din henvendelse skal du oplyse sagsnummer: GEO-2018-04779 i emnefeltet.

 

Har du ikke digital adgang, kan du skrive til: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn

 

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber ved midnat den 03-04-2020,

 

Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Frederikshavn Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.