Image
Spildevandet skal ledes bort på forsvarlig vis, og din ejendom skal være tilmeldt et kloaknet

Spildevand og kloakering

I Danmark renses spildevandet i rensningsanlæg, så spildevandet kan blive udledt i enten vandløb, søer, havet eller sive ned i jorden. Spildevand kommer fra bl.a. husholdninger, industrier, erhvervsvirksomheder og institutioner - regnvand og smeltevand betegnes også som spildevand. Hvis du er forbruger af spildevand, skal du betale for at være tilsluttet et kloakeringsanlæg.

Hvis din ejendom ikke tidligere har været tilsluttet et offentligt anlæg, skal du betale et standardtilslutningsbidrag. Udover tilslutningsbidraget skal du årligt betale et vandafledningsbidrag for at få spildevandet afledt til det offentlige spildevandsanlæg.

Inden du går i gang med kloakarbejde skal du ansøge om tilladelse hos kommunen. Når kloakarbejdet er færdigt, skal kloakmesteren færdigmelde den på virksomhedsportalen virkd.dk

Privat spildevandsanlæg

Hvis du er tilsluttet et privat spildevandsanlæg, skal du, sammen med de andre ejendomme, som er tilsluttet samme anlæg, betale alle udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget. Hvis medlemmerne af det private spildevandsanlæg bliver uenige om driften, bestemmer kommunen, hvordan anlægget skal drives af de private ejere.

Hvis du som ejer af en helårsbolig ikke overholder reglerne for spildevandsrensning, kan kommunen kræve, at du forbedrer forholdene. Kommunen skal tilbyde dig at blive medlem af kloakforsyningen. Når man er medlem af kloakforsyningen, er det kommunen som overtager udførelsen, driften og vedligeholdelsen af din spildevandsløsning. Du skal betale standardtilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag for din bolig.

Spildevandsplan

Kommunen laver spildevandsplanerne. Hvis du er grundejer, kan du komme med indsigelser, men kommunen er ikke forpligtet til at følge indsigelserne.

Spildevand fra sommerhuse og fritliggende huse

Hvis du har et sommerhus eller et fritliggende hus, som ikke kan tilsluttes kloaknettet, og som derfor har en septiktank, skal kommunen holde øje med tanken. Kommunen kan forlange, at tanken bliver tømt regelmæssigt, og at den ikke forurener. Kommunen kan også forlange, at sommerhuse og huse i landområder og lign. bliver koblet til kloaknettet.

Lystfartøjer

Generelt må kloakspildevand ikke hældes direkte i de danske fjorde, bugter og have. For mindre lystfartøjer af ældre dato og uden indbygget opsamlingstank er det dog tilladt at udtømme kloakspildevand i havet i en afstand af mindst 2 sømil fra nærmeste kyst. Læs nærmere om reglerne i bekendtgørelsen.

Kvalitet af badevand

Det er kommunens ansvar at holde øje med badevandets kvalitet, så det er her, du skal henvende dig med spørgsmål.

Derudover kan du finde generel information om forurening af badevand på Miljøstyrelsens hjemmeside om badevand. Hos Friluftsrådet kan du finde de strande og havne, der har fået det Blå Flag, som symbol på omtanke for natur og miljø.

Hvis du vil klage

Den afgørelse, som du har modtaget fra myndigheden/førsteinstansen, indeholder en klagevejledning med oplysninger om klagefrist og klageberettigelse.

Hvis du ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Brug selvbetjeningen Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet (det tidligere Natur- og Miljøklagenævn).

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om miljøbeskyttelse i 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende love og regler om spildevand i 'Spildevandsbekendtgørelsen' og 'Spildevandsafgiftsloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende love og regler om betalingsregler for spildevandsanlæg i 'Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende regler for udtømning af spildevand fra lyst- og fritidsfartøjer i bekendtgørelsen

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.

1. Regulativets formål

Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Læsø Kommune.

Følgende bestemmelser vedtages for at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældningstanke samt husspildevand fra samletanke.

2. Gyldighedsområde

Regulativet er udarbejdet iht. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.m., bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017.

Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som i forbindelse med afløbssystemet har etableret en bundfældningstank (septiktank, pileanlæg m.v.) eller en samletank.

Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.

3. Grundejerens forpligtelser

Alle ejere af ejendomme, der er omfattet af dette regulativ, har pligt til at lade tanken tømme efter regulativets bestemmelser.

Grundejeren skal sørge for, at tanken fungerer miljømæssigt forsvarligt. Tankens vedligehold og reparationer påhviler ejer.

4. Tilmelding og afmelding

Kommunen melder nyetableret tanke til tømningsordningen.

Afmelding fra ordningen kan finde sted, hvis ejendommen tilsluttes offentlig kloak eller nedrives.

Det påhviler ejendommens ejer at gøre opmærksom på sådanne forhold.

5. Drift og tømning

Tømning for helårshuse finder sted en gang årligt af den til enhver tid tilknyttet entreprenør.

Tømning for sommerhuse finder sted hvert andet år af den til enhver tid tilknyttet entreprenør.

Definitionen af et helårs- eller sommerhus følger registreringen i BBR.

Tømning foretages normalt i tidsrummet 6-18 på hverdage.

Tømning sker så vidt muligt inden for den samme måned hvert år.

Der tømmes ikke i juni, juli og august – kun ved akutte tømninger.

Bundfældningstanken tømmes ved oppumpning af bund og flydeslam. Samletanken tømmes ved oppumpning af husspildevand.

5.1 Fastlæggelse af tømningsfrekvens

Bundfældningstankes effektivitet er yderst vigtig for levetiden af de eventuelle renseanlæg, der ligger

efter tankene og for det miljø, som spildevandet ledes ud i. Den i dette regulativs fastsatte tømningsfrekvens på 1 gang årligt for bundfældningstanke og samletanke er en minimumsfrekvens. Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering fastlægge en højere tømningsfrekvens end minimumsfrekvensen.

Tømningsbehovet afhænger primært af tankens belastning samt tankens størrelse og udformning.

Hvis der er behov for yderligere tømninger, påhviler det ejeren for egen regning at rekvirere tømning.

Der skelnes mellem 2 typer af ekstra tømninger:

1. Ekstra tømning udenfor tur (skal bestilles med 2 dages varsel)

2. Akutte tømninger uden for normal arbejdstid

Ekstra tømninger skal bestilles ved Læsø Forsyning A/S. Akutte tømninger er ikke omfattet af

dette regulativ.

6. Adgangsforhold, vedligeholdelse og ændring af anlæg

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til tanken, dvs. anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger så tæt på, som det er praktisk muligt, og maksimalt en afstand af 30 m fra tanken. En evt. større afstand indebærer opkrævning af tillæg. Beplantning langs vejarealer skal beskæres indtil skel, og der skal være fri passage 4,5 m over vejbanens arealer, se figur 1, samt en fri vejbredde på 4 m. Kommunen kan kræve, at der bliver etableret vendeplads nær tanken, hvis det skønnes nødvendigt (f.eks. ved lang intern vej).

Figur 1: Adgangsforhold

 • Dæksler skal være synlige og ligge i terrænhøjde. Fritagelse for hævning af dæksler til terræn gives kun i helt særlige tilfælde (f.eks. i områder der skal kloakeres/er omfattet af Statens Vandplaner om forbedret spildevandsrensning).
 • Dæksler skal være let aftagelige. Ifølge arbejdstilsynets regler må dæksler maksimalt veje 15 kg ved manuel håndtering. Ved håndtering af dæksler over 15 kg opkræves tillæg. Dæksler over 15 kg skal være monteret med godkendt løfteøje eller kunne tages med vakuumløfter.
 • Hegn og porte skal være åbne, løse hunde skal holdes væk.
 • Der skal være tydelig husnummerering.
 • Pladsen omkring tanken skal holdes ryddelig, så tanken kan tømmes uhindret.
 • Ved etablering af nye tanke skal kommunen godkende placering, indretning og udformning.
 • Nye tanke skal være indrettet i overensstemmelse med Bygge- og Miljølovgivningens krav.
 • I forbindelse med tømning må grundejeren tolerere almindelig fremføring af slamsugerslange og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning mv. Entreprenøren skal kunne gå uhindret i forbindelse med udlægningen af slanger.

Kan tømningen ikke foretages, er der tale om forgæves kørsel. Afgiften for tømning af tank og forgæves kørsel er den samme.

7. Forgæves kørsel

Ved forgæves kørsel bliver ejer kontaktet med oplysning om, at tanken ikke er blevet tømt og årsagen hertil. Det påhviler ejer hurtigst muligt og for egen regning at få udbedret forholdene og få bestilt en ny tømning ved Læsø Forsyning A/S.

8. Kontrol

I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Resultatet af kontrollen afleveres til grundejeren/brugeren. Hvis der konstateres fejl eller mangler på tanken, er det grundejerens pligt straks at få fejlene udbedret. Dette arbejde må kun udføres af autoriserede kloakmestre. Vedligeholdelse og reparation påhviler grundejeren. Deltagelse i den kommunale tømningsordning fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt.

Kommunen eller dens repræsentant kan når som helst foretage besigtigelse af spildevandsanlægget.

9. Økonomi

Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv, idet tømningsbidragene dækker udgifter til både tømning, transport og efterfølgende slambehandling, samt administration af ordningen. Afgifterne opkræves hos ejendommens ejer.

Tømningsbidragene fastsættes af Bestyrelsen for Læsø Spildevand A/S og godkendes i Kommunalbestyrelsen én gang om året for et kalenderår ad gangen i henhold til Læsø Spildevand A/S’ betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Følgende bidrag er gældende:

 • Tømning af tank inden for planlagt tur
 • Tømning af tank uden for tur/ekstra tømning
 • Tillæg for håndtering af tunge dæksler
 • Ekstratømning af tang
 • Tømning af fedtudskiller m.v.

10. Tilsyn, håndhævelse mv.

For tilsyn, håndhævelse og beslutninger i sager efter dette regulativ gælder bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 10.

11. Klager

Klager skal være skriftlige og rettes til Læsø Forsyning A/S, Doktorvejen 2, Byrum, 9940 Læsø, eller forsyning@laesoe.dk.

Afgørelser truffet i medfør af dette regulativ er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kommunens afgørelser vedrørende tømningsordninger kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

12. Straf

Overtrædelser af regulativet kan straffes med bøde jf. spildevandsbekendtgørelsens 1­­ § 67. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

13. Ikrafttrædelse

Dette regulativ er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 29. 10 2018 og træder i kraft 1. januar 2019.

______________________________________________________________________

1 Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4