Kommunen fører tilsyn med de offentlige kommunale veje

Vedligeholdelse af kommunale veje

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Hvis du som borger opdager fejl og mangler ved vejene, skal du tage kontakt med kommunen. Det kan fx være fejl og mangler som:

 • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
 • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
 • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

Vedligeholdelse af private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Læs også

På borger.dk

Herunder kan du læse mere om vedligeholdelse og renholdelse af veje i kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Læsø Kommune.

Læsø Kommune skal fastsætte retningslinjer for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje i henhold til trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997 ”Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje,” med efterfølgende ændringer jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, med ændringer, der følger af § 133 i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

I medfør af lovens §§ 2-6 har Læsø Kommunalbestyrelse sammen med politiet besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de offentlige veje skal udføres efter de retningslinjer, der er beskrevet i det følgende. Kapitel 2 i regulativet omhandler Læsø Kommunes forpligtelser på de offentlige veje, kapitel 3 grundejernes forpligtelser på arealer, der grænser op til de offentlige veje samt grundejernes forpligtelser på de private fællesveje og stier.

De offentlige veje i Læsø Kommune er opdelt i 3 klasser (I-II-III) afhængig af deres betydning for trafikken (se 2.1.1 og 2.2.1). Der er knyttet bestemte servicemål til denne klassificering, hvor klasse I har det højeste servicemål og klasse III det laveste. Nærmere beskrivelse af klassificeringen samt servicemålene fremgår af bilag A. De enkelte vejes placering i klassificeringen fremgår af bilag B. 

Snerydning

Snerydning iværksættes efter en forud lagt plan, der tilstræber, at rydning i første omgang sker på de vigtigste færdselsårer - klasse I vejene (se nedenfor og bilag A). Snerydningen foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel.

Vintervejklasser

I Læsø Kommune er de offentlige veje inddelt i 3 vintervejklasser (I-II-III). Servicemålene er følgende:

 • snerydning kan foretages alle ugens dage mellem kl. 5.00 og 23.00.
 • snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag inden for nævnte tidsinterval (se bilag A).

Snerydning kan i øvrigt igangsættes på andre tidspunkter, såfremt der er behov for det.

Udrykningstiden for iværksættelse af snerydning er forskellig i forhold til de 3 klasser (se bilag A).

Indsatsen er tilrettelagt således, at de i bilag A anførte servicemål kan opretholdes, såfremt der ikke er tale om ekstraordinære vintersituationer. Beredskabet er etableret i tiden 1. oktober til 30. april medmindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere periode. Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

Generelt

Snerydning af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter, at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner.

Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra cykelbaner, holdepladser og betydende vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken.

Snevolde ved/på kørebanen ved vejtilslutninger – dvs. en offentlig vejs tilslutning til en anden offentlig vej – søges så vidt muligt skubbet til side, inden arbejdet indstilles. Læsø Kommune fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej.

Læsø Kommune søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald, hvorfor sneen ikke fjernes af Læsø Kommune.

Glatførebekæmpelse

Bekæmpelse af glatføre iværksættes efter en forud lagt plan, så det tilstedeværende materiel i første omgang sættes ind på de vigtigste færdselsårer – klasse I vejene (se nedenfor og bilag A). Bekæmpelse af glatføre foretages ved saltning på Klasse I veje og grusning på Klasse II veje. Beredskabet er etableret i tiden 1. oktober til 30. april medmindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere periode.

Vintervejklasser

De offentlige veje på Læsø er inddelt i 3 vintervejklasser:

Vintervejklasse I: Glatførebekæmpelsen kan igangsættes på alle ugens dage i tidsrummet mellem kl. 5.00 til 23.00 og foretages i nævnte interval ved præventiv saltning.

Vintervejklasse II: Glatførebekæmpelse kan foretages på alle ugens dage i tidsrummet mellem kl. 5.00 til 23.00 og igangsættes i nævnte interval ved konstatering af glat føre ved grusning.

Vintervejklasse III: Tilstræbes at holdes farbare når vinterklasse I & II er udført, vurderes særskilt

Generelt

Buslommer vedligeholdes sammen med kørebanerne. Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. 

2.3 Renholdelse

Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af Læsø Kommune efter en fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.

Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter Læsø Kommunes renholdelsesforpligtigelse – bortset fra parkerings- og rastepladser o.l. – alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse.

Arealer, der grænser til offebtlige veje

I byer og bymæssige bebyggelser har Kommunalbestyrelsen i henhold til lovens § 5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti. Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel.

Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse er fastsat i lovens §§ 11, 12 og 13, stk. 1 og 2.

Snerydning

§ 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne.

Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne.

I henhold til lovens § 11, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig bebyggelser herudover følgende:

 • at en vejs, stis eller fortovs befæstede areal skal ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald, og
 • at snebunker skal henlægges på det resterende fortov, eller i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti.

Glatførebekæmpelse § 12. Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdelsarealet med grus, sand el. lign.

Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme.

I henhold til lovens § 12, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig bebyggelser herudover følgende:

 • at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele vejens, stiens eller fortovets areal og snarest muligt efter førets indtræden, og
 • at grundejerne begrænser anvendelse af andre kemiske optøningsmidler end almindeligt vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse.

I de tilfælde hvor Læsø Kommune af praktiske grunde glatførebekæmper og rydder private fortove, fjerner dette ikke grundejerens forpligtelse til selv at sikre sig at fortovene er tilfredsstillende gruset/saltet/ryddet, - med mindre der er indgået kontrakt med Læsø Kommune om udførelsen af glatførebekæmpelsen.

Renholdelse

§ 13. Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdsel, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.

I henhold til lovens § 13, stk. 3, bestemmes herudover følgende:
at fejning af fortov i de under kommunen hørende bymæssige bebyggede områder skal ske, når det er nødvendigt,

 • at grundejeren er pligtig til daglig at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen, og
 • at det påhviler grundejeren straks at fjerne det sammenfejede og oprensede.

Private fællesveje og stier

I medfør af lovens § 7 bestemmes herved, at ejerne af ejendomme, der grænser op til privat fællesvej eller sti i byer og bymæssig bebyggelse, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti ud for ejendommen (bilag C).

Kommunen kan, hvor der foreligger en væsentligt trafikal interesse i, at vejene kan befærdes, eller hvor der opstår uoverensstemmelser mellem de færdselsberettigede, træffe beslutning om grundejernes pligt til at vintervedligeholde og renholde private fællesveje på landet.

I henhold til § 14 kan en grundejer overdrage sine vintervedligeholdelses- og renholdelsesforpligtelser til en anden beboer i ejendommen eller til en person, der bor i nærheden af ejendommen. En sådan overdragelse skal finde sted, hvis grundejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftligt anmeldes til Kommunen. Kommunen kan nægte at godkende aftalen, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse (§ 14, stk. 3). Det skal understreges, at den, der overtager forpligtelsen, også vil kunne drages strafferetligt til ansvar efter § 20 i lov om vintervedligeholdelse af veje, men næppe overtager erstatningsansvaret i forhold til trafikanter, der kommer til skade som følge af mangelfuld snerydning, glatførebekæmpelse eller renholdelse. Derimod vil der i disse tilfælde være mulighed for, at den grundejer, der pålægges et erstatningsansvar vil kunne rejse regreskrav mod den, der har påtaget sig pligten.

Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov, føres af kommunen/politiet, der i fornødent fald kan lade foranstaltningen udføre for den forsømmeliges regning (lovens § 16).

For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger mod glat føre, snerydning mm. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning (lovens § 18).

Dette regulativ træder i kraft den 11. februar 2008.